กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-21 พ.ค. 2563

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-21 พ.ค. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบ

"กระทรวงการต่างประเทศ"

ลิงค์: https://ehenx.com/7512/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-17,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กระทรวงการต่างประเทศ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกองการสังคม ที่ 5/2563

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลืกเป็นพนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน (จ้างเหมาบริการ)

ด้วยกองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ มีความประสงค์จะเปดรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลืกเป็นพนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ประจำกองการสังคม กรมการองค์การระหว่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-17,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่เริ่มสัญญาจ้าง
  2. มีความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมาก
  3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint) ในระดับดี ทั้งนี้ความรู้เชิงเทคนิคในการบริหารจัดการข้อมูลหรืการจัดทำ Infographics จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัิงาน
  4. มีความสามารถและสนใจในการค้นคว้าวิจัยข้อมูล
  5. มีทักษะการประสานงานและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและระบบราชการ
  6. มีความสนใจประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศและระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. ประสานงานในการสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกรณีสนธิสัญยาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษญชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ไทยตอบรับและให้คำมั่นโดยสมัครใจ ภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
  2. รวบรวม ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนในไทยหรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจในเวทีระหว่างประเทศ และท่าทีของประเทศและองค์กรต่างๆ ในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับไทย
  3. ดูแลและปรับปรุงข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย และช่องทางอื่นๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของกระทรวงการต่างประเทศ
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหาย อาทิ เข้าร่วมและจัดทำรายงานการประชุมด้านสิทธิมนุษยชน จัดเตรียมากรประชุมและการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวขอ้ง

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง   ,สมัครอีเมล์   ,สมัครทางแฟกซ์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นด้วยตนเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 – 21 พฤษภาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ในวันและเวลาราชการ โดยระบุหน้าซองว่า “กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ (สมัครงานตำแหน่งพนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน)” หรือสมัครทางโทรสาร หมายเลข 026435064 หร้อมนำใบสมัครตัวจริงและเอกสารอื่นๆ มายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย หรือสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ humanrights.mfa@gmail.com พร้อมนำใบสมัครตัวจริงและเอกสารอื่นๆ มายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments