การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-21 พ.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ

"การทางพิเศษแห่งประเทศไทย"

ลิงค์: https://ehenx.com/7503/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างไฟฟ้า,ช่างยนต์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ช่างไฟฟ้า

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 390.38 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างยนต์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 390.38 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ช่างไฟฟ้า

 • สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (มีวุฒิ ปวท. หรือ ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร
 • ได้รับหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และต้องไม่หมดอายุในวันสมัคร
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น)
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กะทำโดยประมาท หรือควาผมิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

ช่างยนต์

 • สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานยานยนต์ หรือ สาขาวิชาช่างยนต์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (มีวุฒิ ปวท. หรือ ปวส.) ทางด้านช่าง สาขางานเทคนิคยานยนต์ หรือสาขาวิชาช่างยนต์
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร
 • มีใบอนุญาติขับรถตามกหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ชนิดที่ 2 หรือ ชินดที่ 3 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสมัคร และต้องไม่หมดอายุในวันสมัคร
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น)
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กะทำโดยประมาท หรือควาผมิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

วิชาที่สอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ช่างไฟฟ้า

สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยมีรายละเอียดวิชาที่สอบดังนี้

 • ความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) คะแนนเต็ม 20 คะแนน
  • ความสามารถด้านตัวเลข (Number Factor)
  • ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Factor)
  • ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Factor)
  • ความสามารถด้านการสังเกตรับรู้ (Perception Factor)
 • ความรู้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 30 คะแนน
  • ความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้า
  • พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ.2550
  • พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

ผู้สอบข้อเขียนผ่านตามเกณฑ์ที่ กทพ. กำหนด จึงจะมีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ

สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน


ช่างยนต์

สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยมีรายละเอียดวิชาที่สอบดังนี้

 • ความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) คะแนนเต็ม 20 คะแนน
  • ความสามารถด้านตัวเลข (Number Factor)
  • ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Factor)
  • ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Factor)
  • ความสามารถด้านการสังเกตรับรู้ (Perception Factor)
 • ความรู้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 30 คะแนน
  • ความรู้ด้านงานไฟฟ้ารถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์
  • ความรู้ด้านงานเครื่องยนต์แก๊ซโซลีน-ดีเซล
  • ความรู้ด้านงานส่งกำลัง-เครื่องล่าง รถยนต์
  • ความรู้ด้านเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
  • ความรู้ด้านกลศาสตร์เครื่องกล เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

ผู้สอบข้อเขียนผ่านตามเกณฑ์ที่ กทพ. กำหนด จึงจะมีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ

สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 21 พ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments