กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ 18 พ.ค. -29 พ.ค. 2563

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ 18 พ.ค. -29 พ.ค. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมศุลกากรเปิดรับสมัครสอบ

"กรมศุลกากร"

ลิงค์: https://ehenx.com/7434/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานศุลกากร
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 9,400-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: หนองคาย (ด่านศุลกากรหนองคาย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 พ.ค. – 29 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมศุลกากร เปิดรับสมัคร

ประกาศด่านศุลกากรหนองคาย

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร

ด้วยด่านศุลกากรหนองคาย กรมศุลกากร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ 472/2562 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัตราชการแทนอธิบดีกรมศุลกากร ข้อ 15.1 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานศุลกากร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานศุลกากร

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่าองื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพณิชยการ หรือสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมำรุง หรือสาขาวิชาโลหะการ หรือสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
  • หนังสือรับรองตนเองของผู้สมัครสอบ ซึ่งอยู่ด้านหลังของใบสมัคร

  ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. ปฏิบัติงานศุลกากร ซึ่งมีลักษระงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมการบรรทุกและขนถ่ายสินค้า การเก็บรักษา การตรวจสอบ การจัดเก็บภาษีอากร และการป้องกันและปราบปรามหลีกเลี่ยงและลักลอบหนีศุลกากร
  2. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือเ็นผลัดหมุนเวียนตามช่วงระยะเวลา รวมถึงการประจำการ ณ ด่านพรมแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่อนปรนทางการค้า และจุดตรวจศุลกากรด้านแนวชายแดนซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลได้
  3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  วิชาที่สอบ

  1. ภาคความรู้ทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประกอบด้วย

  1. วิชาความรู้ทั่วไป
  2. ความรู้เกี่ยวกับงานศุลกากร
  3. ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ตามตำแหน่ง
  4. ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
  5. ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ/จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร

  2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

  • การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (การวิ่ง)
  • การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

  วิธีการสมัครงาน กรมศุลกากร :

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ณ ด่านศุลกากรหนองคาย ด่านศุลกากรหนองคาย ถ.เฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 – 29 พฤษภาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.042990900

  หรือ 042990901

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมศุลกากร

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments