กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 พ.ย. -17 ธ.ค. 2562 รวม 21 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมปศุสัตว์

"กรมปศุสัตว์ "

ลิงค์: https://ehenx.com/5804/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน,นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,830
อัตราว่าง: 21
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 พ.ย. – 17 ธ.ค. 2562
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมปศุสัตว์ สังกัด กรมปศุสัตว์

ด้วยกรมปศุสัตว์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเืพ่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมปศุสัตว์ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

 

อัตราเงินเดือน :15,000-16,500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 


นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

อัตราเงินเดือน :15000-16500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนใต้)

 

อัตราเงินเดือน :11,500 – 12,650 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :8 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

 


นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

 

อัตราเงินเดือน :17,500 – 19,830 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :10 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ทางสัตวบาลหรือทางสัตวศาสตร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว


นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว


เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หรือสาขาวิชาสัตวรักษ์ หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาตร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว


นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

 1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัิตงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานวิชาการสัตวบาล เกี่ยวกับด้านวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ พืชอาหารสัตว์ ความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ในศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ เืพ่อให้การปฏิบัติงานในภาพรวมบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ
 2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการด้านสัตวบาลเกี่ยวกับ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์จัดระบบเขตเศรษฐกิจ การปศุสัตว์ที่เหมาะสมในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ การควบคุม คุณภาพอาหารสัตว์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานภายใต้การกำกับแนะนำและตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตว์ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางแผนปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การสอบแข่งขัน การคัดเลือกหรือเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
 2. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรกอบการวางแผน ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 3. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ จัดทำและดำเนินการเกี่ยวกับ ข้อมูล DPIS ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายหรือการตัดสินใจ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
 5. ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติจัดทำบัญชีเปรียบเทียบ เพื่อเลื่อนระดับข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้ หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบความสำเร็จตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

 1. สำรวจ เก็บตัวอย่าง เก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลปศุสัตว์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เืพ่อใช้ในการวางแผนงานด้านการปศุสัตว์ของหน่วยงาน
 2. ดำเนินงานด้านเลี้ยงสัตว์ ด้านอาหารสัตว์ ด้านพืชอาหารสัตว์ ด้านการจัดการและด้านการผสมเทียม รวมทั้งปฏิบัติงานตามกฎมหายอื่นที่เกียวข้อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
 3. ให้คำแนะนำ สาธิต ถ่ายทอดความรู้ด้านการปศุสัตว์เบื้องต้น เช่น การเลี้ยงสัตว์ ากรผลิตปศุสัตว์ การปลูกพืชอาหารสัตว์ เป็ฯต้น แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การเลี้ยงสัตว์มีรปะสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตด้านปศุสัตว์
 4. ดำเนินงานตามโครงการพิเศษและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการดำเนินงานตามโครงการพิเศษและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนารวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร
 5. ส่งเสริมการปศุสัตว์ และให้บริการด้านเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ เืพ่อช่วยเหลือเกษตรกรผู่้ประกอบอาชีพปศุสัตว์และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร
 6. ส่งเสริมด้านปฏิบัติการปศุสัตว์อินทรีย์และการใช้สมุนไพรในการเลี้ยงสัตว์ เพื่อสินค้าปศุสัตว์มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 7. รวบรวมและช่วยวิเคราะห์ข้อมูลด้านสัตวบาล เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์แผนงานโครงการด้านพัฒนา ปศุสัตว์ในจังหวัดว ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศักยภาพ การปศุสัตว์ในพื้นที่
 8. รวบรวม จัดทำปรับปรุงฐานข้อมูลและสารสนเทศ ด้านการปศุสัตว์ให้ครอบคลุม ครบถ้วนทั้งในระดับจังหวัดอำเภอท้องถิ่น เพื่อให้บริการสารสนเทศด้านการปศุสัตว์
 9. ช่วยดำเนินการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการและงบประมาณ เืพ่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกรมปศุสัตว์และจังหวัดตามที่กำหนดไว้
 10. ดำเนินการเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจและเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดตลาดเสรีทางการค้า (FTA) ในประเทศอาเซียน
 11. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปิบัติงาด้านงานสัตวบาลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และสามารถให้คำปรึกษา แนะนำช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านปศุสัตว์ และฟื้นฟูเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
 12. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการจัดทำแผนชุมชนและพัฒนาอาชีพการปศุสัตว์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้กับเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์
 13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ในภาพรวมให้ประสบความสำเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับโรคสัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน การชันสูตรโรคสัตว์ปฏิบัติงานด้านป้องกัน ควบคุม กำจัดโรคสัตว์ การพัฒนาระบบการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ ด้านสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย
 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการขยายพันธุ์สัตว์ด้วยวิธีการผสมเทียมและด้านการผลิตสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ด้านข้อมูลสารสนเทศด้านการผสมเทียม ด้านการผลิตการปรับปรุงพันธุ์ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ พัฒนาพันธุ์และขยายพันธุ์ปศุสัตว์ที่มีพันธุกรรมดี
 3. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนามาตรฐาน ด้านการกักสัตว์ ด้านการเลี้ยงสัตว์ปลอดโรคด้านการชันสูตรโรคสัตว์ ด้านการผลิต เช่น ฟาร์มมาตรฐาน โรงงาน โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูป โรงงานอาหารสัตว์ เป็นต้น ด้านการตรวจสอบ รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ ชีววัตถุสำหรับสัตว์ วัตถุอันตรายสำหรับสัตว์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการสัตวแพทย์สาธารณสุข ด้านห้องปฏิบัติการตรวจสอบ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานให้เป็นสากล
 4. ดำเนินการตรวจสอบและรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของปศุสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ ชีววัตถุ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สถานที่เลี้ยงสัตว์ และสิ่งแดวล้อมปศุสัตว์ ณ สถานประกอบการห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 5. การวางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมปศุสัตว์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. – 17 ธ.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments