องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบพนักงานบัดนี้-15 ม.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

องค์การสะพานปลา

"องค์การสะพานปลา "

ลิงค์: https://ehenx.com/5966/ หรือ
ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักงานการเงิน,หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย,หัวหน้าสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล,หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้อำนวยการ,ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมโครงการพิเศษ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 62,900-68,090
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (องค์การสะพานปลา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ม.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การสะพานปลา

เรื่อง การรับสมัครพนักงาน

องค์การสะพานปลา ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.2496 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะสวัสดิการ อาชีพของชาวประมง จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง พัฒนาศักยภาพกิจกรรมประมง การตลาดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และเพื่อเป็นแหล่งซื้อขายสัตว์น้ำที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยองค์การสะพานปลาได้มีการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและแบ่งส่วนงานใหม่ในปี 2562 เพื่อเป็นการพัฒนาปรับองค์กรให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน และเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การสะพานปลาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม จึงมีความประสงค์รับบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

หัวหน้าสำนักงานการเงิน

 

อัตราเงินเดือน :62,900 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท

 


หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย

 

อัตราเงินเดือน :62900 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท

 


หัวหน้าสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 

อัตราเงินเดือน :62900 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท

 


หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้อำนวยการ

 

อัตราเงินเดือน :62900 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท

 


ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมโครงการพิเศษ

 

อัตราเงินเดือน :68090 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานการเงิน

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานการเงิน (ระดับ 8)
– วุฒิการศึกษาปริญญาโท ทางด้านการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง


หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานกฎหมาย (ระดับ 8)
– วุฒิการศึกษาปริญญาโท ทางด้านนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง


หัวหน้าสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ระดับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน (ระดับ 8) มีคุณสมบัติ ดังนี้
3.2.1 มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และวุฒิภาวะผู้นำ ในการบริหารงานเป็นอย่างดี
3.2.2 มีวิสัยทัศน์ และมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดีทั้งภายใน ประเทศและต่างประเทศ
3.2.3 มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3.2.4 เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารขององค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน จนถึงวันประกาศ รับสมัครภายใต้เงื่อนไข
1) กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า
ชำนาญการ หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2) กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้าแผนก หรือตำแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นซึ่งเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าว
2.3 ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ระดับ 8)
– วุฒิการศึกษาปริญญาโท ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง


หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้อำนวยการ

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้อำนวยการ (ระดับ 8)
– วุฒิการศึกษาปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
ระดับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน (ระดับ 8) มีคุณสมบัติ ดังนี้
3.2.1 มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และวุฒิภาวะผู้นำ ในการบริหารงานเป็นอย่างดี
3.2.2 มีวิสัยทัศน์ และมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดีทั้งภายใน ประเทศและต่างประเทศ
3.2.3 มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3.2.4 เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารขององค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน จนถึงวันประกาศ รับสมัครภายใต้เงื่อนไข
1) กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า
ชำนาญการ หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2) กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้าแผนก หรือตำแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นซึ่งเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าว


ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมโครงการพิเศษ

ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย (ระดับ 9) มีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1.1 มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และวุฒิภาวะผู้นำ ในการบริหารงานเป็นอย่างดี
3.1.2 มีวิสัยทัศน์ และมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดีทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
3.1.3 มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3.1.4เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารขององค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน จนถึงวันประกาศรับสมัครภายใต้เงื่อนไข
1) กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า
ชำนาญการพิเศษ หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2) กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้าสำนักงาน หรือตำแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นซึ่งเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าว

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การสะพานปลา  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fishmarket.co.th ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเอง ที่สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร องค์การสะพานปลา องค์การสะพานปลา 149 ซ.เจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาธรกรุงเทพมหานคร10120 ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022117300

ต่อ 2510

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การสะพานปลา

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments