กรมการขนส่งทางราง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 16 มิ.ย. -8 ก.ค. 2563

กรมการขนส่งทางราง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 16 มิ.ย. -8 ก.ค. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางราง

ลิงค์: https://ehenx.com/8720/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 มิ.ย. – 8 ก.ค. 2563
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางราง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการขนส่งทางราง

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมการขนส่งทางราง

ด้วยกรมการขนส่งทางราง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมการขนส่งทางราง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

 • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศษสตร์ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการขนส่ง ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัิตงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดงนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณาเกี่ยวกับการประกอบการขนส่ง เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้
 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งและคมนาคม เพื่อใช้ในการวางแผนและกำหนดมาตรฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
 3. สืบสวนข้อเท็จจริง วินิจฉัย พร้อมทั้งสรุป และเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับความผิดและบทกำหนดโทษของผู้กระทำผิด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
 4. วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการในการพัฒนาการขนส่งและคมนาคม ทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านเทคนิค เพื่อให้ได้แผนงาน/โครงการในการพัฒนาระบบการขนส่งที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ของประเทศ
 5. ควบคุม กำกับ ดูแลการขนส่ง เพื่อให้เป็ฯไปตามกฎหมาย อนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
 6. ดำเนินการด้านทะเบียนและภาษี และด้านใบอนุญษตผู้ควบคุมยานพาหนะทุกประเภทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
 7. ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง ตลอดจนการรวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อเท็จจริง วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ วางแผนการแก้ไขปัญหาป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. จัดทำรายงานและเผยแพร่งานวิชาการทางด้านขนส่งและคมนาคม เพื่อให้ความรู้ในส่วนของหน่วยงาน เป็นการเผยแพร่ความรู้ออกสู่สังคมอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดการพัฒนาและมีการต่อยอดความรู้
 2. สอน อบรม และทดสอบ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เกี่ยวกับการขนส่งเพื่อประกอบ การพิจารณา อนุมัติใบอนุญาตผู้ควบคุมยานพาหนะประเภทต่างๆ และเพื่อพัฒนาบุคลากรสำหรับงานคมนาคมขนส่ง

วิชาที่สอบ

 • พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2562
 • กฎกระทรวงแบ่งส่วนรวาชการกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2562
 • ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
 • ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนสง่ของไทย พ.ศ.2558-2565
 • การวิเคราะห์ความเหาะสมของโครงการ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการขนส่งทางราง :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. – 8 ก.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการขนส่งทางราง

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments