กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 28 ต.ค. -17 พ.ย. 2563 รวม 15 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการจัดหางาน

ลิงค์: https://ehenx.com/11670/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ต.ค. – 17 พ.ย. 2563
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการจัดหางาน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน

ด้วยกรมการจัดหางาน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้พานักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน

๑. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ
๒. อนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
๓.ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๑.ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๒.ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.


นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๑.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการ
๒.ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านแรงงาน ตามแนวทาง แบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านการปฏิบัติการ

1. ช่วยประสานงานในการรวบรวมหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวขอ้งเพื่อดำเนินคดี

2. ช่วยรับคำร้อง รวบรวมข้อมูล และพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง

3. ช่วยในการตรวจสอบหลักฐาน รวมทั้งการพิจารณาทำความเห็นเกี่ยวกับการขอจัดตั้งและเลิกสำนักงานจัดหางานเอกชนและการขอตั้งตัวแทนในการจัดหางานของสำนักงานจัดหางานเอกชนเพื่อให้การดำเนินงานจัดตั้งและยกเลิกสำนักงานจัดหางานต่าๆง เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

4. ช่วยปฏิบัติงานด้านแรงงานในภารกิจหน้าที่ด้านส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางาน รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน

5. ติดต่อสถานประกอบการหาตำแหน่งงานว่าง เพื่อรับสมัครและบรรจุงาน

6. ช่วยควบคุมและตรวจสอบการรับสมัครบุคคลที่หางานทำ ทำการทดสอบและสัมภาษณ์ผู้มาสมัครงานเพื่อให้ทราบถึงความรู้ ความสามารถและคัดเลือกให้เหมาะสมในตำแหน่งว่าง

7. จัดส่งผู้มาสมัครงานให้แก่นายจ้างและติดตามผลการบรรจุงานของนายจ้างเพื่อเป็นหลักประกันว่าลูกจ้างได้รับความเป็ฯธรรมจากนายจ้างและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานจัดทำทะเบียนคนหางาน เพื่อให้ทราบข้อมูลคนหางานในเขตรับผิดชอบ จั้ดทำทะเบียนการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงาน เพื่อให้ทราบถึงจำนวนแรงงานต่างด้าว และสามารถควบคุมได้

8. ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ เพื่อรวบรวมรายงานการดำเนินงานและแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการจัดหางาน

ด้านการบริการ

1. ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานอื่น เพื่อให้ข้อมูลและขอความช่วยเหลือทางด้านแรงงาน

2. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านแรงงานแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านการปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้

2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ

3. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

4. รวบรวมรายงานผลการปิบัติงานและขช้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

ด้านการบริการ

1. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น

2. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

3. ผลิตเอสการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านการปฏิบัติการ

1. ศึกษารวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น

2. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร

3. จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรจุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

4. ทำเรื่อง ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

5. ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป

ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นตามเป้าหมายและผลสัมฤทะิ์ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริหาร

ตอบปัญหา ชี้แจงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการจัดหางาน
 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำ
 3. ความรู้ที่เกี่ยวกับการตรวจและคุ้มครองคนหางาน
 4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดหางานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 5. ความรู้เกี่ยวกับการจัดระบบแรงงานต่างด้าว
 6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 7. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 8. ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการจัดหางาน
 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. ระเบยบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
 4. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
 5. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 7. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม
 8. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 9. ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการจัดหางาน
 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า้ดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
 4. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
 5. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 7. ระเบียกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
 8. พระราชบัญญัติระเบียข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 9. พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 10. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 11. ความรู้อื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการจัดหางาน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. – 17 พ.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการจัดหางาน

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments