กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 มิ.ย. -3 ก.ค. 2563 รวม 13 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กรมโยธาธิการและผังเมือง"

ลิงค์: https://ehenx.com/9069/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานช่างปูน,พนักงานเครื่องยนต์,พนักงานไฟฟ้า,พนักงานบริหารงานทั่วไป,พนักงานเศรษฐกร,พนักงานวางผังเมือง
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 11,280-21,000
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมโยธาธิการและผังเมือง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง พนักงานเศรษฐกร พนักงานบริหารงานทั่วไป พนักงานไฟฟ้า พนักงานเครื่องยนต์ และพนักงานช่างปูน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานช่างปูน

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานเครื่องยนต์

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานไฟฟ้า

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานบริหารงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานเศรษฐกร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


พนักงานวางผังเมือง

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานช่างปูน

ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือมีความรู้ความสามารถ และทักษะ ในงานช่างปูนเป็นอย่างดีและเคยปฏิบัติงานนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี


พนักงานเครื่องยนต์

ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างยนต์ หรือมีความรู้ ความสามารถและทักษะ ในงานบำรุงรักษาเครื่องยนต์เป็นอย่างดีและเคยปฏิบัติงานนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี


พนักงานไฟฟ้า

ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์


พนักงานบริหารงานทั่วไป

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน


พนักงานเศรษฐกร

ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


พนักงานวางผังเมือง

ปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานช่างปูน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้าง ซ่อม ประกอบครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวกับปูนและคอนกรีต ก่ออิฐ ฉาบปูน ผสมปูน ปูกระเบื้อง ซ่อมแซม อาคารเกี่ยวกับงานปูนทั้งหมด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานเครื่องยนต์

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจอบเครื่องยนต์ รถยนต์บรรทุก และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานไฟฟ้า

๑. สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
๒. จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา
๓. ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน หรือกฎหมายกำหนด


พนักงานบริหารงานทั่วไป

๑. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น
๒. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่องการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
๓. จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
๔. ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
๕. ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


พนักงานเศรษฐกร

๑. รวบรวมข้อมูลหรือวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน (ด้านเศรษฐกิจ ประชากร สังคม ฯลฯ) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอแนะประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐศาสตร์ ที่เป็นประโยชน์ต่อกรม
๒. ติดตามศึกษา ผลการวิเคราะห์ วิจัย (ด้านเศรษฐกิจ ประชากร สังคม ฯลฯ) เพื่อจัดทำรายงานเสนอแนวทาง หรือวางแผนแนวทางแก้ไขที่เกิดขึ้น
๓. สรุปรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการรวบรวมข้อมูล (ด้านเศรษฐกิจ ประชากร สังคม ฯลฯ) เพื่อสนับสนุนและประกอบการวิเคราะห์ และคาดการณ์ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายเศรษฐกิจต่าง ๆ
๔. ร่วมดำเนินการวางแผนโครงการต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
๕. ให้คำแนะนำปรึกษาข้อมูลต่าง ๆ ทางเศรษฐศาสตร์ในระดับเบื้องต้นแก่ส่วนราชการ
๖. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศในด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของกรม
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานวางผังเมือง

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางผังเมือง ศึกษา พัฒนา จัดทำหลักเกณฑ์ และกำหนดมาตรฐานงานวางผังเมือง คิดค้นปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคงานวางผังเมือง ให้การศึกษาอบรม ให้คำปรึกษา ข้อคิด ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ กำกับดูแล ตอบข้อหารือแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านผังเมือง กำหนดแนวทางปฏิบัติงานการวางผังตามกระบวนการวางผังเมือง จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานวางผังเมือง และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานช่างปูน

ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายของงานที่จะให้ปฏิบัติ ความพร้อมที่จะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด


พนักงานเครื่องยนต์

ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายของงานที่จะให้ปฏิบัติ ความสามารถในการให้คำแนะนำปรึกษาด้านเครื่องยนต์


พนักงานไฟฟ้า

ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านไฟฟ้า ดังนี้ ๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าแสงสว่าง หม้อแปลงและมอเตอร์ ๒. การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๓. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนแบบและประมาณราคาระบบไฟฟ้า ๔. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม AutoCAD และ Spreadsheet


พนักงานบริหารงานทั่วไป

ความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ความรู้ ทั่วไปเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานในด้านต่างๆ ดังนี้ ๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๔. เหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ๕. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๖. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร-พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๗. ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง ๘. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๙ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม


พนักงานเศรษฐกร

ความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ความรู้ทั่วไปเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ความสามารถทางเศรษฐศาสตร์ ในด้านต่างๆ ดังนี้ ๑. ความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ ทั้งมหภาคและจุลภาค ๒. ความรู้พื้นฐานด้านระบบข้อมูลที่เป็นตัวชี้วัด/ ตัวบ่งชี้การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ ๓. ความรู้พื้นฐานด้านการผังเมือง


พนักงานวางผังเมือง

ความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พระราชบัญญัติระเบียบ-บริหารราชการแผ่นดิน ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง- อำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ความรู้ ทั่วไปเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านการผังเมือง เกี่ยวกับกระบวนการในการวางผังทฤษฎีและองค์ความรู้ด้านผังเมือง และความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านผังเมือง การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และการพัฒนาเมือง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง ถ.พระรามที่ 6 เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563 – 3 กรกฎาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมโยธาธิการและผังเมือง

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments