สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-5 พ.ค. 2563

สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-5 พ.ค. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานธนานุเคราะห์เปิดรับสมัครสอบพนักงาน

"สำนักงานธนานุเคราะห์"

ลิงค์: https://ehenx.com/7068/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์และวางแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานธนานุเคราะห์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์และบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนังกานตำแหน่งนักวิเคราะห์และวางแผน งานพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ (งานพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม)

ด้วยสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกพนังกานสำนักงานธนานุเคราะห์และบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิเคราะห์และวางแผน งานพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ (งานพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์และวางแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์และวางแผน

บุคคลภายนอก

มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตำ่กว่นี้ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือมีการศึษาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านนวัตกรรม

พนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือดำรงตำแหน่งพนักงานธุรการหรือตำแหน่งอื่นที่เทียไบด้เท่ากัน หรือมีการศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านนวัตกรรม หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด และได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งนักวิเคราห์และวางแผน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

วิชาที่สอบ

1. ภาคทฤษฎี จะทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้แก่ ทำการทดสอบความรู้ ความเข้าใจกับระเบียบสำนักงานธนานุเคราะห์ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2543 และ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562 พระราชบัญญํติโรงรับจำนำ พ.ศ.2505 ระเบียบสำนักงานธนานุเคราะห์ ว่าด้วยการจำนำ พ.ศ.2557 หลักเกณฑ์การรับจำนำฯ พ.ศ.2557 ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของสำนักงานธนานุเคราะห์ แผนการบริหารความเสี่ยง และความรู้ด้านการพัฒนาธุรกิจ ด้านนวัตกรรมใหม่และการวิเคราะห์ทางความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนหนังสือเวียนซ้อมความเข้าใจของสำนักงานธนานุเคราะห์ (เวลา 3 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

2. ภาคปฏิบัติ โดยภาคปฏิบัติจะทำการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีสอบปฏิบัติงานโดยการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Ofice ได้แก่ โปรแกรม MS-WORD MS-EXCEL MS-POWER POINT และ INFOGRAPHIC (เวลา 3 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

3. ภาคสัมภาษณ์ ผู้ที่จะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการสัมภาษณ์จะประเมินผู้สอบคัดเลือกเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานธนานุเคราะห์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 4 อาคาร 8 สำนักงานธนานุเคราะห์ สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 – 5 พฤษภาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานธนานุเคราะห์

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments