Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 11 ก.พ. -27 ก.พ. 2563 รวม 14 อัตรา,

กรมศิลปากรเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

"กรมศิลปากร "

ลิงค์: https://ehenx.com/6193/ หรือ
ตำแหน่ง: นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ,ภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ,ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน,นาฏศิลป์ปินปฏิบัติงาน,นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน,นายช่างภาพปฏิบัติงาน,ช่างอาภรณ์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 9,400-19,250
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ก.พ. – 27 ก.พ. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมศิลปากร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2563

ด้วยกรมศิลปากร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งช่างอาภรณ์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน ตำแหน่งนาฏศิลปินปฏิบัติงาน ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน ตำแหน่งภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแ หน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :17500 – 19250 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท


ภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15000-16500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน

(ไวโอลิน)

อัตราเงินเดือน :15000-16500 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

(กีต้าร์)

อัตราเงินเดือน :15000-16500 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 (จะเข้) (หญิง)

อัตราเงินเดือน :15000-16500 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นาฏศิลป์ปินปฏิบัติงาน

 (ละคร – นาง) (ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ)

อัตราเงินเดือน :15000-16500 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

(โขน – ลิง)

อัตราเงินเดือน :15000-16500 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 (ละคร – พระ)

อัตราเงินเดือน :15000-16500 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน

(ด้านจิตรกรรม)

อัตราเงินเดือน :11500 – 12650 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

(ด้านอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม)

อัตราเงินเดือน :11500 – 12650 บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

(ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)

อัตราเงินเดือน :11500 – 12650 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


นายช่างภาพปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน :9400 – 10340 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.


ช่างอาภรณ์ปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน :9400 – 10340 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ


ภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์


ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน

  • (ไวโอลิน)ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางดุริยางคศิลป์
  • (กีต้าร์)ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางดุริยางคศิลป์
  • (จะเข้) (หญิง)ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางดุริยางคศิลป์

นาฏศิลป์ปินปฏิบัติงาน

  • (ละคร – นาง) (ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ)ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางนาฏศิลป์
  • (โขน – ลิง)ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางนาฏศิลป์
  • (ละคร – พระ)ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางนาฏศิลป์

นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน

  • (ด้านจิตรกรรม) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ หรือสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
  • (ด้านอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
  • (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ

นายช่างภาพปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพ ทางการถ่ายภาพ ทางการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ ทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์


ช่างอาภรณ์ปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ทางออกแบบเสื้อผ้า หรือทางตัดเย็บเสื้อผ้า

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมศิลปากร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. – 27 ก.พ. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมศิลปากร

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments