กศจ.เลย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-22 มิ.ย. 2563 รวม 46 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กศจ.เลยเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

"กศจ.เลย"

ลิงค์: https://ehenx.com/8969/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-15,800
อัตราว่าง: 46
ปฏิบัติงานที่: เลย (กศจ.เลย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กศจ.เลย เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดเลย

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

ด้วยคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดเลย จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูผู้ช่วย

อัตราว่าง : 46 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,050-15,800  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก:

 1. ภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา
 2. ภาษาอังกฤษ จำนวน 6 อัตรา
 3. ภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
 4. คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 5. วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
 6. สังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 7. พลศึกษา จำนวน 6 อัตรา
 8. สุขศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 9. ศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 10. นาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
 11. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา
 12. คหกรรม จำนวน 1 อัตรา
 13. คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตรา
 14. ปฐมวัย จำนวน 13 อัตรา
 15. การประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

 • มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครรายละเอียดตำแหน่งและคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่จะคัดเลือกตามแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบ
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลามหรือวิทยากรอิสลามศึกษา ตามประกาศแนวทางการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถานศึกษาตามที่ส่วนราชการกำหนด พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา ซึ่งทุกตำแหน่งต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาฝหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีภาระการสอนที่ผู้สมัครต้องมีตารางสอนไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง หรือ 5 คาบต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน ให้นับได้ตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี โดยผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้ว และนับเฉพาะระยะเวลาปฏิบัติการสอน ให้นับได้ตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี โดยผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้ว และนับเฉพาะระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เท่านั้น
 • เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ยังไม่หมดอายุ (ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือก ทั้งนี้ เมื่อจะบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิาชีพครูเท่านั้น)
 • เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม หรือวิทยาการอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว ตามระบบคุณธรรม ที่ยึดความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และประโยชน์ของทางราชการตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะหรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด สำหรับคุณสมบัติตามข้อ 2.2.4 ให้ใช้บังคับแก่บุคคลที่เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศษสนาอิสลามหรือวิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
 • การพิจารณาว่าครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจาก *เงินรายได้สถานศึกษาจะพิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐ ที่ไม่เป็นนิติบุคคล พ.ศ.2546 หรือระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2549 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยหลักเกรฑ์ อัตรา และวิธีนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2551

เงินรายได้ของสถานศึกษา หมายความว่า เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทนการให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยมีการนำเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษาและนำไปใช้จ่ายตามกฎหมาย หรือระเบียบที่ทางราชการกำหนด หรือเงินรายได้อื่นตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิชาที่สอบ

ครูผู้ช่วย

ดำเนินการคัดเลือก โดยวิธีการสอบข้อเขียน ประเมินประวัติและผลงาน และสัมภาษณ์คะแนนเต็ม 300 คะแนน ดังนี้

ภาค ก. ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 1. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
  1. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
  2. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  3. วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
  4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
   1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   3. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
   4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   5. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
   6. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับครพิการ พ.ศ.2551
  5. ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยเน้นเนื้อหาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้ช่วย
 2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
  1. วินัยและการรักษาวินัย
  2. คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
  3. มาตรฐานวิชาชีพ
  4. จรรยาบรรณวิชาชีพ
  5. สมรรถนะวิชาชีพ
ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
  1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
  2. หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  3. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
  4. การพัฒนาผู้เรียน
  5. การบริหารจัดการชั้นเรียน
  6. การวิจัยทางการศึกษา
  7. สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  8. การวัดและประเมินผลการศึกษา
 2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก

 1. ประวัติและผลงานซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา (50 คะแนน)
 2. สัมภาษณ์ (50 คะแนน)

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กศจ.เลย :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร จะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย กศจ.เลย กศจ.เลย ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2563 – 22 มิถุนายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กศจ.เลย

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ใบสมัคร | 5 | 6 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments