กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-8 มิ.ย. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

ลิงค์: https://ehenx.com/8466/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการป่าไม้
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปราจีนบุรี (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการป่าไม้

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการป่าไม้

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์ ของสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
 2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. ด้านการปฏิบัติการ

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแล รักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อจัดการให้เป็นป่าเศรษฐกิจ
  2. ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการฟื้นฟู แก้ไขความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อเป็นการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศให้คงอยู่ตลอดไป
  3. ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแล การป้องกันการกระทำผิด การบุกรุกทำลายป่า การป้องกันและควบคุมไฟป่า การจัดการที่ดินป่าไม้ การอนุญาตการใช้ประโยชน์จากไม้ ทีด่ินป่าไม้ผลิตผลป่าไม้ อุตสาหกรรมไม้ การนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ สวนป่า ตามกฎหมาย่วาด้วยการป่าไม้ เพื่อรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ตลอดไป
  4. ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม กระตุ้น และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรักความหวงแหน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และการจัดการป่าชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ตลอดไปพร้อมกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
  5. ร่วมดำเนินการศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าความหลากหลายทางชีวภาพ การปลูกป่า ผลิตผลป่าไม้ และวิชาการป่าไม้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการป่าไม้

  2. ด้านการวางแผน

  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

  3. ด้านการประสานงาน

  1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
  2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  4. ด้านการบริการ

  ประสานการดำเนินงานด้านการให้บริการข้อมูลสารสนเทศและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า การกำหนดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ การจัดทำระบบสื่อความหมาย และพัฒนาการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการให้บริการวิชาการเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติและการบริการการท่องเที่ยวแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน การบริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์สัตว์ป่า รวมถึงการสนับสนุนและแจกจ่ายกล้าไม้เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทางด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

  5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ความรู้เกี่ยวกับองค์กร
  • ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office
  • ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการป้องกันรักษาป่า
  • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
  • พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484
  • พระราชบัญญํติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
  • พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535
  • พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545
  • พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562
  • พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562
  • พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
  • พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558
  • ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกป่า
  • ความรู้เกี่ยวกับการจัดการที่ดินป่าไม้ และการจัดการป่าชุมชน
  • ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชัั้น 3 ตำบลไม้เด็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563 – 8 มิถุนายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments