บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-20 ส.ค. 2563

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-20 ส.ค. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

บริษัทรถไฟฟ้า

"บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด"

ลิงค์: https://ehenx.com/10201/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ส.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัคร

ประกาศบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

เรื่อง การรับสมัคร ระดับปฏิบัติการ

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

 1. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ความรู้ในระบบงานจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 3. ทัษะการทำสัญญาการซื้อขาย
 4. ทักษะการประสานงาน
 5. ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
 6. ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
 7. การสือ่สารอย่างมีประสิทธิภาพ
 8. ความละเอียดรอบคอบ
 9. ความยึดมั่นในคุณธรรม
 10. การเจรจาต่อรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ปฏิบัิงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และทันกับความต้องการของผู้ใช้พัสดุ
 2. ดำเนินการจัดทำเอกสารซื้อจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
 3. ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างให้เ็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 4. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. รวบรวมข้อมูลของผู้ผลิต/ผู้ขาย แต่ละราย ทั้งด้านคุณสมบัติของสินค้า ความสามารถในการรับงาน ราคา/ค่าจ้าง การส่งมอบ เงื่อนไขการชำระเงิน เพื่อใช้ในการคัดเลือกคู่ค้า
 6. ติดต่อ ประสานกับผู้ใช้งาน เพื่อให้ได้พัสดุ/สิ่งของ ถูกต้อง เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 7. ติดตามการส่งมอบพัสดุ/สิ่งของ เพื่อให้เป็นไปตามสัญญา และทันกับความต้องการของผู้ใช้งาน
 8. จัดทำทะเบียนข้อมูลของคู่ค้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดซื้อจัดหา
 9. จัดเตรียมเอกสารข้อมูลการประเมินคู่ค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย
 10. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ รวมถึงร่างสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เ็นไปตามระเบียบฯ และรักษาประโยชน์ให้กับองค์กร ตามที่ได้รับมอบหมาย
 11. ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 12. จัดเตรียมและติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องนำมาใช้ในการจัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 13. ให้ข้อมูลพื้นฐานกับผู้ที่เกี่ยวข้องจากระเบียบ/คู่มือปฏิบัติงาน
 14. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงกระบวนการการทำงาน/คู่มือปฏิบัตงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 15. Safe and Wuality System – ปฏิบัติของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 16. Risk Management – ปฏิบัติตามแผน/กิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน และข้อกำหนดขององค์กร
 17. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 20 ส.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments