สถ. ขอความร่วมมือ ขรก.ท้องถิ่นไม่ข้องเกี่ยวกับการติว-ขายหนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น


ฝากประชาสัมพันธ์

สถ. ขอความร่วมมือ ขรก.ท้องถิ่นไม่ข้องเกี่ยวกับการติว-ขายหนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น

ลิงค์: https://ehenx.com/11476/ หรือ
เรื่อง:


สถ. ขอความร่วมมือ ขรก.ท้องถิ่นไม่ข้องเกี่ยวกับการติว-ขายหนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น

ที่ มท 0809.6/ว 3114 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือในการสรรหาและสอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ให้ดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บรหารองค์การบริหารส่วนวจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา และให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนวท้องถิ่น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการสรรหาตำแหน่งแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา และการดำเนินการสอบแข่งขันของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีระบบคุณธรรม ความเสมอภาค เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งข้อบังคับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2552 ตลอดจนเป็นการผดุงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการ ในการดำรงตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดี มีความเป็นกลาง โปร่งใส จึงขอความร่วมมือข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกระดับไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการจัดกวดวิชาหรือสถาบันกวดวิชา หรือรับจ้างเป็นครูสอนพิเศษ (Tutor) ในสถาบันกวดวิชาต่างๆ และมไ่จัดทำเอกสารหรือคู่มือเตรียมตัวสอบหรือกวดวิชา ทั้งนี้ เนื่องจากการกระทำดังกล่าวอาจส่งผลถึงความเป็นกลางและภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อข้ารากชารในสังกักดกรมส่งเสรวิมการปกครองท้องถิ่นโดยรวม รวมถึงผลกระทบต่อกระบวนการสรรหาตำแหน่งสายานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา และการสอบแข่งขันพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามและทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการจะถูกดำเนินการทางวินัยและทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการละเว้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทราบต่อไป

นายประยูร รัตนเสรีย์
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments