Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ก.ย. -23 ก.ย. 2563

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ลิงค์: https://ehenx.com/11098/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ก.ย. – 23 ก.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการพัสดุ

ประเภท : กลุ่มงานบริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

ประเภท : กลุ่มงานบริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการพัสดุ

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชีบัณฑิต หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต หรือสาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศษสตร์ (จะต้องเป็ฯ คุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว)


นิติกร

ได้รับวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุ ดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบ จัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และดูแลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงเพิ่มเติม
  2. จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะของวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก
  3. ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน จำหน่วยพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเ็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป
  4. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงกฎ ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นิติกร

ศึกษาวิเคราะห์และช่วยยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี กฎกระทรวง คำสั่ง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการช่วยยกร่างสัญญา MOU MOA และจัดทำนิติกรรมสัญยาต่างๆ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี งานด้นาคดีแพ่งและคดีล้มละลาย งานคดีปกครอง งานคดีอาญา ปฏิบัติการอื่นใดตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ ปส. ประสานงานกับกองต่างๆ ของ ปส. และหรือส่วนราชการอื่น และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อพิจารณายกร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ รวมถึงกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตรวจร่างสัญญา การตอบข้อหารือและการให้ความเห็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชาหรือสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการพัสดุ

สำนักงานฯ จะประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของผู้สมัคร ดังนี้

  1. ภาค ก ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบของพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และวินัยพนักงานราชการ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ภาค ข การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน จะประเมินเพื่อพิจารณาสมรรถนะ และความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติและประสบการณ์ในการทำงาน พฤติกรรมที่ปรากฎทางอื่นของผู้เข้ารับการประเมิน และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัย ความสามาารถ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

นิติกร

สำนักงานฯ จะประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของผู้สมัคร ดังนี้

1. ภาค ก. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ส่วนที่ 1 ปรนัย คะแนนเต็ม 40 คะแนน

– กฎ ระเบียบของพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (30 คะแนน)

– ภาษาอังกฤษ (10 ตะแนน)

ส่วนที่ 2 อัตนัย คะแนนเต็ม 60 คะแนน

– พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาความปกครอง

2. ภาค ข การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

จะประเมินเพื่อพิจารณาสมรรถนะ และความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติและประสบการณ์ในการทำงาน พฤติกรรมที่ปรากฎทางอื่นของผู้เข้ารับการประเมิน และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัย ความสามารถ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. – 23 ก.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments