(สปก.) สำนักงานการปฏิรูปท ี่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 มี.ค. -24 เม.ย. 2563 รวม 58 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

(สปก.)สำนักงานการปฏิรูปท

"(สปก.) สำนักงานการปฏิรูปท ี่ดินเพื่อเกษตรกรรม "

ลิงค์: https://ehenx.com/6410/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน,นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ,วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ,วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-16,500
อัตราว่าง: 58
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 มี.ค. – 24 เม.ย. 2563
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**(สปก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ

ด้วยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งต่างๆ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแห่งต่างๆ สังกัด ส.ป.ก. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน :11,500 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :11 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน :11,500 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :44 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15,000 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15,000 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15000 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง ภายในวันปิดรับสมัครสอบ


นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง ภายในวันปิดรับสมัครสอบ


นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ภายในวันปิดรับสมัครสอบ


วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาเครื่องกลตามที่ กฎหมายกำหนด ภายในวันปิดรับสมัครสอบ


วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมชลประทาน ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 1. สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพ่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วบงาน และงบประมาณที่ได้รับ
 2. ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตจามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
 4. ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมายพร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพ่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
 5. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

 1. สำรวจ รังวัด คำนวณ ตรวจสอบ จัดทำแผนที่ แผนผัง เพื่อให้ทราบรายละเอียดและเป็นไปตามแบบที่กำหนด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานที่กำหนดไว้
 3. วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนที่เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 4. บันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจ และรายงานผล เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน
 5. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ตรวจสอบบัญชีของสหกรณืและกลุ่มเกษตรกรที่มีความยุ่งยากน้อย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
 2. จัดทำร่างรายงานการสอบบัญชี งบการเงิน และกระดาษทำการ เสนอผู้สอบบัญชี เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีและเป็นข้อมูลประกอบการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
 3. วางรูปแบบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ และวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้มีรูปแบบบัญชีที่เหมาะสมกับประเภทการดำเนินธุรกิจ และการบันทึกบัญชีได้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด
 4. วางรูปแบบบัญชีให้แก่เกษตรกร เยาวน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีรูปแบบบัญชีที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ
 5. ช่วยวิเคราะห์สอบทาน รายงานการสอบบัญชีของสหกรณืและกลุ่มเกษตรกร จัดทำข้อสังเกตในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี
 6. ช่วยปฏิบัติงาน กำกับ ดูแล สหกรณืที่ถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานการบัญชี
 7. ช่วยปฏิบัติงาน กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานการสอบบัญชี
 8. ช่วยติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและตัวชี้วัด
 9. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการ และผู้ที่สนใจ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
 10. บันทึกข้อมูล ทางการงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผ่านทางระบบสารสนเทศ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา และพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และอื่นๆ

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

 1. วางโครงการ ออกแบบ คำนวณ ควบคุมการสร้างหรือการผลิต อำนวยการใช้ กำหนดมาตรฐาน ประเมินราคา ติดตั้งทดลอง ทดสอบ หรือซ๋อมบำรุง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 2. ศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้งานมีคุณุภาพและมาตรฐานที่ดี
 3. รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดิน
 4. จัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน
 5. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และตอบปัญหา ด้านวิศวกรรมเครื่องกลในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
 6. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมสำรวจ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วบาน และใช้ประกอบ การพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ

 1. สำรวจภูมิประเทศ สำรวจจุดบังคับภาพ สำรวจแปลงที่ดิน และวางโครงสร้างแผนที่ โดยวิธีการต่างๆ ทั้งการสำรวจภาคพื้นดิน และการสำรวจจากระยะไกล เพื่อผลิตเป็นข้อมูลแผนที่พร้อมรายละเอียดเชิงอรรถธิบาย สำหรับใช้เป็นข้อมูลหลักในกระบวนการจัดที่ดิน การวางนโยบายและการวางแผนการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ หรือประกอบการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน
 2. รวบรวมข้อมูลสถิติการสำรวจ และจัดทำรายงานผลการปฏบิัตงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการสำรวจ
 3. ถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมสำรวจแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัตงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
 4. ให้คำแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับวานวิศวกรรมสำรวจที่คนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
 5. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมสำรวจ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วบาน และใช้ประกอบ การพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

วิชาที่สอบ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 1. ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบโครงสร้างเบื้องต้น
 2. ความรู้เกี่ยวกับด้านวัสดุก่อสร้าง
 3. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบ
 4. ความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคางานก่อสร้าง
 5. ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

 1. ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจรังวัดทำแผนที่
 2. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 3. ทดสอบปฏิบัติโดยทดสอบการตั้งกล้อง การวัดมุม และวัดระยะด้วยกล้อง

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

 1. ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น การจัดทำงบพิสูจน์ยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
 2. ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภครัฐด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ
 3. กฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
  1. หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
  2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
  3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
  4. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

 1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบทางวิศวกรรม การวางแผนและควบคุมการใช้เครื่องจักรกล งานก่อสร้างและการใ้เครื่องสูบส่ง กระจายน้ำในพื้นที่แปลงเกษตรกรรม
 2. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการพลังงาน การออกแบบการควบคุม การบำรุงรักษา และการใช้เครื่องจักรกลพลังงานยุคใหม่และพลังงานทดแทน
 3. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ

 1. ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจรังวัดและทำแผนที่
 2. ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
 3. ความรู้เกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศ
 4. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ (สปก.) สำนักงานการปฏิรูปท ี่ดินเพื่อเกษตรกรรม  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. – 24 เม.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “(สปก.) สำนักงานการปฏิรูปท ี่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments