กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ส.ค. -7 ส.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กรมวิชาการเกษตร"

ลิงค์: https://ehenx.com/10102/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร,นักวิทยาศาสตร์,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ขอนแก่น
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ส.ค. – 7 ส.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเกษตร (กกย.)

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิทยาศาสตร์ (สวพ.3)

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (สวพ.3)

ประเภท : 

บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเกษตร

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางการเกษตร


นักวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเคมี


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเกษตร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และติดตาม ประเมินผลเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรด้านพืชทั้งก่อน และ/หรือ หลังการเก็บเกี่ยว
2. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทดลองวิจัยพันธุ์พืช อารักขาพืช งานทดลองหลังการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร วัตถุมีพิษ และปุ๋ย
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ ดูแล พระราชบัญญัติที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย


นักวิทยาศาสตร์

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยทางวิทยาศาสตร์ การแปรรูป และการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์เกษตร และออกแบบผลิตภัณฑ์
2. วิเคราะห์ ทดสอบตัวอย่างเพื่อหาองค์ประกอบ หรือคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการตรวจสอบรับรองดิน น้ำ พืช ปุ๋ย สารเคมีการเกษตร ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานสินค้าเกษตร
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและพัฒนางานบริการ งานบริหารจัดการ และระบบข้อมูลบุคคล และระบบข้อมูลเผยแพร่ด้าน Web Site ของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการเกษตร

1. ทดสอบความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล รวมทั้งความรู้ในงานด้านต่างๆ ของกรมวิชาการเกษตร 2. ทดสอบความรู้ทางการเกษตรด้านพืช ความรู้ในการวิเคราะห์ ทดสอบ และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นักวิทยาศาสตร์

1. ทดสอบความรู้ ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ 2. ทดลองความรู้ และหลักการในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการควบคุมคุณภาพมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ 4. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ ของกรมวิชาการเกษตร


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

1. ทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2. ทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล 3. ทดสอบความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 – 7 สิงหาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments