Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอน ุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มี.ค. -3 เม.ย. 2563 รวม 14 อัตรา,

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

"กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอน ุรักษ์พลังงาน "

ลิงค์: https://ehenx.com/6345/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการพลังงาน,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานบุคคล
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 มี.ค. – 3 เม.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราเงินเดือน :11,280-13,800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :7 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปวช.- ปวท.- ปวส.


นักวิชาการพลังงาน

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุ

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานพัสดุ

อัตราเงินเดือน :11,280-13,800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปวช.- ปวท.- ปวส.


เจ้าพนักงานบุคคล

อัตราเงินเดือน :11,280-13,800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปวช.- ปวท.- ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา


เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน


นักวิชาการพลังงาน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ


นักวิชาการพัสดุ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา


นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


เจ้าพนักงานพัสดุ

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ


เจ้าพนักงานบุคคล

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน วิเคราะห์ และประมวลผลเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี การวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ การจัดทำแผนงานตามนโยบายเร่งด่วน และการติดตาม ประเมินผล ตามแผนงาน ประสานงาน รวบรวม และจัดเก็บ เผยแพร่ ข้อมูลพลังงาน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย


เจ้าพนักงานธุรการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานดานธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทางแบบอยางขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย


นักวิชาการพลังงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ปฏิบัติงานด้านวิชาการพลังงาน ศึกษา รวบรวม พัฒนา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีพลังงาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานพัสดุ

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานพัสดุ ตามแนวทางแบบอยางขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย


เจ้าพนักงานบุคคล

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานดานบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทางแบบอยางขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมา

วิชาที่สอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • ความรู้ความเข้าใจในงานด้านวิเคราะห์นโยบายแลแผน และงานด้านงบประมาณที่จำเป็นตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ความรู้เกี่ยวกับแผน TIEB : Thailand Intergrated Energy Blueprint (แผนบูรณาการพลังงานระยะยาวของประเทศไทย)
 • ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

เจ้าพนักงานธุรการ

 • ความรู้ความเข้าใจงานด้านธุรการ และงานสารบรรณที่จำเป็นตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548
 • ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

นักวิชาการพลังงาน

 • ความรู้ความเข้าใจงานด้านวิชาการพลังงานที่จำเป็นตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2534 (แก้ไขเพิ่มเติม .ศ.2550)
 • ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

นักวิชาการพัสดุ

 • ความรู้ความเข้าใจงานด้านวิชาการพัสดุที่จำเป็นตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

นักวิชาการเงินและบัญชี

 • ความรู้ความเข้าใจงานด้านวิชาการเงินและบัญชีที่จำเป็นตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
 • ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

เจ้าพนักงานพัสดุ

 • ความรู้ความเข้าใจงานด้านพัสดุที่จำเป็นตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

เจ้าพนักงานบุคคล

 • ความรู้ความเข้า่ใจงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลที่จำเป็นตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 • ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอน ุรักษ์พลังงาน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. – 3 เม.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอน ุรักษ์พลังงาน

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | เว็บรับสมัคร | 5 | 6 | 7 | 8 |

Comments

comments