กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 3 ส.ค. -7 ส.ค. 2563 รวม 9 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสอบพนักงาน

"กรมการจัดหางาน"

ลิงค์: https://ehenx.com/10219/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการจัดหางาน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ส.ค. – 7 ส.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการจัดหางาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเืพ่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน

ด้วยกรมการจัดหางาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเืพ่อเลือกสรรเป็นพนักานกองทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการแรงงาน

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

๑. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขานิติศาสตร์
๒. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม (Microsoft Office) มีความเอาใจใส่ ละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

๑. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
๒. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม (Microsoft Office) มีความเอาใจใส่ ละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์


นักวิชาการเงินและบัญชี

๑. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
๒. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม (Microsoft Office) มีความเอาใจใส่ ละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์


นักวิชาการแรงงาน

๑. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
๒. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม (Microsoft Office) มีความเอาใจใส่ ละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกร

๑. เสนอความเห็นในการตอบข้อหารือในส่วนที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของกองทุน รวมถึงศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอ ขอปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนแก่เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง
๒. ร่างกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งคณะกรรมการกองทุน ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
๓. จัดเตรียมข้อมูลในการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมที่ใช้ในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายกองทุน พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานตามภาระหน้าที่ของอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายกองทุนให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
๔. กำหนดแนวทาง วิธีการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคืนเงินประกันฯ และประสานการคืนเงินประกันฯ ในด้านต่าง ๆ และกำกับดูแลการคืนเงินให้แก่ลูกจ้างคนต่างด้าวที่เดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และพิจารณาคำร้องการขอคืนเงินประกันฯ วินิจฉัยคำร้องเพื่อการคืน
เงินประกันฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายในส่วนที่ลูกจ้างคนต่างด้าวได้ยื่นขอคืนเงินประกันฯ มายังสำนักงานกองทุนพร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระเบียบการคืนเงินประกันฯ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๕. ควบคุมดูแลการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการคืนเงินประกันให้เป็นไปตามแนวทางหรือระบบที่วางไว้ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และควบคุมการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียน/สถิติ ให้แก่คนต่างด้าวที่นำส่งเงินประกันฯ และให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

๑. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนทั้งระยะสั้น ระยะยาว และรวบรวมข้อมูลเอกสาร รายงานเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และของกรมการจัดหางาน
๒. สรุปผลการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของแต่ละโครงการของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อนำมาจัดทำเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนงานการติดตามของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนพร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ในแต่ละโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำรายงานการดำเนินงานทุนหมุนเวียนและจัดทำรายงานการประชุม และผลการออกติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
๓. จัดเตรียมข้อมูลในการประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสต์และแผนปฏิบัติการการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุน พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานตามภาระหน้าที่ของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนให้บรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์
๔. การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน และรวบรวมเอกสารผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นด้าน ๆ ตามบันทึกข้อตกลง
๕. รวบรวม ข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับร่างตัวชี้วัดการประเมินผลฯ และจัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อจัดส่งร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน
๖. ประสานงานด้านการติดตามและประเมินผลกับเจ้าหน้าที่ บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวก ราบรื่นและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวก ราบรื่น และตรงตามเวลาที่กำหนด


นักวิชาการเงินและบัญชี

๑. บันทึก จัดทำใบสำคัญการลงบัญชีรายรับ – รายจ่ายเงินกองทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
๒. จัดทำบัญชีกองทุน บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป แยกประเภท งบทดลอง งบการเงิน
ตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด
๓. จัดทำเอกสารรายงานแสดงสถานะทางการเงิน (Cash Flow) ของกองทุนเพื่อรายงานกรมบัญชีกลาง
๔. เรียกดูรายงานข้อมูลทางการเงินของกองทุน ได้แก่ NEW Corporate banking ของธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ประจำวัน รายได้ค่าธรรมเนียม ดอกผล และเงินเหลือจ่าย) และเงินฝากคลังจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
๕. จัดทำเอกสารรายงานทางการเงิน (งบทดลอง) ประจำเดือน ให้สำนักงานเลขานุการกรม
๖. สรุปข้อมูลทะเบียน และรายงานการรับ – จ่ายเงินกองทุนของหน่วยงานกรมการจัดหางาน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (๗๗ จังหวัด ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)
๗. บันทึกบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ของกรมบัญชีกลาง
๘. สรุปข้อมูลทะเบียน และรายงานการรับ – จ่ายเงินกองทุนของหน่วยงานภายนอก
ที่ขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุน
๙. จัดทำบันทึกข้อมูลเงินประกันของคนต่างด้าวที่ส่งเงินเข้ากองทุน
๑๐. สรุปผลสถานะทางการเงิน และจัดทำงบประมาณรายจ่ายของกองทุนเพื่อรายงาน
สำนักงบประมาณ
๑๑. จัดทำข้อมูล และสรุปผลการใช้จ่ายเงินของกองทุนเพื่อใช้ในการประชุมกรมการจัดหางาน ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุน และคณะกรรมการกองทุน
๑๒. จัดทำเอกสารทางการเงิน เพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ได้แก่ เงินจัดสรรของกองทุนตามมติคณะกรรมการกองทุน และเงินประกันฯ ตามมติคณะกรรมการกองทุน
๑๓. จัดทำเอกสารทางการเงิน เพื่อขออนุมัติโอนเงินกองทุน ได้แก่ เงินจัดสรรของกองทุน
ตามมติคณะกรรมการกองทุน และเงินประกันฯ ตามมติคณะกรรมการกองทุน
๑๔. จัดทำเอกสารทางการเงิน เพื่อขออนุมัติโอนเงินฝากคลัง (เงินรายได้อื่น) เช่น ดอกผล
และเงินเหลือจ่าย เงินจากการจำหน่ายทรัยพ์สิน เป็นต้น
๑๕. บันทึกข้อมูลเงินฝากคลังในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
๑๖. จัดทำเอกสารอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงิน การแจ้งการโอนเงิน และการแจ้งการเปิดบัญชีของกองทุน ฯลฯ
๑๗. จัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ เช่น ทะเบียนคุมเช็คจากการใช้จ่ายเงิน ทะเบียนเงินจัดสรร ทะเบียนเงินประกันฯ และเงินฝากคลัง ทะเบียนคุมสมุดเช็ค และทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
๑๘. จัดทำใบเสร็จรับเงิน (ดอกผล และเงินเหลือจ่ายจากหน่วยงานภายนอกที่รับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ
๑๙. บันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินเพื่อคืนคนต่างด้าว ๑๙ หน่วยงาน ที่มีด่านตรวจคนเข้าเมือง
๒๐. ตรวจสอบเอกสารการใช้จ่ายเงินกองทุนกับ Statement ค่าธรรมเนียมจากธนาคาร
๒๑. จัดทำเอกสารเบิกเงินค่าธรรมเนียมการใช้บริการนำส่งเงินกองทุนจากธนาคาร
๒๒. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องประจำปีให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
๒๓. จัดระเบียบเอกสารการเงินและเอกสารบัญชีของกองทุน เพื่อง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบ
๒๔. ให้คำปรึกษา แนะนำในเบื้องต้นในการจัดทำรายงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
๒๕. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการแรงงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. วิเคราะห์ รวบรวม ศึกษาคำขอกรอบวงเงินรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน
๒. ตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลคำขอกรอบวงเงินรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
๓. จัดทำคำขอกรอบวงเงินรายจ่ายประจำปีของกองทุนที่คณะกรรมการเห็นชอบแล้วเสนอกรมบัญชีกลาง เพื่อขออนุมัติกรอบวงเงินจากกระทรวงการคลัง
๔. จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยื่นคำขอรับการจัดสรรเงินกองทุนประจำปีงบประมาณ
๕. รวบรวมแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนในภาพรวม
๖. จัดทำตารางเปรียบเทียบการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนในปีงบประมาณที่ขอรับ
การจัดสรร และย้อนหลังของโครงการต่อเนื่องและโครงการใหม่ของทุกหน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรเงินกองทุน
๗. สรุปข้อมูลในภาพรวมของทุกหน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนประจำปีงบประมาณ
๘. แจ้งผลการจัดสรรเงินกองทุนที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติให้ทุกหน่วยงานที่ขอรับ
การจัดสรร
๙. แจ้งฝ่ายการเงินและบัญชีโอนเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ
๑๐. จัดทำข้อมูลต่าง ๆ เช่น ผลการจัดสรรเงิน ผลการดำเนินงาน
๑๑. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประมวลผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนในภาพรวมกับค่าเป้าหมายที่กำหนด
๑๒. จัดเตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุน
๑๓. จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการกองทุน
๑๔. ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกองทุน เช่น การขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมของหน่วยงานต่าง ๆ และข้อหารืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๕. จัดทำเรื่องเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดรายการค่าใช้จ่ายในงบดำเนินงานของหน่วยงาน
ที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน
๑๖. จัดทำข้อเสนอให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณากรณีหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน ไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการได้
๑๗. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ของกองทุน ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี การลาประเภทต่าง ๆ การสรุปวันทำการ และการจ้างพนักงานกองทุน ลูกจ้างชั่วคราว พร้อมทั้งดูแลและตรวจสอบการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบงานบุคคลของกองทุน เช่น สถิติวันลา ประวัติ ฯลฯ
๑๘. ตรวจสอบการขออนุมัติเดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และเอกสารใบสำคัญอื่น ๆ ของเจ้าหน้าที่ของกองทุน
๑๙. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา จัดทำทะเบียน และการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ของกองทุน
๒๐. ควบคุม ดูแลการใช้ยานพาหนะ และการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
๒๑. ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค และการบำรุงรักษาอาคารสถานที่
๒๒. การจัดทำรายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะของวัสดุ
การจำหน่ายวัสดุและครุภัณฑ์เมื่อชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งาน
๒๓. อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒๔. ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนทั้งระยะสั้น ระยะยาว และรวบรวมข้อมูลเอกสารรายงานเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างแผนยุทธศาตร์และแผนปฏิบัติการ
เพื่อใช้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
และของกรมการจัดหางาน
๒. สรุปผลการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ
ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน เพื่อนำมาจัดทำเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนงานการติดตาม
ของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนพร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ในแต่ละโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำรายงานการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
และจัดทำรายงานการประชุมและผลการออกติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
๓. จัดเตรียมข้อมูลในการประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุน และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายกองทุน พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานตามภาระหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
๔. การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน
และรวบรวมเอกสารผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นด้าน ๆ ตามบันทึกข้อตกลง
๕. รวบรวม ข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับร่างตัวชี้วัดการประเมินผลฯ
๖. ประสานการคืนเงินประกันฯ ในด้านต่าง ๆ และพิจารณาคำร้องการขอคืนเงินประกันฯ วินิจฉัยคำร้องเพื่อการคืนเงินประกันฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายในส่วนที่ลูกจ้างคนต่างด้าวได้ยื่นขอคืน
เงินประกันฯ มายังสำนักงานกองทุนพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการคืนเงินประกันฯ
๗. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูประบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูลช่วยรวบรวมข้อมูล
เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยี
๘. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นิติกร

๑. เนื้อหาวิชาภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย
๑) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของกรมการจัดหางาน
๒) ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวว่าด้วยพนักงานกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๓
๓) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน
๕) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. เนื้อหาวิชาภาคความรู้ความสามาถเฉพาะตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งนิติกร ประกอบด้วย
๑) พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒) พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
๓) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการตรวจสอบภายใน ของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔) ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการใช้จ่ายเงินของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
๕) ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายให้แก่คนต่างด้าวที่ส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

๑. เนื้อหาวิชาภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย
๑) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของกรมการจัดหางาน
๒) ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวว่าด้วยพนักงานกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๓
๓) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน
๕) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. เนื้อหาวิชาภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน ประกอบด้วย
๑) ความรู้ในหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
๒) ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
๓) ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ และการจัดทำแผนงานยุทธศาสตร์
๔) พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘


นักวิชาการเงินและบัญชี

๑. เนื้อหาวิชาภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย
๑) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของกรมการจัดหางาน
๒) ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวว่าด้วยพนักงานกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๓
๓) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน
๕) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. เนื้อหาวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
๑) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบด้านงบประมาณ บัญชี การเงินการคลัง และพัสดุภาครัฐ
๒) ความรู้ด้านการจัดทำแผนงานและติดตามประเมินผล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
๓) ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี การเงิน การบัญชี และงบประมาณของส่วนราชการ
๔) ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
๕) พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘


นักวิชาการแรงงาน

. เนื้อหาวิชาภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย
๑) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของกรมการจัดหางาน
๒) ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวว่าด้วยพนักงานกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๓
๓) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน
๕) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. เนื้อหาวิชาภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ประกอบด้วย
๑) พระราชบัญญัติการทำงานและคุ้มครองคนหางาน
๒) พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว
๓) พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔) พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างใหม่
๕) พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
๖) ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
๗) ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำนโยบายและแผนงาน และความรู้เกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายเลขานุการสำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการจัดหางาน :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 กรมการจัดหางาน กรมการจัดหางาน อาารกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 – 7 สิงหาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022486896

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการจัดหางาน

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments