กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ก.ค. -23 ก.ค. 2563 รวม 14 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาที่ดินเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กรมพัฒนาที่ดิน"

ลิงค์: https://ehenx.com/9754/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการเกษตร(ด้านผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย์),นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา),นักวิชาการเผยแพร่,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิทยาศาสตร์,นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา),เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,นิติกร,เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-19,500
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,นครราชสีมา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ก.ค. – 23 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเกษตร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเกษตร (ด้านผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย์)

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา)

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเผยแพร่

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิทยาศาสตร์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา)

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเกษตร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางพืชไร่นา ทางพืชไร่ ทางพืชศาสตร์ ทางพืชสวน ทางส่งเสริมการเกษตร ทางส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร หรือทางเคมีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ


นักวิชาการเกษตร (ด้านผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย์)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโรคพืช ทางพืชไร่นา ทางพืชไร่ ทางพืชสวน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวเคมี ทางจุลชีววิทยา ทางพฤกษศาสตร์


นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางพืชไร่นา ทางพืชไร่ ทางพืชศาสตร์ ทางพืชสวน ทางส่งเสริมการเกษตร ทางส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร หรือทางเคมีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ


นักวิชาการเผยแพร่

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
หรือทางคอมพิวเตอร


นักวิทยาศาสตร์

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีวเคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์
ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร ทางเคมีการเกษตร หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา)

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีวเคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์
ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือทางภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือทางคอมพิวเตอร์


นิติกร

คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี ทางพาณิชยการ หรือทางเลขานุการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเกษตร

 1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดสอบหาวิธีหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการปรับปรุงบำรุงดิน รวมถึงการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยมาตรการต่างๆ แก้ไขพื้นที่ดินที่มีปัญหา เช่น ดินเปรี้ยวจัด ดินกรด ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินทราย ดินลูกรัง ดินที่สูง พื้นที่ลาดชัน พื้นที่ในเขตชลประทาน พื้นที่นานอก เขตชลประทาน ดินที่ถูกชะล้างพังทะลาย โดยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 2. รวบรวมข้อมูลวัสดุการเกษตร ศึกษา วิจัยและใช้ที่ดิน ในระบบผลิตพืชอินทรีย์ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เป็นอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง
 3. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อใช้ศึกษา ค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรด้านความสัมพันธ์ ดิน น้ำ พืช
 4. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานโดยใช้คอมพิวเตอร์
 5. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง เกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร
 6. จัดทำแผนงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ
 7. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษ๖ร บทวิจัย บทความทางการเกษ๖รหรือที่เกียวข้องกับการพัฒนาที่ดินจากทุกแหล่งข้อมูล
 8. รวบรวม วิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลทางการเกษตร ข้อมูลการพัฒนาที่ดิน และภูมิปัญญาเกษตรกรจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จัดทำให้ออกมาอยู่ในลักษณะเอกสาร บทความหรือเอกสารคำแนะนำเพื่อการเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานภายในกรมฯ
 9. ศึกษา วิจัย การจัดการดิน น้ำ พืช และวัสดุปรับปรุงดิน เพื่อการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์
 10. ศึกษา วิจัย การจัดการระบบการปลูกพืช การปลูกพืชผสมผสานเกื้อกูลกัน เพื่อการหมุนเวียนธาตุอาหารในดิน ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ด้วยอินทรีย์วัตถุ ในการผลิตพืชอินทรีย์
 11. ศึกษา วิจัย การกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในการควบคุมกันเอง และการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และสารชีวภัณฑ์
 12. เป็นผู้ช่วยในการค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ เละสังเคราะห์ข้อมูลวิชาการจัดทำองค์ความรู้เพื่อนำมาต่อยอดขยายผลขับเคลื่อนและสร้างเครือข่าย
 13. เป็นผู้ช่วยในการวิเคราะห์สถิติ และการแปรผลวิเคราะห์ รวมถึงการจัดทำข้อมูลนำเสนอโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 14. เป็นผู้ช่วยในการจัดทฐานข้อมูลหมอดินอาสา/เครือข่ายกลุ่มเกษตรกร ใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/กลุ่มเกษตรกรผลิตเกษตรอินทรีย์
 15. ปฏิบัติงานในการถอดบทเรียนหมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ที่มีความรู้ ประสบการณ์ที่โดดเด่น เรียบเรียงจัดทำเป็นคลังข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหานำมาใช้ประโยชน์
 16. ส่งเสริม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการ สาธิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ วัสดุปรับปรุงดิน ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินแก่หมอดินอาสา กลุ่มเครือข่าย และเกษตรผลิตเกษตรอินทรีย์
 17. ปฏิัติงานอื่นๆ ที่เกีย่วข้องหรือได้รับมอบหมาย

นักวิชาการเกษตร (ด้านผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย์)

 1. ปฏิบัติงานด้านการสำรวจ การจำแนก การคัดเลือกทดสอบความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์
 2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยง การขยายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อใช้ประโยน์ในพื้นที่เกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม
 3. เก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ทางการเกษตรให้คงประสิทธิภาพเพื่อศึกษาวินิจฉัยต่อยอดและใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
 4. วิจัยเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชนิด และรูปแบบใหม่ๆ ในการเป็นต้นแบบการผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ทางการเกษตร
 5. ร่วมผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
 6. ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพทางเดินของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อรองรับการดำเนินงานส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร
 7. รวบรวมข้อมูลวัสดุการเกษตร ศึกษา วิจัยการใช้ที่ดิน ในระบบลิตพืชอินทรีย์ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เป็นอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง
 8. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อใช้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรด้านความสัมพันธ์ ดิน น้ำ พืช
 9. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัยพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศษสตร์ (GIS) และการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานโดยใช้คอมพิวเตอร์
 10. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลการเกษตรเบื้องต้นเพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าทดลองวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรในโครงการต่างๆ
 11. ประสานและตรวจสอบข้อมูลเพื่อนำมาจขัดทำสื่อเพื่อการเรียนรู้และเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานภายในกรมฯ
 12. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดลองด้านการใช้ประโยชน์ของอินทรียวัตถุ และปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดินในการปรับปรุงบำรุงดินอย่างยั่งยืน
 13. ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการและสาธิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดินในการปรับปรุงบำรุงดินในระบบเกษตรยั่งยืน
 14. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่หมอดินอาสา เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานเดียวกัน และหน่วยงานอื่นๆ
 15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา)

 1. ศึกษา วิจัย และค้นคว้าวิธีการหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการอนุรักษ์ดินและน้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
 2. วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก การใช้พืชคลุมดิน วัสดุคลุมดิน เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
 3. วิจัยและพัฒนาการจัดการระบบการปลูกพืชเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปรับปรุงบำรุงดินการควบคุมศัตรูพืช
 4. ศึกษา วิจัย การจัดการดิน น้ำ พืช ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ และวัสดุปรับปรุงดิน เพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน
 5. เป็นผู้ช่วยในการค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลวิชาการ จัดทำองค์ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป
 6. เป็นผู้ช่วยในการวิเคราะห์สถิติ และการแปรผลวิเคราะห์ รวมถึงการจัดทำข้อมูลนำเสนอโดยใช้โปรแกรมคอบพิวเตอร์พื้นฐาน
 7. ส่งเสริม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการ รวมถึงสามารถเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้
 8. เป็นผู้ช่วยในการทดสอบ สาธิต การพัฒนาที่ดิน การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เพื่อการอนุรักษฺ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

นักวิชาการเผยแพร่

 1. สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์และโครงการเกี่ยวกับการดำเนินงานเผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้
 2. เรียบเรียงข่าวสาร บทความ เพื่อเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ และช่องทางเผยแพร่ต่างๆ
 3. จัดทสื่อ เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ของหน่วยงานแก่กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
 4. ดำเนินการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ และประสานงานการเผยแพร่กับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติแก่ประชาชนเกี่ยวกับความรู้และข่าวสารผลงานของหน่วยงานผ่านสื่อและช่องทางการเยแพร่ต่างๆ
 5. ร่วมดำเนินการประเมินผล การดำนินงานเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 6. จัดทำระบบและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสารความรู้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกียวข้องหรือได้รับมอบหมาย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบฐานข้อมูล (Database) และ จัดทำพจจานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) บัญชีข้อมูล (Data Catalog) คำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) และแนวปฏิบัติสำหรับชุดข้อมูล (Dataset Guideline) ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) 
 2. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
 3. พัฒนาโปรแกรมและเขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง เพื่อให้ระบบปฏิบัติการทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ
 4. ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
 5. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลประกอบกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทั้งด้าน Hardware/Software ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ เพื่อให้สามารถรองรับการเชื่อมโยงทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจให้กับหน่วยงาน
 7. ศึกษาข้อมูลกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 8. จัดทำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้งาน ด้านระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์ ให้ผู้ใช้สามารถนำไปใช้งานได้ด้วยตนเอง
 9. ตรวจสอบ ติดตามระบบงาน ประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์

นักวิทยาศาสตร์

 1. ทำหน้าที่ผู้ช่วยนักวทยาศาสตร์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิิจัย ตรวจสอบสมบัติทางเคมีของดินสาเหตุปัญหาขงดินและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามมาตรการปรับปรุง และแก้ไขปัญหาขงดิน
 2. ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ และในภาคสนาม และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Microsoft
 3. วิเคราะหตัวอย่างน้ำตามรายการดังนี้ ออกซิเจนละลายน้ำไนโตรเจน ไนเตรด แอมโมเนียซัลเฟต ฟอสเฟต คลอไรด์ คาร์บอเนตไบคาร์บอเนต ช่วยนักวิทยาศาสตร์ วิเคราห์ดิน พืช
 4. ทำหน้าที่ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการเตรียมสารละลายชนิดต่างๆ ในงานตรวจสอบวิเคราะห์ชนิด และปริมาณแร่ในดิน หิน หินผุ และดินในลักษณะธรรมชาติ โดยวิธีการทางจุลสัณฐาน
 5. ทำหน้าที่ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ ในการวิเคราะห์ธาตุอาหารทั้งหมดในพืช ปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดิน รวมทั้งงานเร่งด่วนในการรับรองมาตรฐานสินค้าทางการเกษตร
 6. ทำหน้าที่ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ และวิเคราห์งานเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
 7. วิเคราะห์ วิจัยดิน ในห้องทดลอง ศึกษาวิจัย การกหนดมาตรฐานการวิเคราะห์
 8. จัดทำ Web page เพื่อเผยแพร่ผลงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะห์ วิจัยและปรับปรุงฐานข้อมูลดิน
 9. ทำหน้าที่ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสมบัติทางกายภาพที่เกีย่วกับดิน โครงสร้างดิน ความชื้นในดิน การเคลื่อนที่ของน้ำในดิน ปริมาณน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อพืช และความต้องการน้ำของพืช
 10. วิเคราะห์ดิน น้ำ พืช และวัดสุปรับปรุงดินในห้องปฏิบัติการและในหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ 
 11. สนับสนุนงานวิจัย งานสาธิต ทดสอบ ในด้านดิน น้ำ พืช
 12. ให้คำแนะนำ เยแพร่ให้ความรู้แก่เกษตรกร และบุคคลทั่วไป
 13. ปฏิบัติเกี่ยวกับทางด้านการคัดแยกและทดสอบกิจกรรมของจุลินทรีย์เพื่อคัดเลือกจุลินทรีย์ ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตรสำหรับเพิ่มคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์และความอุดมสมบูรณ์ของดิน
 14. ปฏิบัติหน้าที่ในการสำรวจและเก็บตัวอย่างดินและวัสดุเศษพืชในพื้นที่การเกษตรเพื่อนำมาคัดแยกจุลินทรีย์ที่เ็นประโยชน์ทางการเกษตร และสำหรับเป็นฐานข้อมูลจุลินทรีย์ดินทางการเกษตรตามกลุ่มขุดดินของประเทศไทย
 15. ศึกษาและวิจัยในด้านคัดแยกรปะเภทจุลินทรีย์ทางการเกษตรในขั้นต้นและการแยกเชื้อจุลินทรีย์ให้บริสุทธิ์
 16. ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยในการทดสอบกิจกรรมจุลินทรีย์ดนิเพื่อคัดเลือกจุลินทรีย์ดินทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
 17. ศึกษา วิจัย และพัฒนาในด้านการขยายเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตรเพื่อผลิตให้ได้เ็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สำหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สารเร่งจุลินทรีย์ต่อไป
 18. ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการตรวจสอบวิเราห์คุณสมบัติของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตรรวมถึงการเก็บรักษาและการยอู่รอดของเชื้อจุลินทรีย์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพกิจกรรมของจุลินทรีย์
 19. ปฏิบัติงานด้านการให้บริการข้อมูล การจัดนิทรรศการ และการสาธิตเกี่ยวกับการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่งจุลินทรีย์ของกรมพัฒนาทีด่ินให้แก่เกษตรกรหน่วยงานภาครัฐเอกชน แลบุคคลที่เกียวข้องทั่วไป
 20. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา)

 1. ทำหน้าที่ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ วิจัย ทสดบอในด้านดิน น้ำ พืช และวัสดุปรับปรุงดิน
 2. ทำหน้าที่ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ พืช และวัสดุปรับปรุงดิน เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
 3. ทำหน้าที่ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการเตรียมสารละลายชนิดต่างๆ ในงานตรวจสอบวิเคราะห์ตัวอย่าง
 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Microsoft
 5. ปฏิบัติงานด้านการให้บริการข้อมูล ให้คำแนะนำ จัดนิทรรศการ เผยแพร่ให้ความรู้แก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 1. ร่วมศึกษาวิเคราะห์วิจัยและปฏิบัติงาด้านเทคโนโลยีการสำรวจการทำแผนที่และการผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศ
 2. ตรวจสอบและถ่ายทอดแนวเขต่าไม้ถาวรตามมติ ครม.
 3. จัดทำแผนที่การจำแนกประเภทที่ดินฉบับปรับปรุง
 4. ปรับปรุงแผนที่การจำแนกประเภทที่ดินในระบบดิจิตอล
 5. จัดเตรียมจัดเก็บและให้บริการข้อมูลแผนที่ต้นฉบับ
 6. นำเข้าตรวจสอบแก้ไขประสานงานข้อมูลแนวเขตป่าไม้ถาวรข้อมูลแผนที่ลายเส้นในระบบคอมพิวเตอร์
 7. จัดทำแผนที่แนวหลักเขตป่าไม้ถาวรบนภาพออร์โธสีมาตราส่วน 1 : 4,000 1 : 25,000
 8. ร่วมจัดทำรวบรวมข้อมูล (Meta Data) ด้านภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายดาวเทียมและแฟ้มข้อมูลแผนที่ทุกประเภทเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับบริการหน่วยงานต่างๆ ของกรมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 9. ร่วมจัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศและร่วมจัดเก็บรวบรวมและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศด้านภูมิศาสตร์ให้เป็นปัจุจบัน
 10. ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและโปรแกรมการใช้งานด้านภูมิสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดเ็บข้อมูลเข้าในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 2. ดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเอตร์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
 3. ศึกษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของการใช้โปรแกรม
 4. รวบรวมจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล (Meta Data) และข้อมูลแผนที่ และข้อมูลด้านระบบภูมิศาสตร์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการสืบค้นและให้บริการข้อมูล และการปรับปรุงข้อมูลในระยะต่อไป
 5. ออกแบบและสร้างฐานข้อมูลใน Website ของหน่วยงาน
 6. จัดทำฐานข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน และปรับปรุงฐานข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในด้านสารสนเทศ
 7. จัดเตรียม/เรียบเรียง/วิเคราะห์ข้อมูลในรูปดิจิตอลเพื่อใช้ในการดำเนินงาน
 8. ประยุกต์ใช้ Software สำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะทาง
 9. จัดทำโปรแกรมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และแสดงผล ฐานข้อมูลเฉพาะที่ผลิต เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
 10. ติดต่อประสานงานด้านข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกออกแบบและสร้างฐานข้อมูลใน Website ศูนย์ฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดนิและจัดทำข้อมูลในรูป Website เพื่อจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 11. จัดทำรวบรวม Meta Data งานวิชาการ จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงฐานข้อมูลบน intranet ประสานงานด้านข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกียวข้อง ประสานข้อมูล Call Center
 12. ควบคุมดูแลโปรแกรมสำเร็จรูปและระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในด้านการนำเข้า ประมวลผล ปรับแก้ ปรับปรุง และผลิตแผนที่การจำแนกประเภทที่ดนิและแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
 13. ศึกษา วิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูลด้านการเงิน พัฒนาและดูแลระบบงานสารสนเทศด้านการเงินการคลัง งบประมาณบัญชี พัสดุ
 14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

นิติกร

 1. ปฏิบัติงานช่วยงานนิติกรในงานวินัยข้าราชการ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ การพิทักษ์คุณธรรม
 2. ปฏิบัติงานช่วยนิติกรในงานกฎหมายพัฒนาที่ดิน งานเลขานุการของ คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน
 3. ศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ กฏ มติคณะรัฐมนตรี
 4. ตรวจร่าง พิจารณาสัญญา
 5. สรุปสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงทางละเมิด และทางแพ่ง
 6. พิจารณาเสนอความเห็นงานคดีแพ่ง-ละเมิด-อาญา
 7. ปฏิบัติงานด้านที่ดิน และที่ราชพัสดุ
 8. ประสานงานด้านคดีความกับธุรการศาล และอัยการ
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการงานสารบรรณ
 2. รับ-ส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิค
 3. แจ้งเวียนหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ
 4. จัดเก็บเอกสารและรายงานต่างๆ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. แจกจ่ายสารเร่งให้แก่เกษตรกรทั่วไป

วิชาที่สอบ

นักวิชาการเกษตร

 1. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดินบทบาทหน้าที่ภารกิจ
 2. ความรู้เกี่ยวกับงานการเกษตรและการพัฒนาที่ดิน เช่น ความรู้ทั่วไปทางการเกษตร การอนุรักษ์ดินและน้ำ การจัดการดิน การปรับปรุงบำรุงดิน การวางแผนการใช้ที่ดินและการใช้ปัจจับการผลิตทางการเกษตรที่เกีย่วข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น

นักวิชาการเกษตร (ด้านผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย์)

 1. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดินบทบาทหน้าที่ภารกิจ
 2. ความรู้เกี่ยวกับงานการเกษตรและการพัฒนาที่ดิน เช่น ความรู้ทั่วไปทางการเกษตร การอนุรักษ์ดินและน้ำ การจัดการดิน การปรับปรุงบำรุงดิน การวางแผนการใช้ที่ดินและการใช้ปัจจับการผลิตทางการเกษตรที่เกีย่วข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น
 3. ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ่จุลินทรีย์ โรคพืช จุลชีววิทยา
 4. ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ สรีรวิทยา สมุนไพร

นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา)

 1. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดินบทบาทหน้าที่ภารกิจ
 2. ความรู้เกี่ยวกับงานเกษตรและการพัฒนาที่ดิน เช่น ความรู้ทั่วไปทางการเกษตร การอนุรักษ์ดินและน้ำ การจัดการดิน การปรับปรุงบำรุงดิน การวางแผนการใช้ที่ดินและการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เกีย่วข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น

นักวิชาการเผยแพร่

 1. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดินบทบาทหน้าที่ภารกิจ
 2. ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการด้านประชาสัมพันธ์
 4. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าว บลทความ สคริปต์ วีดิทัศน์
 5. ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ / สื่อออนไลน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 1. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกรมพัฒนาที่ดินบทบาทหน้าที่ภารกิจ
 2. ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 3. ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนางานประยุกต์
 4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น PHP,HTML5,JAVA,Python
 5. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ พัฒนา และดูแลฐานข้อมูล
 6. ความรู้เกี่ยวกับกับด้าน Big Data / ระบบ Cloud / AI
 7. ความรู้เกี่ยวกับชุดคำสั่งปฏิบัติการ และชุดคำสั่งสำเร็จรูป
 8. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
 9. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 10. ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูล

นักวิทยาศาสตร์

 1. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดินบทบาทหน้าที่ภารกิจ
 2. การวิเคราห์ วิจัยพืช ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน และการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น
 3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสมบัติ ทางเคมี และกายภาพที่เกี่ยวข้องกับดิน โครงสร้างดินและแร่ในดิน
 4. ผลกระทบของสารเคมี หรือสารพิษตกค้างจากการทำการเกษตรต่อสิ่งแวดล้อม
 5. ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยการผลิตทางการเกษ๖รของกรมพัฒนาที่ดิน
 6. ความรู้พื้นฐาน มาตรฐาน และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา)

 1. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดินบทบาทหน้าที่ภารกิจ
 2. การวิเคราห์ วิจัยพืช ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน และการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น
 3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสมบัติ ทางเคมี และกายภาพที่เกี่ยวข้องกับดิน โครงสร้างดินและแร่ในดิน
 4. ผลกระทบของสารเคมี หรือสารพิษตกค้างจากการทำการเกษตรต่อสิ่งแวดล้อม
 5. ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยการผลิตทางการเกษ๖รของกรมพัฒนาที่ดิน
 6. ความรู้พื้นฐาน มาตรฐาน และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 1. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดินบทบาทหน้าที่ภารกิจ
 2. ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการสำรวจและการทำแผนที่
 3. ความรู้ด้านการรังวัด ภาพถ่าย (Photogrammetry) และการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing)
 4. ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการใช้ข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 1. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกรมพัฒนาที่ดินบทบาทหน้าที่ภารกิจ
 2. ความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 3. ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 4. ความรู้ความสามารถด้านการจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของระบบและเครือข่าย
 5. ความรู้ความสามารถด้านกาาจัดการระบบจัดการฐานข้อมูลบุคคล เงินเดือน ค่าจ้าง
 6. ความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาเว็บไซต์
 7. ความรู้ด้านระบบคอมพิวตอร์และระบบปฏิบัติการต่างๆ
 8. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
 9. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล พ.ศ.2562
 10. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

นิติกร

 1. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดินบทบาทหน้าที่ภารกิจ
 2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551
 3. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551
 4. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 5. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ออจัดจ้างแลการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 6. ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา
 7. กฎ ก.พ. และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับวินัย การรักษาวินัยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ การพิทักษ์คุณธรรม
 8. ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 9. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
 10. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 11. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 12. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 1. ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ภารกิจกรมพัฒนาที่ดิน
 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานธุรการ งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
 3. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 4. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 5. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิมเติม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพัฒนาที่ดิน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. – 23 ก.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 14 ก.ค. 2563

สอบวันที่: 14 ก.ค. 2563

ประกาศผลสอบ: 14 ก.ค. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมพัฒนาที่ดิน

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments