กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 มี.ค. -3 เม.ย. 2563

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 มี.ค. -3 เม.ย. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิตเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กรมสรรพสามิต "

ลิงค์: https://ehenx.com/6636/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสรรพสามิต,นิติกร,พนักงานสื่อสาร
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ,นครศรีธรรมราช,นราธิวาส,พิษณุโลก,ลำปาง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 มี.ค. – 3 เม.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมสรรพสามิตประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเ็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสรรพสามิต

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นิติกร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานสื่อสาร

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสรรพสามิต

ด้านอำนวยการ

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ หรือ
 2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รับศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ด้านสถิติ คณิตศาสตร์

ด้านการป้องกันปราบปราม

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตำ่กว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศษสตร์ ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ หรือ
 2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบํยชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ ด้านสถิติ คณิตศาสตร์

นิติกร

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์


พนักงานสื่อสาร

 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิสก์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างอิเล็กทรอนิกสื ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้าหรือ
 2. ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนยีบัตริวชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้า หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนยัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน หรือ
 3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม าช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้า หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการสรรพสามิต

ด้านอำนวยการ

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานบุคคล งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานสารบัญอิเลคทรอนิกส์ งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา งานร่างโต้ตอบหนังสือ
 2. บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบันทึกเตรียมวาระการประชุมและรายงานการประชุมในโอกาสต่างๆ
 3. การตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติราชการและจัดประมวลและวิเคระาห์งานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับเพื่อพิจารณาสั่งการเร่งรัด ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาขัดข้อง
 4. ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
 5. ปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันเพื่อความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร (MIS) ระบบข่าวสารข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 7. จัดทำแผนหรือโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน
 8. ติดต่อปรสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกีย่วข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการป้องกันและปราบปราม

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน วางแนวปฏิบัติ ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักวิชาการ กฎหมายหยรือระเบียบการที่วางไว้ หรือเพื่อประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษี
 2. ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

นิติกร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ปฏิบัติงานด้านคดีในทางแพ่ง คดีอาญา คดีทางปกครองตามที่ได้รับมอบอำนาจจากกรมสรรพสามิต
 2. ปฏิบัติงานด้านเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่กรมสรรพสามิตได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบสำนวนและติดตามผลการเปรียบเทียบคดีการจ่ายเงินสินบนรางวัล การรับเงิน นำส่งเงิน ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา
 4. การดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต การตรวจพิสูจน์ของกลาง การตรวจรับ การเก็บรักษา การทำลาย การขายทอดตลาด และการดำเนินการขอคืน
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพื่อเป็นไปตามนโยบายหรือแผนปฏิบัติงานที่กำหนดการตรวจสอบสำนวนและติดตามผลการเปรียบเทียบคดี
 6. ปฏิัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบันทึกขจ้อมูลเข้าสู่สารบบคดีให้ถูกต้องและทันเวลา การจัดทำรายงาน ข้อมูล สถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 7. พิจารณาตอบข้อหารือ ให้คำปรึกษา แนะนำ ในข้อกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนกังานสรรพสามิตพื้นที่ และพื้นที่สาขา ตามที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในส่วนราชการและหน่วยงานอื่น ประชาชน หรือผู้ประกอบการ
 8. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจในความรับผิดชอบเพื่อให้ประชาชนผู้ประกอบการปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
 9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานสื่อสาร

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ-ส่ง ข่าวประจำเครื่องสื่อสาร ตรวจข่าว รวบรวมและเรียบเรียงการรับ-ส่งข่าวประจำวัน เพื่อเป็นข้อมูลและหลักฐาน ติดตั้ง ตรวจสซ่อมโทรศัพท์ประจำสำนักงาน วิทยุสื่อสารของหน่วยงาน ดูแลบำรุงรักษาเครื่องวิทยุ รับ-ส่ง ชนิดติดตั้งประจำของหน่วยงานต่างๆ ตู้สาขาโทรศัพท์ จัดทำบัญชีเครื่องมือเครื่องใช้ อะไหล่สำรองที่ใช้ในการซ๋อมแซมเครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์ประจำสำนักงาน จัดระบบสำรองที่ใช้ในการซ๋อมแซมเครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์ประจำสำนักงาน จัดระบบการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของงานสื่อสารให้เป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์ ตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่วิทยุ หาทิศทางของสถานีวิทยุ จัดทำทะเบียนความถี่วิทยุ ติดตั้งและควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ ควบคุมเครื่องเสียงห้องประชุม ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำหนังสือราชการของงานสื่อสาร ให้คำปรึกษา แนะนำการให้บริการและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการใช้อุปกรณ์สื่อสารและในงานที่รับผิดชอบ เบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บริการในการสื่อสารนอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการสรรพสามิต

ด้านการอำนวยการ

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงนิจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน

ด้านการป้องกันและปราบปราม

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
 • ความรู้เกี่ยววกับประมวลกฎหมายอายา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 • ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน

นิติกร

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบยัญญัติวิธีปฏิบัตบิราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญา และ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 • ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่ง และ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 • ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน

พนักงานสื่อสาร

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
 • ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการของกรมสรรพสามิต
 • ความรู้เกีย่วกับวิทยุสื่อสาร
 • ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณือิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสรรพสามิต  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง หรือยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังหน่วยงานที่มีอัตราว่าง สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่หน้าเว็บเซต์ของหน่วยงานที่ผู้สมัครมีความประสงค์จะยื่นใบสมัคร เริ่มส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2563 (ทั้งนี้ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2563 ไม่เกินเวลา 16.30 น.) โดยถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นวันส่งเอกสารการสมัคร สำหรับเลขประจำตัวสอบจะออกตามลำดับที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารการสมัครแล้วเท่านั้น กรมสรรพสามิต ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 – 3 เมษายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสรรพสามิต

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments