กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 เม.ย. -13 พ.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/6906/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานประกอบอาหาร,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 7,590-13,300
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันมะเร็งห่งชาติ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 เม.ย. – 13 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเืพ่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งพนรักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหารและตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงาน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุ

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานพัสดุ

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท

คุณวุฒิ : 


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท

คุณวุฒิ : 


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7,500-8,300 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.


พนักงานประกอบอาหาร

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท

คุณวุฒิ : ป.4,ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานบริการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7,590-8,300 บาท

คุณวุฒิ : ป.4,ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มงานเภสัชกรรม

 1. ได้รบปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
 2. เพศชาย
 3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มงานวิชาการพยาบาล

 1. ได้รบปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน

นักวิชาการพัสดุ

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เจ้าพนักงานพัสดุ

 1. ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ
 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 1. ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียไบด้ในระดับเดียวกันทุกสาขา
 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิปรกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ (ม.3, ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
 2. มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

พนักงานประกอบอาหาร

 1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัตงานในหน้าที่ หรือ
 2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

พนักงานบริการ

 1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ
 2. ได้รับวุฒิประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาตอบปลายสายสามัญ (ป.4-ม.6) หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
 3. มีใจรักในงานบริการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติงานที่ห้องผสมยาเคมีบำบัด กลุ่มงานเภสัชกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. เตรียมความพร้อมของห้องผสมยาเคมีบำบัดก่อนเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละวัน
 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ สารน้ำ ที่ใช้ในการเตรียมยาเคมีบำบัดสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ให้แก่ผู้ป่วยทุกรายที่มารับยาเคมีบำบัดในโรงพยาบาล
 3. ตรวจสอบการเก็บรักษายาเคมีบำบัดชนิดฉีด โดยการบันทึกอุณหภูมิตู้เย็นที่ใช้เก็บยาเคมีบำบัดของทุกวันที่ปฏิบัติงาน และตรวจนับการเบิกจ่ายประจำวันของยาเคมีบำบัดชนิดฉีด
 4. จัดยาเคมีบำบัดชนิดฉีดสำหับผู้ป่วยเฉพาะราย ให้แก่ผู้ป่วยทุกรายที่มารับยาเคมีบำบัดในโรงพยาบาล
 5. รับผิดชอบในการบันทึกสถิติการผสมยาเคมีบำบัดของผู้ป่วยที่มารับยาเคมีบำบัดในแต่ละวัน โดยบันทึกจำนวนผู้ป่วยที่มารับบริากร และจำนวนขนานของยาเคมีบำบัดที่เตรียมได้ และรวบรวมรายงานเป็นประจำทุกเดือน
 6. รับผิดชอบตรวจสอบ ดูแล สรุปจำนวนและสถิติรายงานยาเคมีบำบัดที่สามารถประหยัดได้จากการเตรียมยาในแต่ละวัน และจัดเก็บยาให้เรียบร้อยถูกต้องตามหลักเภสัชศาสตร์
 7. รับผิดชอบตรวจสอบวันหมดอายุของยาที่ใกล้หมดอายุภายใน 1 ปี และส่งรายงานให้คลังยาเป็นประจำทุกเดือน
 8. รับผิดชอบในการทำความสะอาดห้อง Cleanroom class 10000 สำหรับเตรียมยาเคมีบำบัดชนิดฉีดทั้งประจำวันและประจำสัปดาห์
 9. เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมยาเคมีบำบัดชนิดฉีดทั้งจากพัสดุและหน่วยงานจ่ายกลางให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการใช้และไม่ให้เกิดการหมดอายุในงานเภสัชกรรมการผลิต
 10. เป็นผู้ช่วยในการบรรจุยาที่เตรียมเสร็จแล้วใส่ถุง Ziplock สำหรับยาเคมีบำบัด แล้วบรรจุลงในกล่องเตีรยมส่งมอบให้กับหอผู้ป่วยและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการพยาบาล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานบริหารจัดการในสำนักงานและการบริหารราชการทั่วไป ซึ่งมีลักษณะที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เ่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบงานบริหาร งานพัสดุ งานรวบรวมข้อมูลสถิติ จัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ งานสารบรรณ ร่างหนังสือทางราชการ รับ-ลงหนังสือราชการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการแล้วส่งกลับกลุ่มงาน เตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายานการประชุม ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ดูแลรับผิดชอบจดหมายเข้าและจดหมายออก ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อและจัดการตารางนัดหมาย ให้ผู้บังคับบัญชา จัดทำค่าตอบแทนประเภทเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ด.ส.) รววมทั้งเป็นผู้ประสานงานโรงการต่างๆ ของภารกิจด้านการพยาบาลแะลปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

1. ด้านปฏิบัติการ

 1. รวบรวมและสึกษาข้อมูลในงานพัสดุ
 2. ตรวจสอบและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2563 จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบ/วัสดุต่างๆ ได้สะดวก

2. ด้านการวางแผน

วางผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโรงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบิการ

 1. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
 2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น สถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

เจ้าพนักงานพัสดุ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุในการคุมทะเบียนวัสดุ เช่น ลงทะเบียนเอกสาร ใบเบิกวัสดุ ลงทะเบียนเอกสารใบส่งของวัสดุ ลงบัญชีวัสดุในบัตรบัญชีคุมพัสดุและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และการเบิกจ่ายวัสดุ เช่น การตัดบัญชีใบเบิกวัสดุ จัดทำรายงานการพัสดุที่ต้องการจัดหาทั้งรายการที่ค้างจ่าย และที่ต้องเตรียมไว้สำรองจ่ายเพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป จัดเก็บสำเนาใบเบิกวัสดุ ปิดบัญชีวัสดุประจำเดือนและประจำปี และปฏิบัติงานคลังพัสดุ งานจ่ายวัสดุ ได้แก่ รับใบเบิกจากบัญชี ตรวจเช็คใบเบิก จัดของตามใบเบิก จ่ายของให้หน่วยงานที่ขอเบิก งานรับวัสดุ ได้แก่ รับใบส่งของ ตรวจสอบวัสดุที่ส่งมอบ/ใบส่งของ แจ้งหน่วยงาน คณะกรรมการมาตรวจรับวัสดุ ลงทะเบียนใบส่งของ จัดเก็บวัสดุเข้าพื้นที่ให้เหมาะสมถูกต้อง เรียบรอย งานไปรับ-จ่ายของที่โกดัง ตรวจนับวัสดุคงคลัง และรายงานผลการตรวจนับวัสดุคงคลังและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการเงินการงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชีทำรายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่้นที่เกี่ยวข้อง


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนใช้หรือช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การควบคุมป้องักนโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


พนักงานประกอบอาหาร

ปฏิบัติงานด้านโภชนาการ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียม จัดซื้อ กำหนดรายการอาหารและปรุงอาหารให้กับผู้ป่วยพิเศษ สามัญ เฉพาะโรคและผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง จัดเก็บและดูแลการถนอมอาหารหลังจากทำการผลิตอาหารในแต่ละวัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานโภชนาการ ดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในงานครัวเพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงการปรุงอาหารจัดเลี้ยงสำหรับใช้ในการประชุม สัมมนา อบรม ภายในหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


พนักงานบริการ

ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับคำสั่ง โดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น งานทำความสะอาดบริเวณภายในอาคารและนอกอาคาร ทำความสะอาดห้องน้ำ บริการต้อนรับ รับรองแขกหรือผู้มารับบริการ งานบำรุงรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

นักจัดการงานทั่วไป

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office : Word, Excel)


นักวิชาการพัสดุ

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office : Word, Excel)


เจ้าพนักงานพัสดุ

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office : Word, Excel)


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office : Word, Excel)


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ทดลองการปฏิบัติงาน


พนักงานประกอบอาหาร

ทดลองการปฏิบัติงาน


พนักงานบริการ

ทดลองการปฏิบัติงาน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งห่งชาติ สถาบันมะเร็งห่งชาติ เลขที่ 268/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2563 – 13 พฤษภาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022026800

ต่อ 1518

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการแพทย์

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments