Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ก.ค. -12 ก.ค. 2563 รวม 73 อัตรา,

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร"

ลิงค์: https://ehenx.com/9175/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ,พนักงานเรียงพิมพ์,พนักงานการจัดการระบบข้อมูล,พนักงานบันทึกภาพโทรทัศน์,พนักงานเทคนิคออกอากาศ,นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ,นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ,พนักงานวิชาการสื่อใหม่,ผู้ประกาศข่าว,เจ้าน้าที่กระจายเสียง,พนักงานวิชาการจัดรายการวิทยุ,ผู้ประสานงานด้านการผลิตรายการ,ผู้สื่อข่าว,ช่างภาพโทรทัศน์,เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง,พนักงานวิชาการเทคนิคโทรทัศน์,พิธีกรดำเนินรายการ,เจ้าหน้าที่ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก,ผู้สร้างสรรค์งานโทรทัศน์,ผู้กำกับรายการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 10,430-25,590
อัตราว่าง: 73
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ก.ค. – 12 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430-13800 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานเรียงพิมพ์

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430-13800 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานการจัดการระบบข้อมูล

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานบันทึกภาพโทรทัศน์

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานเทคนิคออกอากาศ

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


พนักงานวิชาการสื่อใหม่

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ประกาศข่าว

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าน้าที่กระจายเสียง

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานวิชาการจัดรายการวิทยุ

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ประสานงานด้านการผลิตรายการ

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้สื่อข่าว

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 13 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ช่างภาพโทรทัศน์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานวิชาการเทคนิคโทรทัศน์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พิธีกรดำเนินรายการ

ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 25590- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก

ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 25590- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


ผู้สร้างสรรค์งานโทรทัศน์

ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 25590- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


ผู้กำกับรายการ

ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 25590- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริการ

 • วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • มีความรู้ ความสามารถด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม หรือมีประสบการณ์ด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม

พนักงานเรียงพิมพ์

 • ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
 • ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
 • ประกาศนียัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
 • ประกาศนียับตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานการจัดการระบบข้อมูล

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมประมวลคำ/ฐานข้อมูล โปรแกรมคำนวณ โปรแกรมนำเสนอ
 • มีประสบการณ์หรือปฏิบัติงานด้านโปรแกรมในระบบเครือข่าย

พนักงานบันทึกภาพโทรทัศน์

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านโสตทัศนศึกษา เทโนโลยีทางการศึกษา หรือการถ่ายภาพยนตร์ หรือในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • กรณีมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ประสบการณ์ด้านโทรทัศน์และภาพยนตร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถใช้กล้อง Beta Cam, DV Cam หรือกล้องถ่ายโทรทัศน์ได้เป็นอย่างดี

พนักงานเทคนิคออกอากาศ

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าสื่อสาร สื่อสารโทรคมนาคม หรือในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • มีความตั้งใจทำงาน มีความรับผิดชอบมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมและพร้อมปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ปริญญาตรี ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ

 • ปริญญาโท ทางกฎหมาย
 • มีความรู้ ความสามารถด้านการศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านกฎหมาย สังคม และการเมือง
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน

พนักงานวิชาการสื่อใหม่

 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การตลาด และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความสนใจในสถานการณืข่าว เหตุการณ์สำคัญและเนื้อาหรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 • มีทักษะในการเขียนข่าวเพื่อเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ และงานสื่อใหม่อื่นๆ
 • มีประสบการณ์และความรู้ ความเข้าใจในงานเว็บไซต์ งานสื่อสังคมออนไลน์ และงานสื่อใหม่อื่นๆ
 • มีทักษะงานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์การทำการตลาดแบบ Offline Marketing และ Online Marketing
 • มีทักษะการใช้งานโปรแกรมกราฟิก เช่น Photoshop โปรแกรมตัดต่อ และเข้าใจหลักการของสื่อสังคมออนไลน์

ผู้ประกาศข่าว

 • ปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการเ็นผู้ประกาศข่าว/พิธีกรในการดำเนินรายการโทรทัศน์ ทั้งรายการสดและรายการบันทึกเทป ทั้งในและนอกสถานที่โดยมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีประสบการณ์ในการดำเนินรายการสนทนาทงาด้านการเมือง

เจ้าน้าที่กระจายเสียง

 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ทุกสาขา
 • เป็นผู้มีเสียงเหมาะสมสำหรับใช้ในการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
 • มีความรู้ด้านการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และติดตามข่าวสาร สถานการณ์บ้านเมืองอย่างใกล้ชิด
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนารูปแบบรายการ/สปอตประชาสัมพันธ์
 • มีประสบการณ์ด้านการประสานงานการผลิต รายการวิทยุกระจายเสียง

พนักงานวิชาการจัดรายการวิทยุ

 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ทุกสาขา
 • เป็นผู้มีเสียงเหมาะสมสำหรับใช้ในการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
 • มีความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และติดตามข่าวสารสถานการณ์บ้านเมืองอย่างใกล้ชิด
 • มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการพัฒนารูปแบบรายการ
 • มีประสบการณ์ด้านการประสานงานการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

ผู้ประสานงานด้านการผลิตรายการ

 • ปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการประสานงานการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงหรือรายการวิทยุโทรทัศน์

ผู้สื่อข่าว

 • ปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศษสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ทุกสาขา
 • มีความสามารถในการทำข่าว รายงานข่าวและประกาศข่าวได้
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Microsoft office และพิมพ์ดีดได้อย่างคล่องแคล่ว

ช่างภาพโทรทัศน์

 • วุฒิปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน และเทคโนโาลยีทางการถ่ายภาพ
 • สามารถควบคุมและใช้งานกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์สี ชนิด 3 CCD ทั้งแบบ ENG และ EFF

เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง

 • ปริญญาตรี ด้านโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยี ทางการถ่ายภาพ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน
 • มีประสบการณ์ด้านโทรทัศน์และภาพยนตร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถใช้กล้อง Beta Cam, DV Cam หรือกล้องถ่ายโทรทัศน์ ได้เป็นอย่างดี

พนักงานวิชาการเทคนิคโทรทัศน์

 • ปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีทางการถ่ายภาพ หรือในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • มีความตั้งใจทำงาน มีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานเ็นทีมและพร้อมปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

พิธีกรดำเนินรายการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • ปริญญาตรี ด้านวิทยุโทรทัศน์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ทุกสาขา และมีประสบการณ์ในการเ็ฯพิธีกรดำเนินรายการโทรทัศน์ทั้งรายการสดและรายการบันทึกทั้งในและนอกสถานที่ รวมทั้งประสบการณ์ในการดำเนินรายการสนทนาทางด้านการเมืองไม่น้อยกว่า 15 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ
 • ปริญญาโท ด้านวิทยุโทรทัศน์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ทุกสาขา และมีประสบการณ์ในการเ็ฯพิธีกรดำเนินรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ
 • มีบัตรรับรองเป็นผู้ประกาศของกรมประชาสัมพันธ์
 • มีความรู้ เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กระบวนการนิติบัญญัติ และระบบงานรัฐสภา

เจ้าหน้าที่ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก

 • ปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีการศึกษา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์ และมีประสบการณ์ด้านการออแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ไม่น้อยกว่า 15 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ
 • ปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีการศึกษา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์ และมีประสบการณ์ด้านการออแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ

ผู้สร้างสรรค์งานโทรทัศน์

 • ปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ทุกสาขา โดยมีประสบการณ์การทำงานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ ไม่น้อยกว่า 15 ปี และมีหนังสือรัรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ 
 • ปริญญาโท ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ทุกสาขา โดยมีประสบการณ์ทำงานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ ไม่น้อยกว่า 12 ปี และมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ
 • มีความรู้ ความสามารถในการคิดรูปแบบรายการและเขียนบทโทรทัศน์

ผู้กำกับรายการ

 • ปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ทุกสาขา โดยมีประสบการณ์การทำงานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ ไม่น้อยกว่า 15 ปี และมีหนังสือรัรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ 
 • ปริญญาโท ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ทุกสาขา โดยมีประสบการณ์ทำงานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ ไม่น้อยกว่า 12 ปี และมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ
 • มีความรู้ ความสามารถด้าน การกำกับรายการ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริการ

 • จัดเตรียมเครื่องดื่มและอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการ และบุคคลต่างๆ ที่เข้ามาประชุม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานเรียงพิมพ์

 • ถ่ายเอกสารและสำเนาดิจิตอลเข้าเล่ม หนัสือด้วยมือ (เย็บมุมหนังสือ,เย็บสันหนังสือ)
 • ดูแลบำรุงรักษาเครื่องและวัสดุอุปกรณ์ในการถ่ายเอกสารและสำเนาดิจิตอล
 • เรียงหน้ากระดาษ ซ้อนยก หนังสือด้วยมือและเครื่องเรียงซ้อนยกอัตโนมัติ
 • เข้าเล่มหนังสือด้วยเครื่องไสกาว เครื่องเย็บมุงหลังคาอัตโนมัติ และเครื่องเย็บสัน
 • เย็บมุมหนังสือ เครื่องตัดกระดาษตลอดจนเครื่องตัดเจียนหนังสือสามด้าน

พนักงานการจัดการระบบข้อมูล

 • ดำเนินงานด้านงานบริหารทั่วไป งานเลขานุการ งานพิมพ์เอกสาร งานพัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ เป็นต้น
 • บันทึกข้อมูลและนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลทุกระบบ
 • รวบรวมจัดทำข้อมูล และสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลทุกระบบ
 • ติดตาม และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูลทุกระบบ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานบันทึกภาพโทรทัศน์

 • ถ่ายภาพเคลื่อนไหวและสร้างสรรค์มุมภาพที่เหมาะสมกับเนื้อหา รวมถึงใช้เทคนิคต่างๆ จากอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์
 • ดูแลรักษาสุขภาพกล้องและอุปกรณ์ของกล้องโทรทัศน์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานเทคนิคออกอากาศ

 • ควบคุมดูแลการออกอากาศและดูแลระบบการออกอากาศ
 • ซ๋อมบำรุงอุปกรณ์ออกอากาศและซ่อมอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ดูแลคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ แก้ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงแก้ไขคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้สามารถใช้งานในการประชุมคณะกรรมาธิการให้เกิดความรวดเร็ว และถูกต้อง
 • งานด้านกราฟิก ออกแบบเว็บไซต์ของสำนัก พร้อมทั้งติดตาม ตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลให้เกิดความทันสมัย ถูกต้องครบถ้วน
 • จัดทำ VDO Presentation สรุปผลการทำงาน ประมวลผลการทำงานของกรรมาธิการเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการแต่ละคณะ
 • ตกแต่ง ออกแบบปกหนังสือของคณะกรรมาธิการต่างๆ ส่งสำนักการพิมพ์เพื่อความรวดเร็วถูกต้องในการจัดพิมพ์หนังสือ
 • รับิดชอบฐานข้อมูลคณะกรรมาธิการในระบบอินทราเน็ต
 • ทำโครงสร้างข้าราชการในสำนักและเผยแพร่ข้อมูลกรรมาธิการในระบบอินทราเน็ต
 • ตรวจสอบ ติดตาม นำเข้าข้อมูลตามแผนปฏิบัติการ
 • รายงานผลการดำเนินงานการนำเข้าข้อมูลคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ กำหนดการประชุม และสรุปผลการประชุม ตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ

 • ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เชิงลึกด้านกฎหมาย รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ
 • สรุปประเด็น และวิเคราะห์ข้อมูลทางกฎหมาย สังคม และการเมือง พร้อมทั้งเสนอความเห็นทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ
 • ค้นคว้าและจัดทำเอกสารทางวิชาการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ
 • จัดทำบันทึกการประชุม สรุปผลการประชุมและวิเคราะห์ประเด็นจากผลการประชุมของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ
 • ให้ความเห็นทากฎหมายหรือตอบปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานวิชาการสื่อใหม่

 • ผลิต และบริหารจัดการ Content เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ทุกประเภทและสื่อใหม่อื่นๆ
 • วางแผนและปฏิบัติงานกิจกรรมการสื่อสาร การตลาด และการขยายเครือข่าย ในทุกบริการของสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุและสื่อใหม่อื่นๆ เป็นต้น
 • วิเคราะห์ สรุปรายงาน และเอกสารที่เ็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน
 • ให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ และจัดการตอบปัญหาให้กับผู้ใช้บริการในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ประกาศข่าว

 • ทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าว ดำเนินรายการข่าว และทำหน้าที่เรียบเรียงข่าว
 • รายงานข่าวสดจากสถานที่แหล่งข่าว
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้ัรบมอบหมาย

เจ้าน้าที่กระจายเสียง

 • ดำเนินการด้านการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา การประชุมร่วมกันของรัฐสภา และการสัมมนาต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่
 • ผลิตสปอต/บทความ/สารคดี
 • จัดทำผังรายการประจำวัน ควบคุมและกำกับการออกอากาศให้เ็นไปตามผังรายการ และจัดทำรายงานการออกอากาศ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้ัรบมอบหมาย

พนักงานวิชาการจัดรายการวิทยุ

 • ดำเนินการด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และวางแผนสร้างสรรค์รูแบรายการวิทยุกระจายเสียง
 • ศึกษาค้นคว้าข้อมูลประกอบการจัดรายการ จัดทำสคริปต์รายการ และเ็นผู้ดำเนินรายการวิทยุ
 • ติดต่อประสานงานกับบุคคลที่จะมาร่วมรายการในสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และประสานงานเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
 • จัดเก็บฐานข้อมูลผู้ฟังรายการต่างๆ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา
 • จัดเก็ฐฐานข้อมูลของวิทยากรในรายการต่างๆ รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ เพื่อใช้ในการผลิตรายการวิทยุ
 • วิเคราะห์รวบรวมประเด็นความคิดเห็นจากผู้ฟังรายการ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้ัรบมอบหมาย

ผู้ประสานงานด้านการผลิตรายการ

 • ติดต่อประสานงานบุคคลที่จะมาร่วมรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาหรือสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
 • ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการผลิตรายการ
 • เตรียมการด้านการผลิตรายการ โดยการประสานกับทุกฝ่าย เพื่อให้การถ่ายทำรายการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้ัรบมอบหมาย

ผู้สื่อข่าว

 • รับผิดชอบงานสื่อข่าว ติดตามข่าวที่น่าสนใจจากแหล่งข่าว โดยการสัมภาษณ์หรือประมวลข่าวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 • จัดทำรายงานข่าวสดจากสถานที่เกิดเหตุแทรกรายการ ในกรณีข่าวเร่งด่วนสำคัญ
 • เขียนข่าวตามรูปแบบของการนำเสนอข่าวที่ถูกต้องชัดเจน และส่งข่าวให้กองบรรณาธิการ หรือหัวหน้าเพื่อพิจารณาก่อนเผยแพร่
 • ทำข่าวทั้งใน และนอกสถานที่
 • ติดตามเหตุการณ์ประชุมสภาผู้แทนราษฎรการประชุมวุฒิสภา การประชุมร่วมกันของรัฐสภา และการแถลงข่าว การสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ ของรัฐสภา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้ัรบมอบหมาย

ช่างภาพโทรทัศน์

 • ควบคุมและใช้งานกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์สี ชนิด 3 CCD ทั้งแบบ ENG และ EFF
 • ถ่ายภาพรายการและข่าวทั้งในและนอกสถานที่
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้ัรบมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง

 • ร้อยเรียงภาพ ลำดับภาพและเสียงให้เป็นไปตามบทการถ่ายทำที่กำหนดไว้โดยใช้ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานที่เกีย่วกับการตัดต่อภาพและเสียง
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้ัรบมอบหมาย

พนักงานวิชาการเทคนิคโทรทัศน์

 • ควบคุมสวิซเซอร์ ช่วยกำกับภาพรายการในสตูดิโอ และนอกสถานที่ ทั้งรายการออกอากาศสดและรายการบันทึกเทป
 • ควบคุมและจัดแสงประกอบฉากในสตูดิโอและนอกสถานที่ ทั้งรายการสดและบันทึกเทป
 • กำกับและควบคุมเสียงในการบันทึกเทปและรายการสดในสตูดิโอและนอกสถานที่
 • ติดตั้งอุปกรณ์รถถ่ายทอด (DSNG) ควบคุมด้านเทคนิคการถ่ายทอดสด กาบันทึกเทปและการรายงานข่าว
 • ตรวจเช็คอุปกรณ์ด้านเทคนิคโทรทัศน์กล้องอุปกรณ์จัดแสง ไมค์โครโฟน ชุดไวส์เลต ชุดสวิซเซอร์ ให้พร้อมใช้งานตลอด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้ัรบมอบหมาย

พิธีกรดำเนินรายการ

 • ค้นคว้าข้อมูลและให้ควาามสำคัญกับงานที่จะนำเสนอเพื่อสามารถ่ายทอดเรื่องราวและข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
 • ถ่ายทอดความสำคัญและความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ ตามข้อมูลที่เป็นจริงผ่านรายการโทรทัศน์ และดำเนินรายการได้อย่างเหมาะสมประชาชนได้รับรู้และรับทราบเรื่องราวดังกล่าว
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้ัรบมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก

 • ออกแบบและผลิตงานกราฟิกใช้สเปเชี่ยลเอฟเฟค ประกอบ ไตเติ้ล
 • สร้างสรรค์เทคนิคตัวหนังสือและเครดิตท้ายรายการ
 • สร้างสรรค์เทคนิคในการผลิตสปอตและสกู๊ป
 • ออกแบบอินเตอร์ลูทรายการต่างๆ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้ัรบมอบหมาย

ผู้สร้างสรรค์งานโทรทัศน์

 • รับิดชอบในการสร้างสสรรค์รายการโทรทัศน์ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ
 • ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการผลิตรายการโทรทัศน์
 • ติดต่อประสานงานเพื่อหาผู้ร่วมรายการ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้ัรบมอบหมาย

ผู้กำกับรายการ

 • อำนวยการผลิต ควบคุมการผลิตรายการทั้งในและนอกสถานที่
 • ควบคุมดูแลเรื่องการถ่ายทอดสดทั้งด้านเทคนิคและการผลิตรายการ
 • กำกับภาพและลำดับภาพเพือ่การออกอากาศให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามบทโทรทัศน์
 • สร้างสรรค์จินตนาการภาพเพื่อออกอากาศให้รายการสมจริงและเหมาะสมมากที่สุด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้ัรบมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร :

ผู้ประสงค์จะสมัคร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 – 12 กรกฎาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments