กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 มิ.ย. -3 ก.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กรมโยธาธิการและผังเมือง"

ลิงค์: https://ehenx.com/9105/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานนิติกร,พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง,พนักงานภูมิสถาปนิก
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมโยธาธิการและผังเมือง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานภูมิสถาปนิก พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง และพนักงานนิติกร จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานนิติกร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานภูมิสถาปนิก

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000-19500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานนิติกร

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์


พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ ทางสังคมวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางผังเมือง


พนักงานภูมิสถาปนิก

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางภูมิสถาปัตยกรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานนิติกร

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์และเปรียบเทียบกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการขุดดินถมดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คำพิพากษาศาลปกครองและศาลยุติธรรม ในการเสนอแนะแนวทางร่างกฎหมาย ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ค้นคว้าและวิเคราะห์กฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผังเมือง ทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ให้ความเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับกฎและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผังเมือง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางผังเมือง ศึกษา สำรวจ รวบรวมสถิติข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย และจัดทำเอกสารและรายงานต่างๆ ทางด้านประชากรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการผังเมือง เพื่อนำมาประกอบในการวางแผนการจัดหาและดำเนินการวางผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และผังภาค และเพื่อการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชนที่เกี่ยวกับการผังเมือง เพื่อกำหนดโครงการ แผนงาน
การประสานงาน การประเมินผลและการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ การดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับผังเมือง และเพื่อการฝึกอบรมวิชาการผังเมือง
ในระดับภูมิภาค ระดับชุมชน และระดับรายละเอียด เป็นต้น ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางด้านการผังเมือง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานภูมิสถาปนิก

ปฏิบัติงานทางภูมิสถาปัตยกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบวางผัง การออกแบบรายละเอียด การเขียนแบบ การปรับปรุง แก้ไขหรือดัดแปลงงานภูมิสถาปัตยกรรม ทั้งงานภูมิสถาปัตยกรรมทั่วไป และงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์และทางธรรมชาติ การอำนวยการควบคุมการก่อสร้าง การอนุรักษ์ภูมิสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภูมิทัศน์ตามรูปแบบรายการที่กำหนด โดยมุ่งเน้นความถูกต้อง ความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย และเพื่อการอนุรักษ์ภูมิสถาปัตยกรรม ทางประวัติศาสตร์และทางธรรมชาติ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานนิติกร

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ความรู้ทั่วไปเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้

๑. กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

๒. กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

๓. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙


พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ความรู้ทั่วไปเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้

๑. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เพื่อการวางและจัดทำผังเมือง การประเมินผลผังเมือง และการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

๒. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายผังเมือง และกฎหมายจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

๓. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและองค์ความรู้ด้านผังเมือง


พนักงานภูมิสถาปนิก

ทดสอบความรู้ด้านออกแบบ งานภูมิสถาปัตยกรรม ความรู้ด้านโครงสร้างในงานภูมิสถาปัตยกรรม ความรู้ด้านพืชพันธุ์ในงานสถาปัตยกรรม และความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม ความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ออกแบบและเขียนแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม ด้วยโปรแกรม AutoCad การทำ Presentation ด้วยคอมพิวเตอร์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง ถ.พระรามที่ 6 เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563 – 3 กรกฎาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมโยธาธิการและผังเมือง

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments