กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ก.ค. -17 ก.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมปศุสัตว์เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กรมปศุสัตว์"

ลิงค์: https://ehenx.com/9158/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมปศุสัตว์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 ก.ค. – 17 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนฯ

ด้วยกองคลัง กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเืพ่อจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนฯ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาหรือทางการบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเงินและบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของเงินทุน
 2. รวบรวมข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี และรายงานการเงินของเงินทุนหมุนเวียนฯ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
 3. ตรวจสอบประมาณการรายจ่ายของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
 4. ศึกษา วิเคราะห์ผลการจ่ายเงินตามประมาณการรายจ่ายของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำประมาณการรายจ่าย
 5. ดูแลการรับจ่าย สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ-จ่าย เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินของเงินทุนหมุนเวียนฯ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
 6. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทะิ์ตามที่กำหนด
 7. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 8. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงาน เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
 9. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
 10. ทำระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายตามการสั่งการของกรมบัญชีกลาง เช่น ระบบรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เป็นต้น
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการเงินและบัญชี

 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
 2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง หลักการบัญชี ความรู้เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และงบประมาณของส่วนราชการ
 3. การใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Windows) 
 4. การใช้โปรแกรม Microsoft Office (Ms.Word, Ms.Excel, Ms.Access) และการใช้งาน Internet

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ อาคารอุศุภราช ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ ถ.พญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 – 17 กรกฎาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments