Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-25 ต.ค. 2562 รวม 53 อัตรา,

title=

"การท่าอากาศยานอู่ตะเภา "

ลิงค์: https://ehenx.com/5463/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร,เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล,เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล,เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานบุคคล,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ,เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ,เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และเครือข่าย,เจ้าหน้าที่คดี,เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าแสงสว่าง/ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าสนามบิน,เจ้าหน้าที่กิจกรรมพิเศษและมวลชนสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าแสงสว่าง/ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าสนามบิน,เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย,เจ้าหน้าที่เครื่องมือกลและระบบปรับอากาศ,เจ้าหน้าที่ซ๋อมบำรุงอาคาร,พลขับรถ,เจ้าหน้าที่คลัง,เจ้าหน้าที่ตรวจจ่าย,เจ้าหน้าที่ตรวจค้น,เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนากิจการ,เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า,เจ้าหน้าที่แผนกงบประมาณ,เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงสนามบิน,เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอาคาร,ช่างรถยนต์,พนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ,เจ้าหน้าที่จัดหา,เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่นอกเขตการบิน,เจ้าหน้าที่บริการ,เจ้าหน้าที่สัมภาระ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 53
ปฏิบัติงานที่: ระยอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การท่าอากาศยานอู่ตะเภา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศการท่าอากาศยานอู่ตะเภา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนและลูกจ้างทุนหมุนเวียน ของการท่าอากาศยานอู่ตะเภา

ด้วยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนและลูกจ้างทุนหมุนเวียน ของการท่าอากาศยานอู่ตะเภา จำนวน 33 ตำแหน่ง รวม 53 อัตรา อาศัยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิะีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ.2552 การท่าอากาศยานอู่ตะเภา จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน และลูกจ้างทุนหมุนเวียนของการท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานบุคคล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่คดี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าแสงสว่าง/ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าสนามบิน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่กิจกรรมพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าแสงสว่าง/ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าสนามบิน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่เครื่องมือกลและระบบปรับอากาศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่ซ๋อมบำรุงอาคาร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.


พลขับรถ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่คลัง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่ตรวจจ่าย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่ตรวจค้น

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนากิจการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 6 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

อัตราว่าง : 3 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่แผนกงบประมาณ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงสนามบิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอาคาร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างรถยนต์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่จัดหา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่นอกเขตการบิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.6,ปวช.


เจ้าหน้าที่สัมภาระ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.6,ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร

 • ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้วหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตำ่กว่านี้ ในสาขาวิชาบัญชี (บัญชีบริหาร) การบัญชีการเงิน การต้นทุน การบัญชีต้นทุน การเงิน การเงินและการธนราคาร การธนาคารและการเงิน เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง การสอบบัญชี การบริหาร การเงิน
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ำกว่า 477 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 53 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office : Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

 • ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้วหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตำ่กว่านี้ สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล สาขาิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ำกว่า 477 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 53 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office : Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้วหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตำ่กว่านี้ สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล สาขาิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ำกว่า 477 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 53 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office : Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานบุคคล

 • ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้วหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตำ่กว่านี้ สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล สาขาิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ำกว่า 477 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 53 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office : Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

 • ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้วหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตำ่กว่านี้ ในสาขาทางบัญชี การบัญชีการเงิน การบัญชีต้นทุน การต้นทุน การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง การสอบบัญชี การบริหารการเงิน
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ำกว่า 477 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 53 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office : Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้วหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตำ่กว่านี้ ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ำกว่า 477 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 53 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ

เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ

 • ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้วหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตำ่กว่านี้ ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ำกว่า 477 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 53 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

 • ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้วหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตำ่กว่านี้ ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ำกว่า 477 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 53 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ

เจ้าหน้าที่คดี

 • ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้วหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตำ่กว่านี้ ในสาขานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
 • หากได้รับประกาศนียบัตรความรู้ชั้นเนติบัณฑิต จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ำกว่า 477 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 53 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office : Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าแสงสว่าง/ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าสนามบิน

 • ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้วหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตำ่กว่านี้ ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ำกว่า 477 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 53 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office : Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และสามารถใช้งาน Internet และโปรแกรม AutoCAD ได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่กิจกรรมพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

 • ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้วหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา

เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าแสงสว่าง/ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าสนามบิน

 • เพศชาย ต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้วหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 • ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้วหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง หากสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่เครื่องมือกลและระบบปรับอากาศ

 • เพศชาย ต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้วหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเครื่องมือกล และระบบปรับอากาศ

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอาคาร

 • เพศชาย ต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้วหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางโยธา ทางก่อสร้าง ทางเทคนิคก่อสร้าง ทางสถาปัตยกรรม ทางสถาปัตยกรรมหรือช่างเขียนแบบ

พลขับรถ

 • เพศชาย ต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้วหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
 • ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร)
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา

เจ้าหน้าที่คลัง

 • ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้วหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office : Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่ตรวจจ่าย

 • ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้วหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชาการบัญชี สาขาพาณิชยศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office : Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่ตรวจค้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้วหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา

เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนากิจการ

 • ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้วหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง สาขาการตลาด สาขาการบัญชี การเงินและการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office : Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้วหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า สาขาวิชาพาณิชยการ การบัญชี การตลาด การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office : Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 • ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้วหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา
 • มีผลทดสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน หรือมีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับที่ 4 ที่มีคะแนนรวมตั้งแต่ 180 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 300 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

 • ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้วหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา
 • มีผลทดสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน หรือมีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับที่ 4 ที่มีคะแนนรวมตั้งแต่ 180 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 300 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ

เจ้าหน้าที่แผนกงบประมาณ

 • ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้วหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า สาขาวิชาบัญชี สาขาบัญชีการเงิน สาขาการบัญชีต้นทุน สาขาการเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office : Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงสนามบิน

 • เพศชาย หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้วหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอาคาร

 • เพศชาย หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้วหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ช่างรถยนต์

 • เพศชาย หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้วหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเครื่องกล (เทคนิคยานยนต์) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

พนักงานธุรการ

 • เพศชาย หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้วหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ

 • ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้วหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า สาขาวิชาสารสนเทศ หรือ สาขาคอมพิวเตอร์ทุกสาขา
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office : Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่จัดหา

 • ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้วหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า สาขาพาณิชยการ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาการจัดการทั่วไป สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับากรจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พงศ.2560 จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office : Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่นอกเขตการบิน

 • ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้วหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา

เจ้าหน้าที่บริการ

 • ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้วหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา

เจ้าหน้าที่สัมภาระ

 • ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้วหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร

วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนากิจการ งานพัฒนารายได้ งานบริหารพื้นที่ งานบริหารสัญญา งานอื่นที่เกี่ยข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนกำลังพล การบริหารและบริการกำลังพล การจัดการและจัดหากำลังพล งานสวัสดิการและสิทธิกำลังพล งานปกครองและงานอำนวยการทั่วไปด้านกำลังพล รวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล

วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการงานศึกษาอบรม การพัฒนาทักษะความชำนาญของกำลังพล การจัดทำแผนพัฒนากำลังพลตามสายวิทยาการ ด้านการบริหารและการจัดการระบบงานต่างๆ ของการท่าอากาศยานอู่ตะเภา การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ งานส่งเสริมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร งานอื่นที่เกี่ยข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานบุคคล

วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน ระบบตำแหน่งงาน ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน การประเมินค่างานสารสนเทศด้านกำลังพล รวมทั้งการประยุกต์เครื่องมือการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่ มาใช้ในการบริหารกำลังพลให้มีประสิทธิภาพ งานอื่นที่เกี่ยข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การรับ-จ่ายเงิน การจัดเก็บเงิน ตรวจสอบภายใน การวางแผนภาษีอากร การบัญชีทุกประเภท ระบบบัญชีของหน่วยการตรวจสอบบัญชี การจัดทำบัญชี งานอื่นที่เกี่ยข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อกำหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแผนปฏิบัติการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการรักษาความปลอดภัยการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคุมและบริหารโครงการ บริหารการเปลี่ยนแปลงโครงการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการออกแบบ พัฒนา และจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศใต้ งานอื่นที่เกี่ยข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ

วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับ ระบบสารสนเทศ วิเคราะห์ ออกแบบ จัดหา พัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศ รวมไปถึงการดูแล บำรุงรักษาระบบสารสนเทศ งานอื่นที่เกี่ยข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการและดำเนินการเกี่ยวกับ โครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและความปลอดภัยของการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เครื่องแม่ข่าย/ลูกข่าย และอุปกรณ์ต่างๆ งานอื่นที่เกี่ยข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่คดี

ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายทุกประเภททั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง อนุญาโตตุลาการ คดีล้มละลาย คดีระหว่างประเทศ และคดีประเภทอื่น และประสานงานกับอัยการ ดำเนินคดี การติดตามหนี้สิน การสอบสวนทางวินัย งานนิติกรรมสัญญา งานยกร่างกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ดำเนินงานนิติการทั่วไปรวมทั้งให้คำปรึกษา เสนอแนะด้านกฎหมาย รวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าแสงสว่าง/ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าสนามบิน

ดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงและบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าในอาคารสถานที่ ระบบไฟฟ้า สนามบิน ระบบไฟฟ้ากำลังและแสงสว่าง งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 


เจ้าหน้าที่กิจกรรมพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

วางแผน อำนยการ ประสานงาน กำกับการและดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ งานพิธี งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 


เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าแสงสว่าง/ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าสนามบิน

ดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงและบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าในอาคารสถานที่ ระบบไฟฟ้าสนามบิน ระบบไฟฟ้ากำลังและแสงสว่าง งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 


เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ดำเนินการเกี่ยวกับ การรักษาความปลอดภัย ภายในเขตการบิน และนอกเขตการบินที่อยู่ในความรับผิดชอบของการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ทั้งในส่วนของบุคคล อากาศยาน อาคาร สถานที่ การข่าว การออกบัตร งานบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร งานควบคุมการรักษาความปลอดภัยของการท่าอากาศยานอู่ตะเภา งานประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานภาครัฐ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่เครื่องมือกลและระบบปรับอากาศ

ดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงรักษา เครื่องมือกล เครื่องปรับอากาศ สะพานเทียบ อุปกรณ์นำจอดอากาศยาน บันไดเลื่อน และลิฟท์ ระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ซ๋อมบำรุงอาคาร

ดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงและบำรุงรักษา สนามบินและอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ระบบสุขาภิบาล และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่เขตท่าอากาศยาน งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


พลขับรถ

ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านการขนส่ง อำนวยความสะดวกในการให้บริการขับรถยนต์ บำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์ในภารกิจต่างๆ ของท่าอากาศยาน และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถดังกล่าว งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่คลัง

ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารคลังสินค้า การจัดการสินค้า การจัดทำบัญชีสินค้า การควบคุม การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ตรวจจ่าย

ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การรับ-จ่ายเงิน การจัดเก็บเงิน การบัญชีทุกประเภท ระบบบัญชีของหน่วย การตรวจสอบบัญชี งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ตรวจค้น

ดำเนินการเกี่ยวกับ การรักษาความปลอดภัย การตรวจค้น ตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายบนอากาศยาน กระเป๋าผู้โดยสาร ตัวผู้โดยสาร สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ภายในเขตการบิน และนอกเขตการบินที่อยู่ในความรับผิดชอบของการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ควบคุม ดูแลรักษาเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายให้อยู่ในสภาพใช้การได้เสมอ ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้โดยสารเกี่ยวกับการตรวจค้น ทั้งผู้โดยสารไทยและต่างชาติ การประสานงาน การปฏิบัติงานกับหน่ยงานภาครัฐ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนากิจการ

ดำเนินการเกี่ยวกับแผนพัฒนากิจการ แผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามกฎหมาย และอัตราค่าภาระการใช้ท่าอากาศยาน ทรัพย์สิน บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุ การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร สวัสดิการของพนักงาน งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริการท่าอากาศยาน งานประกาศเที่ยวบิน งานประชาสัมพันธ์ งานด้านลูกค้าสัมพันธ์ งานจัดการข้อร้องเรียน งานประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง งานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่บุคคลสำคัญที่มาใช้บริการภายในอาคารผู้โดยสาร งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริการท่าอากาศยาน งานบริการลูกค้าภายในอาคารผู้โดยสาร งานด้านลูกค้าสัมพันธ์ การบริการเกี่ยวกับสัมภาระ งานจัดการข้อเรียกร้อง งานประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการที่เกีย่วข้อง งานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่บุคคลสำคัญที่มาใช้บริการภายในอาคารผู้โดยสาร งานควบคุม ดูแล รักษาความเรียบร้อยของห้องรับรองบุคคลสำคัญ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่แผนกงบประมาณ

ดำเนินการเกี่ยวกับการการจัดทำงบประมาณ โครงการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินโครงการลงทุน งานธรรมาภิบาล งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงสนามบิน

ดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงและบำรุงรักษา สนามบินและอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ระบบสุขาภิบาล และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกีย่วข้อง ดูและรักษาความสะอาดพื้นที่เขตท่าอากาศยาน บำรุงรักษาพื้นที่ทางวิ่ง ทางขับให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอาคาร

ดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงและบำรุงรักษา สนามบินและอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ระบบสุขาภิบาล และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่เขตท่าอากาศยาน บำรุงรักษาพื้นที่ทางวิ่ง ทางขับให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ช่างรถยนต์

ดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงยานพาหนะ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานธุรการ

ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ ประสานงาน และบริการทั่วไป จัดเตรียมประสานงาน อำนวยการและสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการต่างๆ รวมทั้งการให้บริการงานเลขานุการ งานอื่นที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ

ดำเนินการเกี่ยวกับ ระบบสารสนเทศ ติดตั้งระบบสารสนเทศ เว็บไซต์ รวมไปถึงการดูแล บำรุงรักาษระบบสารสนเทศ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่จัดหา

ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ โครงการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินโครงการลงทุน งานธรรมาภิบาล งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่นอกเขตการบิน

ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารพื้นที่ในเขตท่าอากาศยาน งานประสานและอำนวยความสะดวก รวมทั้งกำกับ ดูแล ตรวจตรา พื้นที่นอกเขตการบิน พื้นที่ อาคาร สิ่งก่อสร้าง และลานจอดรถยนต์ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่บริการ

ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริการทั่วไป การรับรองคณะผู้มาติดต่อการท่าอากาศยานอู่ตะเภา งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่สัมภาระ

ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริการท่าอากาศยาน การบริการเกี่ยวกับสัมภาระ รถเข็นกระเป๋า งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงาน การท่าอากาศยานอู่ตะเภา  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 25 ต.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments