กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 พ.ค. -24 พ.ค. 2563 รวม 20 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กทม.เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

"กทม."

ลิงค์: https://ehenx.com/7140/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-15,800
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 พ.ค. – 24 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กทม. เปิดรับสมัคร "สอบครูผู้ช่วย" 20 อัตรา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตัั้งพี่เลี้ยง ส 1-2 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ด้วยสำนักการศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพี่เลี้ยง ส 1-2 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย รกณีที่มีความจำ็นหรือมีเหตุพิเศษ

 มีความประสงค์จะ จึงประกาศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูผู้ช่วย (กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา)

อัตราว่าง : 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,050-15,800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย (กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา)

 1. เป็นลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานครหรือเงินอุดหนุนรัฐบาลในตำแหน่งพี่เลี้ยง ส 1-2 ปฏิบัิตหน้าที่ในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ปฏิบัติหน้าที่สอนหรือผู้ช่วยสอนตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มีระยะเวลาปฏิบัิตงานในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมกันไม่น้อยวก่า 5 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนหรือผู้ช่วยสอนในขณะที่วุฒิปริญญาตรีรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี
 2. มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีคุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาตามที่เปิดรับสมัครดังระบุไว้ในประกาศนี้
 3. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย คือ วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

วิชาที่สอบ

ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

1. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ใหทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 2. นโยบายของแผนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานคร
 3. วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
 4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ เช่น
  1. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
  2. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
  3. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
  4. กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  5. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  6. กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
  7. กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
 5. ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงวาน

2. ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้

 1. ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ
 2. ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์
 3. ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบความสามารถในการคิดสรุปเหตุผลและอุปมาอุปไมย

3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเเรื่องต่อไปนี้

 1. วินัยและการรักษาวิัย
 2. คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
 3. มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
 4. จรรยาบรรณวิชาชีพครู
 5. สมรรถนะวิชาชีพครู
ภาค ข. ความรอบรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้

 1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
 2. หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้
 3. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
 4. การพัฒนาผู้เรียน
 5. การบริหารจัดการชั้นเรียน
 6. การวิจัยทางการศึกษา
 7. สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 8. การวัดและประเมินผลการศึกษา

2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหา กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก

ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

1. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบเกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน

2. ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก

 1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
 2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 3. บุคลิกลักษณะ
 4. การมีปฏิภาณ ท่วงทีวาจา
 5. เจตคติและอุดมการณ์

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม. :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักการศึกษา กทม. ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 – 24 พฤษภาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กทม.

แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments