สนจ.นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 มิ.ย. -12 มิ.ย. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

สนจ.นครศรีธรรมราชเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการสนจ.นครศรีธรรมราชเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"สนจ.นครศรีธรรมราช"

ลิงค์: https://ehenx.com/8559/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครศรีธรรมราช (สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 มิ.ย. – 12 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัคร

ประกาศสนจ.นครศรีธรรมราช

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานทรัพยากรบุคคล

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานทรัพยากรบุคคล

เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบการจัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ
 2. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อปรกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
 3. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
 5. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินงานทางวินัยและจรรยา
 6. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทะิ์ตามที่กำหนดไว้
 7. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 8. ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
 9. ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ
 10. ปฏิบัติงาน ประสานงาน สนับสนุนร่วมือกับส่วนราชการในการติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบราชการในจังหวัด
 11. ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
 12. ประสานการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
 13. งานพัสดุกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 14. งานบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HPM) และงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล Human Resource Development : HRD) ของจังหวัด
 15. ปฏิบัติงานเลขานุการงานบริหารงานทั่วไป เช่น การจัดงานรับรองและพิธีการต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับประชุม จดบันทึกและรายงานการประชุม ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 16. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.นครศรีธรรมราช :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563 – 12 มิถุนายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.นครศรีธรรมราช

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments