กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 มิ.ย. -10 ก.ค. 2563 รวม 19 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน"

ลิงค์: https://ehenx.com/9025/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูพี่เลี้ยง,นักวิชาการแรงงาน,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 19
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 มิ.ย. – 10 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูพี่เลี้ยง

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280  บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


นักวิชาการแรงงาน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ครูพี่เลี้ยง

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน


นักวิชาการแรงงาน

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา


นักวิชาการเงินและบัญชี

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางบัญชีพาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ครูพี่เลี้ยง

 1. งานเลี้ยงดูเด็ก
 2. จัดทำแผนการสอน และแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
 3. จัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอน และดำเนินการจัดประสบการณ์ของเด็ก
 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการแรงงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. รวบรวมข้อมูล และศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และมาตรฐานแรงงาน รวมทั้ง ติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวด้านแรงงาน
 2. ปฏิบัติภารกิจการส่งเสริมงานด้านคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน และาตรฐานแรงงาน
 3. ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือในเบื้องต้นแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการทำงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. จัดทำทะเบียน ประมวลข้อมูล และรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารแรงงาน
 5. บันทึกผลการปฏิบัติงานลงในคอมพิวเตอร์ระบบ Online
 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี งบประมาณ และพัสดุ ตรวจสอบ วิเคราะห์รายงานทางการเงินของหน่วยงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค รวมทั้งประสานงาน รวบรวม และติดตามข้อมูลการเบิกจ่ายของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุเบื้องต้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ธุรการ

 1. งานธุรการ งานสารบรรณ เช่น รับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติ ดูแล รักษาและเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออำนวยความสะดวก
 2. งานบันทึกข้อมูล และพิมพ์หนังสือราชการ
 3. งานการเงินบัญ๙ี และพัสดุเบื้องต้น
 4. ปฏิบัติงานอื่นตามมที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

ครูพี่เลี้ยง

 • การพัฒนา และดูแลเด็ก รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
 • ทักษะการเลี้ยง การดูแลเด็ก

นักวิชาการแรงงาน

 • ความรู้ด้านแรงงาน
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
 • ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

นักวิชาการเงินและบัญชี

 • ความรู้ความสามารถในวิชาการเงิน บัญชี และพัสดุ รวมทั้งระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
 • ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุเบื้องต้น
 • ความรู้พื้นฐานด้านธุรการ และระเบียบงานสารบรรณ
 • ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานการเงิน บัญชี และพัสดุเบื้องต้น
 • ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. – 10 ก.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments