กระทรวงพัฒนาสังคมและความม ั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-31 ม.ค. 2563 รวม 16 อัตรา,

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม ั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-31 ม.ค. 2563 รวม 16 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

"กระทรวงพัฒนาสังคมและความม ั่นคงของมนุษย์ "

ลิงค์: https://ehenx.com/6085/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่ธุรการ,พี่เลี้ยง,พนักงานบริการ,เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม,เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม,นักพัฒนาสังคม,นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมกิจการผู้สูงอายุ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ม.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมกิจการผู้สูงอายุ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.


เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.


พี่เลี้ยง

อัตราเงินเดือน :10430 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :4 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :มัธยมศึกษาตอนต้น


พนักงานบริการ

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.


เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.


เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.


นักพัฒนาสังคม

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
3. มีทักษะการพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา


พี่เลี้ยง

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือเทียบเท่า


พนักงานบริการ

1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด
3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
4. มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี


เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม

1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด
3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
4. มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี


เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา


นักพัฒนาสังคม

ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ทางการบัญชี หรือทางการเงิน
หรือทางการเงินและธนาคาร)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 1. ปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูล งานสารบรรณ และงานบริการทั่วไป เพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์และงานพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารต่าง ๆ
 2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือตาม ระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
 3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 4. ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบข้อมูลในเว็ปไซด์ให้เป็นปัจจุบัน
 5. ปฏิบัติงานด้านการจัดทำจดหมายข่าว/ประชาสัมพันธ์
 6. จัดทำรายงานการใช้พลังงานของหน่วยงาน
 7. ปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม
 8. ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับ-ส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 2. ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีและจัดทำรายงานด้านการเงิน ทุกประเภท
 3. ปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์อยูในสภาพที่พร้อมใช้งาน
 5. รวบรวมรายงานการปฏิบัติงาน และข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 6. ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พี่เลี้ยง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ปฏิบัติงานให้บริการช่วยเหลือผู้สูงอายุในด้านปัจจัย 4 การกินอยู่หลับ นอน ตลอดจนการสุขาภิบาลและอนามัย การทำความสะอาดและการปฏิบัติกิจกรรมประจำวัน ห้องพักห้องสุขาและเครื่องใช้ต่าง ๆในที่พักอาศัย ตลอดจนเสื้อผ้าและของใช้ของผู้รับบริการ
 2. ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย เจ็บป่วยเรื้อรัง ติดเตียง ชราภาพ หลงลืมและนำผู้สูงอายุเข้ารับการรักษาพยาบาล
 3. ร่วมจัดกิจกรรมและบริการ พร้อมนำผู้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ
 4. สนับสนุนการรับโทรศัพท์รับบริจาค ร่วมต้อนรับผู้บริจาคและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการและเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ
 5. รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมบำบัดของผู้รับบริการตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมจัดทำรายงานเสนอต่อผู้อำนวยการศูนย์ฯ
 6. ปฏิบัติงานจัดยา จ่ายยา ตามคำสั่งของแพทย์ให้ผู้สูงอายุรับประทานตามกำหนด
 7. ร่วมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ การรับตัวผู้สูงอายุเข้ารับบริการในศูนย์ฯและส่งกลับคืนภูมิลำเนา
 8. เฝ้าระวังในการดูแลผู้สูงอายุให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอันตราย
 9. รับผิดชอบดูแลความสะอาดเรียบร้อยอาคารเรือนนอนผู้สูงอายุ
 10. รับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุในเวลาราชการและนอกเวลาราชการตามที่ได้รับมอบหมาย
 11. ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานบริการ

 1. ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานบริการทั่วไปเพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปด้วยความสะดวกราบรื่น
 2. ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานในการให้บริการต้อนรับ รับรองแขก หรือผู้มาใช้บริการ พร้อมให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ในการรับรองแขกรวมถึงงานที่จำเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไปเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐาน
 3. ให้บริการด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ในการติดต่อต้อนรับชี้แจงทั่ว ๆ ไป เพื่อไขข้อข้องใจ และช่วยตอบคำถามให้แก่ประชาชนที่มารับบริการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเป็นประโยชน์ต่อผู้มารับบริการ
 4. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 5. สรุปสถิติรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
 6. ร่วมพัฒนางานคุณภาพเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
 7. ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำงานในความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 8. ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม

 1. สำรวจ รวบรวมข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายสถานการณ์ทางสังคมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงติดตามและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมของหน่วยงาน นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 2. สนับสนุน และช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือการพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิภายใต้กฎเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีการปฏิบัติที่กำหนดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการดำเนินงาน
 3. ให้คำแนะนำหรือให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือการพัฒนศักยภาพการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิแก่กลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจ เพื่อให้เกิดความรู้และความสามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
 4. ประสานงานกับบุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 5. ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุในพื้นที่เป้าหมาย
 6. ปฏิบัติหน้าที่จัดทำข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของหน่วยงานให้มีความถูกต้องและทันสมัย
 7. ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

 1. สำรวจ รวบรวมข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายสถานการณ์ทางสังคมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงติดตามและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมของหน่วยงาน นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 2. สนับสนุน และช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือการพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิภายใต้กฎเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีการปฏิบัติที่กำหนดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการดำเนินงาน
 3. ให้คำแนะนำหรือให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือการพัฒนศักยภาพการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิแก่กลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจ เพื่อให้เกิดความรู้และความสามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
 4. ประสานงานกับบุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 5. ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุในพื้นที่เป้าหมาย
 6. ปฏิบัติหน้าที่จัดทำข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของหน่วยงานให้มีความถูกต้องและทันสมัย
 7. ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักพัฒนาสังคม

 1. สำรวจ รวบรวมข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายสถานการณ์ทางสังคมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงติดตามและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมของหน่วยงาน นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือการพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีการปฏิบัติที่กำหนดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการดำเนินงาน
 3. ให้คำแนะนำหรือให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือการพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิแก่กลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจ เพื่อให้เกิดความรู้และความสามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
 4. ประสานงานกับบุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 5. ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพ จัดบริการสวัสดิการสังคมและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุและผู้เกี่ยงข้อง
 2. รวบรวม ติดตาม จัดเก็บข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม สถานการณ์ผู้สูงอายุ และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์วางแผนป้องกัน แก้ไข และพัฒนางานผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 3. ประสานการดำเนินการงานโครงการ กิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 4. ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามให้คำแนะนำแก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและเครือข่ายอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 5. ร่วมจัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชนเ ครือข่ายและประชาชนทั่วไป ในด้านการสร้างระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยผู้สูงอายุ
 6. ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม ั่นคงของมนุษย์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ 539/2 อาคารยิปซั่มมหานคร ชั้น 20 โซนบี ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2563 – 31 มกราคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments