กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ค. -29 พ.ค. 2563

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ค. -29 พ.ค. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมธนารักษ์เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กรมธนารักษ์"

ลิงค์: https://ehenx.com/7441/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครศรีธรรมราช (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรมราช)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 พ.ค. – 29 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา มีความประสงค์จะ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านจัดประโยชน์ ดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ การจัดให้เช่า การจัดทำสัญญาและหลักฐานการเช่าที่ราชพัสดุ และการต่ออายุสัญญาเช่าตลอดจนการโอนสิทธิการเช่า การเช่าที่ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม และนำสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้ งานด้านการบริหารงานที่ราชพัสดุ การเร่งรัดติดตามค่าเช่าและเงินอื่นใดที่เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ตลอดจนการจัดทำรายตัวผู้เช่า การบันทึกข้อมูลงานจัดประโยชน์ลงในระบบงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  ความรู้ทั่วไป

  1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์
  2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
  4. การเมืองเศรษฐกิจและสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน
  5. คุณธรรม จริยธรรม
  6. ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

  1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562
  2. กฎกระทรวง พ.ศ.2545
  3. ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ในหมวดที่เกี่ยวกับทรัพย์และนิติกรรมสัญญา
  4. ความรู้ด้านการตลาด
  5. ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์
  6. ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมธนารักษ์ :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรมราช สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรมราช อาคารศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 4 ถ.ราชำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 – 29 พฤษภาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.075310491

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 8 มิ.ย. 2563

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมธนารักษ์

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments