กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 มิ.ย. -8 มิ.ย. 2563 รวม 82 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ"

ลิงค์: https://ehenx.com/7799/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักจิตวิทยา,นักพัฒนาสังคม,นักสังคมสงเคราะห์,นักจัดการงานทั่วไป,นิติกร,นักวิเทศสัมพันธ์,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม,นายช่างสำรวจ,เจ้าพนักงานพัสดุ,ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด,ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-19,500
อัตราว่าง: 82
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชลบุรี,เชียงใหม่,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครศรีธรรมราช,น่าน,นนทบุรี,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปัตตานี,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,แพร่,พัทลุง,แม่ฮ่องสอน,ยะลา,ระนอง,ระยอง,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 มิ.ย. – 8 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3

ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

ฃอัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจิตวิทยา

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักพัฒนาสังคม

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักสังคมสงเคราะห์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเทศสัมพันธ์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 16 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างสำรวจ

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานพัสดุ

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานบริการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 14 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับวุฒิการศึษาปริญญาตรี สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์


นักจิตวิทยา

ได้รับวุมการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก


นักพัฒนาสังคม

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา


นักสังคมสงเคราะห์

 1. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ
 2. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นและได้รับวุฒิบัติรผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะ์กำหนด (ประสบการณ์ 10 ปี ผ่านการอบรม 48 ชั่วโมง, ประสบการณ์ 5-10 ปี ผ่านการอบรม 200 ชั่วโมง และประสบการณ์ 2-5 ปี ผ่านการอบรม 450 ชั่วโมง)

นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา


นิติกร

ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์


นักวิเทศสัมพันธ์

 1. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ
 3. มีทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนในระดับดี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาการบัญชี การเงิน การธนาคาร การตลาด หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา


นายช่างสำรวจ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง


เจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา


ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า หรือช่างกล


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) ทุกสาขาวิชา


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) ทุกสาขาวิชา


เจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) สาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง


ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์

ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น


พนักงานบริการ

ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่ง ระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสาารสนเทศ ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องกรของหน่วยงาน ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย
 2. ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง เพื่อให้ระบบปฏิบัติการทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพ
 3. ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน ออกแบบและพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพื่อให้ได้ระบบานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉฑาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณื ระบบเคราือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่องเพื่อให้ได้อุปกรณืคอมพิวเตอร์ที่เป็ฯมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน
 4. ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสมาขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ และรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต เพื่อให้การออกใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 5. ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 6. ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 7. ช่วยจัดทำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใช้ เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผูใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นักจิตวิทยา

 1. ประเมิน สำรวจ วิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิต ด้วยวิธีการทางจิตวิทยาทกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อค้นหา อธิบาย ทำนายแนวโน้ม พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัดบุคลิกภาพ สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในระดับเบื้องต้น
 2. ให้การปรึกษา แนะแนว ปรับพฟติกรรม ฟื้นฟูภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริมพพัฒนาการในระดับต้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัว หรือวิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสม ร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ พยาบาล ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ ในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ
 3. ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหา พฤติกรรม สุขภาพจิตของกลุ่มเป้าหมาย ด้วยเครื่องมือ และกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น เืพ่อพัฒนาความสามารถในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
 4. รายานผลการปิบัติงานทางด้านจิตวิทยา เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน
 5. ประสานการทำงานร่วมกันกับทีมงานสหวิชาชีพทั้งนักสังคมสงเคราะห์ พยาบาล ผู้ดูแล ผู้รับการสงเคราะห์ และผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ไขบำบัด และฟื้นฟูกลุ่มป้าหมาย บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานที่กำหนด
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นักพัฒนาสังคม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ปฏิบัติภารกิจด้านการพัมนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย
 2. ประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ในสังกัด กรม และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. ปฏิบัติงานด้านการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลติดตามสถานการณ์ด้านสังคม เพื่อให้การจัดทำโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
 4. รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติ และจัดทำเอกสารวิชาการ เพื่อนำไปใช้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
 5. ปฏิบัติหน้าที่สับสนุนงานด้านต่างๆ รวมทั้งใช้ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
 6. ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นักสังคมสงเคราะห์

 1. ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ โดยมีลักษณะงาน ได้แก่ การสัมภาษณ์ สอบประวัติเยี่ยมบ้าน ติดตาม สืบเสาะข้อเท็จจริง ศึกษาชุมชน
 2. ให้บริการทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม และชุมชน
 3. ให้บริการการศึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ บบัด ฟื้นฟู ป้องักน ปกป้อง คุ้มครอง และพัฒนากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้
 4. รวบรวม สรุปจัดทำรายงานสถานการณ์และปัญหาด้านสังคม เพื่อปรกอบการวิจัย พัฒนาและวางแผนด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 6. ร่วมจัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่าย และประชาชนทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ
 7. ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นักจัดการงานทั่วไป

 1. ศึกษษ รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคาร สถานที่ และงานสัญญาต่างๆ
 2. ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่องการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
 3. จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
 4. ทำเรื่องติดต่อกับบุคลและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
 5. ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมหรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อการรายานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
 6. ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 7. ประสานการทำงานร่วมกัทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทะิ์ตามที่กำหนด
 8. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 9. ตอบปัญหา ชี้แจงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่งานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ
 10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นิติกร

 1. พิจารณา ตีความ ตอบข้อหารือ วินิจฉัยปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อหาทางแก้ไขที่เหมาะสมและเป็นประดยชน์
 2. ตรวจร่างนิติกรรมและสัญญา
 3. สอบสวน รวบรวมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายและเสนอความห็นในการดำเนินการทั้งทางแพ่ง อาญา และทางปกครอง
 4. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนดไว้
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิเทศสัมพันธ์

 1. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยศึกษารายละเอียดและเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือ และความช่วยเหลือ จากต่างประเทศในเรื่องทุนการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน การช่วยเหลือสนับสนุนงานวิชาการต่างประเทศและอื่นๆ
 2. แปลเอกสารและร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศ รวมถึงจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทัั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 3. ปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสาร
 4. อำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ เจ้านห้าที่ต่างประเทศ และอาสาสมัครที่มาเยือน
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 1. จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 2. รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบรปะมาณเพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

 1. สำรวจ รวบรวมข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย สถานการณ์ทางสังคมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงติดตามและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมของหน่วยงานนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐา่นหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัิต เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
 3. ประสานงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานและหน่วยงาน ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 4. ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายช่างสำรวจ

 1. ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจรังงวัดโดยมีลักษณะงาน ได้แก่ สำรวจ รังวัด คำนวณ ตรวจสอบ จัดทำแผนที่ แผนผัง เพื่อให้ทราบรายละเอียดและเป็นไปตามแบบที่กำหนดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของงานที่กำหนดไว้
 3. วัดระดดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุด หลักฐาน แผนที่ แผนผัง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 4. บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจ และรายงานผลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน
 5. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง
 6. ให้คำปรึกษา แนะนำทั้งในเชิงทักษะเเฉพาะบุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าพนักงานพัสดุ

 1. จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่งการซ๋อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน
 2. ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เ็นข้อมูลในการดำเนินงาน
 3. ร่างและตรวจซื้อสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงาน
 4. รายงาน สรุปความเห็นเกี่วกับงานพัสดุ เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
 5. ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
 6. ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัิงานมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

 1. ควบคุมดูแลเครื่องเสียงและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องประชุม
 2. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณืครุภัณฑ์ภายในห้องประชุมและจัดทำบัญชีให้เป็นปัจจุบัน
 3. ให้บริการห้องประชุมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 4. จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการห้องประชุม การใช้พลังงานในห้องประชุม
 5. จัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องประชุม
 6. แจ้งซ๋อมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ภายในห้องประชุม
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 1. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดเก็บ บันทึกข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์
 2. จัดพิมพ์หนังสือราชการ
 3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 4. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับ-ส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
 3. ำเนินการเกี่ยวกับวัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงานเพื่อให้มีอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 4. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน และข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด

 1. ปฏิบัติงานสำรวจรับงัด ตรวจสอบแปลงที่ดิน ประเภทต่างๆ เช่น ที่จัดสรร ที่ดินสงวนนิคมฯ
 2. ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะในการแก้ไขปัญหากรณีพิพาทที่ดินเบื้องต้น ในการแก้ไขปัญหากรณีพิพาทที่ดินเบื้องต้น
 3. จำลองรูปและแผนที่ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และจำลองด้วยมือได้อย่างถูกต้อง
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์

 1. กำกับ ดูแล ช่วยเหลือผู้รับบริการ ในการปฏิบัติกิจประจำวัน
 2. ดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการ
 3. ดูแลความเรียบร้อย และความสะอาดในอาคารพักของผู้รับบริการ และบริเวณโดยรอบ
 4. แก้ไขปัญหาพฤติกรรมเบื้องต้นของผู้รับบริการ พร้อมเขียนบันทึกรายงานพฤติกรรม
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 6.  

พนักงานบริการ

 1. ปฏิบัติงานและอำนวยการให้ความสะดวกในสำนักงาน เช่น ถ่ายเอกสาร รับรองแขกและผู้มาติดต่อราชการ รวมทั้งดูแลอุปกรณืเครื่องมือเครื่องใช้าภยในสำนักงาน แและดูแลความเรียบร้อยภายในบริเวณสำนักงาน
 2. ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ พัสดุ และประชาสัมพันธ์
 3. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ / เอกสารต่างๆ ของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้
 4. แยกประเภทหนังสือเก็บเข้าแฟ้ม เพื่อความสะดวกเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน
 5. ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการที่อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของหน่วยงาน
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 8 มิ.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments