กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 27 ม.ค. -24 ก.พ. 2563 รวม 40 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

"กรมการจัดหางาน "

ลิงค์: https://ehenx.com/6039/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 40
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ม.ค. – 24 ก.พ. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการจัดหางาน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

ด้วยกรมการจัดหางานจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ

อัตราว่าง : 40 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

 1. ผู้สมัครสอบต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาการแนะแนว ทางจิตวิทยาและการแนะแนวทางจิตวิทยาสังคม ทางจิตวิทยาการศึกษา ทางสถิติ ทางภาษาอังกฤษ ทางภาษาเกาหลี ทางภาษาญ๊่ปุ่น และทางภาษาจีน
 2. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านาการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการแรงงานและด้านการประกันสังคม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านการปฏิบัติการ

 1. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน สถานการณ์ด้านแรงงาน และด้านการประกันสังคม เพื่ประกอบการจัดทำแผน และโครงการต่างๆ อันเป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านแรงงานและด้านการประกันสังคม
 2. ตรวจแรงงาน พิจารณาวินิจฉัยคำร้อง ระงับข้อขัดแย้ง ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อให้ป็นไปตามกฎหมายด้านแรงงานและด้านการประกันสังคม
 3. ควบคุมตรวจสอบและปฏิบัติงานด้านการจัดหางานและการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 4. ปฏิบัติการเกี่ยวกับด้านการประกันสังคม เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และแรงงานและผู้ประกันตนมีหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต
 5. ส่งเสริมการจ้างงาน การมีงานทำ หลักประกันการทำงาน สวัสดิการแรงงานและพัฒนาศักยภาพด้านแรงงาน และด้านการประกันสังคม เพื่อให้แรงงานมีงานทำและมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง

ด้านการวางแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำ ปรึกษาในเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการ หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านแรงงานและด้านการประกันสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 2. สำรวจและจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารงานด้านแรงงาน เพื่อประมวล วิเคราะห์ และการนำเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ หลักเกณฑ์ วิธีการในการบริหารงานด้านแรงงานและด้านการประกันสังคม
 3. ดำเนินการเกี่ยวักบการจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ และการทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานด้านแรงงานและด้านการประกันสังคม

วิชาที่สอบ

การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามมรถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยมีเนื้อหาที่สอบ ดังนี้

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการจัดหางาน
 2. ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมการจัดหางานทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น
  1. พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
  2. พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
  3. พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว
  4. พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
  5. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน
  6. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  7. พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  8. ความรู้เพื่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
  9. ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานทั้งในและต่างประเทศ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการจัดหางาน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. – 24 ก.พ. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการจัดหางาน

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments