กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 มิ.ย. -3 ก.ค. 2563 รวม 34 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

ลิงค์: https://ehenx.com/9112/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการภูมิสารสนเทศ,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,นักทรัพยากรบุคคล,นักประชาสัมพันธ์,นิติกร,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล(คนพิการ),เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานธุรการ(คนพิการ)
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 34
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท : 

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

ประเภท : 

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ประเภท : 

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ประเภท : 

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักทรัพยากรบุคคล

ประเภท : 

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักประชาสัมพันธ์

ประเภท : 

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

ประเภท : 

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประเภท : 

อัตราว่าง : 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักทรัพยากรบุคคล (คนพิการ)

ประเภท : 

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานพัสดุ

ประเภท : 

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท : 

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)

ประเภท : 

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

๑) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
๓) มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานราชการ


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา


นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการศึกษาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือวิชาภูมิสารสนเทศ มาไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ ทางคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์และมัลติมีเดีย ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางการพัฒนาซอฟแวร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางการจัดการเทคโนโลยี ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์


นักทรัพยากรบุคคล

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา


นักประชาสัมพันธ์

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา


นิติกร

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา


นักทรัพยากรบุคคล (คนพิการ)

๑) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
๒) เป็นผู้พิการ ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามข้อ ๓ (๓) ของประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐


เจ้าพนักงานพัสดุ

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา


เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบัญชี พณิชยการ การเลขานุการ การเงินการธนาคาร การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป และบริหารธุรกิจ


เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)

๑) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบัญชี พณิชยการ การเลขานุการ การเงินการธนาคาร การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป และบริหารธุรกิจ
๒) เป็นผู้พิการ ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามข้อ ๓ (๓) ของประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

๑) ประสานการดำเนินงานด้านความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒) รวบรวม ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล รวมทั้งเสนอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับงานโครงการความร่วมมือและข้อตกลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
๓) วิเคราะห์โครงการ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ
๔) ศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผลของโครงการ
๕) งานร่างและโต้ตอบหนังสือ เตรียมการประชุมสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการและรายงานอื่นๆ
๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการตรวจราชการ การวิเคราะห์นโยบายและแผน ทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์และนโยบายระดับประเทศ ระดับกระทรวง และระดับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงบประมาณด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานงานและถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศ จัดทำแผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยคอมพิวเตอร์ การสำรวจภูมิประเทศและการใช้งาน GPS เพื่อตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ บำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิสารสนเทศ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
๑) วิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ จัดทำฐานข้อมูล นำเข้า ตรวจสอบ และแก้ไขฐานข้อมูลสารสนเทศได้
๒) อ่าน แปล และตีความภาพถ่ายทางอากาศ และวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม
๓) สามารถใช้โปรแกรมทางภูมิสารสนเทศได้ เช่น ArcGIS
๔) ดูแล จัดเก็บ บริการ แผนที่ภาพถ่าย และข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อบริการแก่หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป ให้นำไปใช้ประโยชน์ได้
๕) รวบรวม วิเคราะห์ จัดทำรายงานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวม เช่น ข้อมูลพื้นที่สีเขียว ข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ข้อมูลคุณภาพอากาศ ข้อมูลศักยภาพน้ำ ข้อมูลทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น
๖) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
๑) ศึกษา ออกแบบ ให้คำปรึกษา ดูแล พัฒนา และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด และการให้บริการประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ
๒) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงาน
๓) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ทดสอบ และดูแลระบบฐานข้อมูลหรือประมวลผลข้อมูลระบบงานสารสนเทศ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบเครือข่ายภายในและภายนอกผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
๔) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
๕) สามารถใช้งานโปรแกรมประยุกต์ในรูปแบบ Web Application และ Mobile Application รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักทรัพยากรบุคคล

๑) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งติดตามและประเมินผล การพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักประชาสัมพันธ์

๑) ศึกษาวิเคราะห์ การพัฒนาเทคนิคใหม่ในการจัดทำเอกสาร ผลิตบทความ และดำเนินการผลิตสื่อ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๒) ประสานข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ และผลการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเผยแพร่ไปยังสื่อมวลชน สาธารณชน และช่องทางการสื่อสารต่างๆ
๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล สภาพการณ์และปัญหาเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ ประกอบการวิจัย วางแผนการประชาสัมพันธ์และติดตามผล เพื่อเสนอความเห็นในการจัดทำนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
๔) ประสานงานสื่อมวลชนเพื่อร่วมทำข่าวในการแถลงข่าว หรือกิจกรรมต่างๆ ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดขึ้น
๕) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ และงานตามภารกิจโฆษกกระทรวงฯ
๖) ดำเนินการด้านแผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗) จัดทำกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ การดำเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
๘) จัดทำ Clipping ข่าว และติดตามข้อมูลข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางสื่อสังคมออนไลน์ หรือสื่ออื่นๆ
๙) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นิติกร

มีหน้าที่ตรวจสอบพิจารณารายงานการสอบสวนและดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบพิจารณา เสนอความเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย การร้องทุกข์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๑) ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแผนงาน โครงการ เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ของกระทรวง
๒) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านงบประมาณ แผนงาน/โครงการ
๓) บริหารงานทั่วไปที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานเลขานุการ
๔) งานร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือราชการ การจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล และการจัดทำรายงานการประชุม
๕) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักทรัพยากรบุคคล (คนพิการ)

๑) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทำระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติ เพื่อให้เป็นปัจจุบันและประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร ตั้งแต่การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การสอบแข่งขัน การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ เป็นต้น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
๔) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๕) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๖) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
๗) ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ ของหน่วยงาน
๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานพัสดุ

๑) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) ควบคุม ดูแล ระบบพัสดุครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แยกเป็นชนิด และแสดงรายการตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
๔) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตามบัญชีหรือทะเบียน
๕) จ่ายพัสดุให้กับผู้ขอเบิกพัสดุของหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค
๖) ตรวจสอบการยืมพัสดุและติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมของหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค
๗) ควบคุมพัสดุให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา และจัดทำแผนการซ่อมบำรุงตามระยะเวลา การซ่อมบำรุง
๘) ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี
๙) ดำเนินการตรวจสอบการใช้และจัดเก็บยานพาหนะให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๐) ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษายานพาหนะ พร้อมจัดทำทะเบียนประวัติให้เป็นปัจจุบัน
๑๑) ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษายานพาหนะ พร้อมจัดทำทะเบียนประวัติให้เป็นปัจจุบัน
๑๒) ดำเนินการตรวจสอบการโอน ต่อทะเบียนรถ การรับมอบส่งมอบรถยนต์ การแลกเปลี่ยนรถยนต์
๑๓) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานธุรการ

๑) งานสารบรรณ การรับ-ส่งเอกสาร
๒) งานพิมพ์หนังสือราชการ
๓) งานจัดเก็บเอกสาร
๔) ร่างโต้ตอบหนังสือทางราชการ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
๕) งานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง
๖) งานดูแลบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์และทรัพย์สินของทางราชการ
๗) ประสานงานและติดตามหนังสือราชการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)

๑) ดำเนินงานบันทึกข้อมูลและเปลี่ยนแปลงข้อมูลของข้าราชการ และลูกจ้างประจำในระบบโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง
๒) รวบรวม ตรวจสอบ และสรุปวันลาของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓) งานหนังสือรับรองเงินเดือนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๔) งานข้อตกลงของธนาคารเพื่อเป็นสวัสดิการให้บุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหนังสือรับรองสิทธิ
๕) งานสารบรรณ การรับ-ส่งเอกสาร
๖) ร่างโต้ตอบหนังสือทางราชการ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
๗) ประสานงานและติดตามหนังสือราชการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments