Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 มี.ค. -27 มี.ค. 2563

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/6439/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ชัยนาท (สำนักงานจังหวัดชัยนาท)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 มี.ค. – 27 มี.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดชัยนาท

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์

ด้วยจังหวัดชัยนาท ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานสหกรณืจังหวัดชัยนาท จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปด  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสหกรณ์

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสหกรณ์

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ทางธุรกิจการเกษตร ทางบริหารธุรกิจเกษตร ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางบริหารธุรกิจการเกษตร ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือทางการสหกรณ์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงาน ด้านการกำกับ ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ รวมทั้งการจัดตั้งสหกรณ์ การบริหารจัดการ การบริหารการเงิน การพัฒนาธุรกิจ และการตลาดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้คำแนะนำแก่บุคลากรสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถดำเนินงานและพึ่งพาตนเองได้
 2. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ พิจารณา ให้คำปรึกษา ตอบข้อร้องเรียนในเบื้องต้น และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารการจดทะเบียนสหกรณ์ การควบสหกรณ์ การแยก และการเลิกสหกรณ์ เพื่อให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ และการกรอกใบสำคัญรับจดทะเบียน รวมถึงการชำระบัญชี การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับระเบียบของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ การร้องเรียน การดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อนำเสนอนายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยหรือสั่งการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. ร่วมวิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการชำระหนี้ของสหกรณ์ให้สามารถชำระหนี้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และตรงตามวัตถุประสงค์การกู้เงินกองทุนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้ข้อแนะนำในการวางแผนการชำระหนี้ การขอผ่อนผันชำระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
 4. ร่วมดำเนินการเกี่วกับการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการเพื่อความมั่นคง โครงการในพื้นที่เฉพาะ และโครงการอื่นๆ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาที่ยั่งยืน
 5. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ พิจารณา และตรวจสอบเกี่ยวกับข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ การออกหนังสือหรือยกเลิกหนังสืออนุญาตให้สมาชิกทำประโยชน์ในที่ดิน ให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนิคมสหกรณ์ได้ถูกต้อง
 6. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบสหกรณ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสหกรณืให้กับคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อเสนอนโยบายและกิจกรรมการพัฒนาสหกรณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 7. รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการสหกรณ์ กลุ่มกษตรกรเพื่อประกอบการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 8. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 9. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 10. ให้คำปรึกษา แนะนำในเบื้องต้น แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการจัดตั้งการบริหารจัดการ การพัฒนาธุรกิจ และกฎหมายสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการสหกรณ์
 11. สำรวจและจัดเก็บข้อมูล ปรับรปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานหสกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกฑณ์ และมาตรการต่างๆ
 12. ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
 13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการสหกรณ์
 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสหรกร์ กฎหมายว่าด้วยการัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ การบริหารธุรกิจ การตลาด การบริหารการเงิน และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ และด้านดจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 4. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
 5. มีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การคิดคำนวณ ภาษาอังกฤษ การจัดการข้อมูล การเขียนหนังสือราชการ การสื่อสาร การประสานงาน การคิดวิเคราะห์ การมองภาพองค์กรรวม การสืบเสาะหาข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนงาน
 6. มีสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ
 7. คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่ปฏิบัติ เช่น บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะในการทำงาน การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ทัศนคติ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานจังหวัดชัยนาท สำนักงานจังหวัดชัยนาท 510/3 หมู่ 4 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 – 27 มีนาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.056405227

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments