กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 มิ.ย. -23 มิ.ย. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมประมงเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กรมประมง"

ลิงค์: https://ehenx.com/8452/ หรือ
ตำแหน่ง: เศรษฐกร,นักวิชาการสถิติ,เจ้าหน้าที่สถิติ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 มิ.ย. – 23 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมประมง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมประมง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมประมง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เศรษฐกร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการสถิติ

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่สถิติ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เศรษฐกร

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ


นักวิชาการสถิติ

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ


เจ้าหน้าที่สถิติ

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1.5×2 นิ้ว ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  เศรษฐกร

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา สำรวจ ตรวจสอบรวบรวมข้อมูล หรือวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ ทั้งเศรษฐศาสตร์มหภาคและจุลภาค (ด้านการคลัง การค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐที่ดิน พลังงาน หรือเศรษฐกิจด้านอื่นๆ ฯลฯ) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือเสนอแนะประเด็นสำคัญหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐศาสตร์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์ กำหนดนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ์ มาตรการ หรือดัชนีทางเศรษฐศาสตร์ ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ในด้านใด้านหนึ่งของการดำเนินนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมด้านเศราฐกิจ (การคลัง การพาณิชย์ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรือเศรษฐกิจด้านอื่นๆ) หรือ การบริหารหนี้สาธารณะของภาครัฐ เพื่อจัดทำรายางนความก้าวหน้า และสนับสนุนการเสนอแนวทาง หรือวางแผน แนวทางแก้ไข หรือปรับปรุงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น สรุปรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือการรวบรวมข้อมูลด้านการจัดทำดัชนี วัฎจักรเกศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจ เครื่องชี้วัดทางเศรษฐศาสตร์ หรือแบบจำลองต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อสนับสนุนและประกอบการวิเคราะห์ และคาดการณืผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายด้านเศรษฐกิจต่างๆ (การคลัง การพาณิชย์ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรือเศรษฐกิจด้านอื่นๆ ของรัฐบาลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


  นักวิชาการสถิติ

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมรูปแบบข้อถามในแบบสอบถาม แบบประมวล คำนิยาม ศึกษาหามาตรฐานทางสถิติ วิเคราะห์ การจัดการข้อมูลสถิติของหน่วยงานอันเป็นงานด้านสถิติการประมง เพื่อให้การวางแผนงานด้านสถิติดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดเตรียมคู่มือการวางแผน สุ่มตัวอย่าง และการประมวลผล รวมทั้งวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติเพื่อปรับปรุงการวางแผนการสุ่มตัวอย่างให้มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้งอและครบถ้วนตามความเป็นจริง วิเคราะห์ข้อมูลแปลผล จัดทำแผนภูมิ/แผนภาพทางสถิติ และนำเสนอเป็นรายงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บริการและเผยแพร่สถิติแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีทางสถิติต การวิเคราะห์ข้อมูล และแนวทางการปฏิบัติงานด้านสถิติและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


  เจ้าหน้าที่สถิติ

  ปฏิบัติงานสถิติ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจนในการสำรวจ จัดทำ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลที่มีความซับซ้อนไม่มากนัก เพื่อเป็ฯฐานข้อมูล หรือข้อมูลสนับสนุนในการจัดทำเอการทางวิชาการต่างๆ สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจทางสถิติ ช่วยร่างแบบสอบถาม เพื่อให้การปฏิบัติงานสำรวจสถิติดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จัดหมวดหมู่ และจัดทำทะเบียนข้อมูลสถิติ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการสืบค้นข้อมูล และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  เศรษฐกร

  • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุนและผลตอบแทนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงการ
  • ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับเศรษฐกิจการประมง และการประมงของไทย

  นักวิชาการสถิติ

  • ความรู้สถิติเบื้องต้น
  • การสำรวจตัวอย่าง (Sample Servey)
  • การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing)
  • การวิเคราะห์ การถดถอย (Regression Analysis)
  • เทคนิคการพยากรณ์ (Time series)
  • ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Microsoft Excel, SPSS)

  เจ้าหน้าที่สถิติ

  • ความรู้เกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น
  • ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
  • ความรู้เกี่ยวกับภารกิจกรมประมง

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประมง :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร กรมประมง ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 – 23 มิถุนายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมประมง

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments