การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ 21 พ.ค. -4 มิ.ย. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ

"การทางพิเศษแห่งประเทศไทย"

ลิงค์: https://ehenx.com/7491/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่าง
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 12,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับสมัครพนักงานตำแหน่ง ช่าง ระดับ 3 แผนกสำรวจและรังวัด กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทะิ์ที่ดิน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตำหน่ง ช่าง ระดับ 3 แผนกสำรวจและรังวัด กองจัดกรรมสิทธิที่ดินฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ช่าง 3 สร.กจก.ฝกส.) จำนวน 2 อัตตรา อัตราเงินเดือน 12,000 บาท โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ช่าง ระดับ 3

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12,000 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ช่าง ระดับ 3

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการสำตรวจ
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัครครั้งแรก (วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563)
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น)
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

วิชาที่สอบ

สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีรายละเอียดวิชาที่สอบดังนี้

 • ความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) คะแนนเต็ม 30 คะแนน
  • ความสามารถด้านตัวเลข (Number Factor)
  • ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Factor)
  • ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Factor)
  • ความสามารถด้านการสังเกตรับรู้ (Perception Factor)
 • ความรู้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 70 คะแนน
  • ความรู้ด้านการสรวจและรังวัด เพื่องานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เช่น การคำนวณค่าพิกัดฉาก การสำรวจเก็บรายละเอียดการคำนวณหาพื้นที่และระยะต่างๆ
  • ความรู้ด้านการสำรวจระดับ
  • ความรู้ด้านการจัดทำแผนที่ Digital Map โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
 • ผู้สอบข้อเขียนผ่านตามเกณฑ์ที่ กทพ. กำหนด จึงจะมีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ

สอบภาคปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 • สอบปฏิบัติงานสำรวจและรังวัด
 • ผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติผ่านตามเกณฑ์ที่ กทพ. กำหนดจึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments