กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 ต.ค. 2562

กรมการค้าต่างประเทศ    เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 ต.ค. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการค้าต่างประเทศ

"กรมการค้าต่างประเทศ "

ลิงค์: https://ehenx.com/5603/ หรือ
ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้า
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการค้าต่างประเทศ )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงานตำแนห่งผู้ช่วยปฏบิัตงานตรวจสอบสินค้า ตามโครงการกำกับดูแลมาตรฐานส่งออกสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 55) พ.ศ.2562

ด้วยกรมการค้าต่างประเทศมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเืพ่อจ้างเปฏิบัติงานตามโครงการกำกับดูแลมาตรฐานส่งออกสินค้าเกษตร จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเืพ่อจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้า

อัตราว่าง : 1 อัตรา
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้า

  1. ต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
  2. ต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  3. ต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS.Word และ Excel ได้
  4. ต้องสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
  5. ต้องไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
  6. ต้องไม่เป็นผู้ที่มีประวัติเสื่อมเสีย ไม่เป็ฯบุคคลล้มละลาย และไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิกาพษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
  7. ต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้ารชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการค้าต่างประเทศ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร คัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี เขตเมืองนนทบุรีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 – 16 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

กองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก อาคารสำนักงานมาตรฐานสินค้า ชั้น 3

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการค้าต่างประเทศ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments