กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 มิ.ย. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลิงค์: https://ehenx.com/9028/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการพาณิชย์
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการพาณิชย์

อัตราเงินเดือน :13,800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการพาณิชย์

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การบัญชี การขาย การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานด้านธุรการของหน่วยงานรับ-ส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การพิมพ์หนังสือราชการ พิมพ์ใบจองรถยนต์ พิมพ์ใบจองห้องประชุม พิมพ์แบบขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ/บำเหน็จตกทอด พิมพ์ใบรับรองสมุดประวัติ และเวลาทวีคูณของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ เบิก-จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ในหน่วยงาน การจัดเตรียมเอกสารการประชุม การประสานงานด้านสถานที่และอาหารในการประชุม บันทึกประวัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และคำสั่งต่างๆ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ลงในแฟ้มประวัติ ก.พ.7 และลงในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูล ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป มีดังนี้

  1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
  2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (โปรแกรมสำนักงาน Microsoft office)
  3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
  4. ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และข้อมูลเกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  5. ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรในการปฏิบัติงาน

2. วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานพาณิชย์ มีดังนี้

  1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
  2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  3. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  4. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 30 มิ.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments