กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-25 พ.ย. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/11824/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องทดลอง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งซาติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบรัหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน ราชการ ลงรันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบคำลัง กรมปคุสัตว์ที่ ๗๕๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบ อำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางสั่งการและปฏิบ้ตราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงประกาศรับ สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานประจำห้องทดลอง

ประเภท : บริการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานประจำห้องทดลอง

๑. มีคุณวุฒิอย่างในอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑.๑ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น /ปลาย หรือเทียบเท่า หรือ
๑.๒ มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๒. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
๒.๑ มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
๒.๒ มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
๒.๓ มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานประจำห้องทดลอง

(๑)ทำหน้าที่ล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
(๒)บรรจุอุปกรณ์, ช่วยจัดเตรียมตัวอย่างในการทำงานของห้องปฏิบัติการ
(๓)ช่วยจับและเลี้ยงสัตว์ทดลอง
(๔)ขนย้ายอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
(๕)ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานประจำห้องทดลอง

 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ผูประสงคํจะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ได้ที่ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 – 25 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments