สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 พ.ย. -2 ธ.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

"สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร "

ลิงค์: https://ehenx.com/5834/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

ด้วยจังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงนราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

อัตราเงินเดือน :13,800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

(๑) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม
(๒) สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
(๓) เป็นผู้มีความรู้และความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5×2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน2 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  (๑) รับผิดชอบการผลิต และขยายพันธุ์สัตว์ ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์
  (๒) ติดตามและบันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์และพืชอาหารสัตว์
  (๓) ช่วยปฏิบัติงานทดลอง ตามที่ได้รับมอบหมาย
  (๔) ปฎิบัติงานด้านขึ้นทะเบียนและรับรองพันธุ์สัตว์ของเกษตรกร
  (๕) ปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลิตสัตว์หรือด้านสุขภาพสัตว์
  (๖) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
  (๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่รับมอบหมาย

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตเองได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 – 2 ธันวาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments