กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-24 ม.ค. 2563 รวม 32 อัตรา,

กระทรวงการคลัง    เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-24 ม.ค. 2563  รวม 32 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการคลัง

"กระทรวงการคลัง "

ลิงค์: https://ehenx.com/6049/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,พนักงานบริการ,เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,690-15,000
อัตราว่าง: 32
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 ม.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานบริการ เจ้าพนกงานโสตทัศนศึกษา และพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานขับรถยนต์

อัตราเงินเดือน :11400 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :มัธยมศึกษาตอนต้น


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

อัตราเงินเดือน :11400 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.


พนักงานบริการ

อัตราเงินเดือน :10690 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :7 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :มัธยมศึกษาตอนปลาย


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราเงินเดือน :11400 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :13 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราเงินเดือน :15000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :10 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานขับรถยนต์

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา


พนักงานบริการ

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย


เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานขับรถยนต์

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ทางด้านงานโสตทัศนศึกษา ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานบริการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแล บำรุงรักษาและใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในสำนักงาน
ส่งหนังสือทั้งใน และนอกสำนักงาน ดูแลความเรียบร้อยในสำนักงานให้มีสภาพใช้งานเป็นปกติ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ทางด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริหารทั่วไป
ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิเช่น การรับ – ส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน และรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการคลัง  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563 – 24 มกราคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการคลัง

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments