กทบ.(สทบ.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-27 ก.ย. 2562 รวม 95 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

title=กทบ.(สทบ.)กทบ.(สทบ.)

กทบ.(สทบ.)

ลิงค์: https://ehenx.com/3474/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,ผู้ตรวจสอบภายใน,พนักงานการเงินและการบัญชี,พนักงานบริหารจัดการความรู้,พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน,นิติกร,พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ,พนักงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ,พนักงานบริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 95
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี,ขอนแก่น,ชลบุรี,เชียงใหม่,นครราชสีมา,พิษณุโลก,ร้อยเอ็ด,ราชบุรี,ลพบุรี,สงขลา,สุราษฎร์ธานี,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ก.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กทบ.(สทบ.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสำนกังานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ระดับปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเืพ่อบรรจุเป็นพนักงาน สทบ. (หน่วยงานของรัฐ) ตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2547 และ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ.2551 และ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3) พ.ศ.2559 และคำสั่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ที่ 8/2561 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย การแบ่งส่วนงานและหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ.2559 จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และวิธีการพิจารณา ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานการเงินและการบัญชี

อัตราว่าง : 14 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานบริหารจัดการความรู้

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน

อัตราว่าง : 19 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

อัตราว่าง : 14 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ

อัตราว่าง : 21 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานบริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ให้การรับรอง
 2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารรถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

ผู้ตรวจสอบภายใน

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ที่ ก.พ. ให้การรับรอง
 2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารรถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

พนักงานการเงินและการบัญชี

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ที่ ก.พ. ให้การรับรอง
 2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารรถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

พนักงานบริหารจัดการความรู้

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ให้การรับรอง
 2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารรถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตำ่กว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ให้การรับรอง
 2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

นิติกร

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ที่ ก.พ. ให้การรับรอง
 2. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริยญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ให้การรับรอง
 2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsft office ได้ดี

พนักงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ตามที่ ก.พ. ให้การรับรอง
 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแรกมด้วยภาษา Java Script, Java หรือภาษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
 3. มีประสบการณ์การทำงานในด้านสารสนเทศ หรือโปรแกรมเมอร์ หรือวเคราะหระบบไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 4. มีความู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล Oracle หรือ MySQL ได้

พนักงานบริหารทั่วไป

 1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านการบริหาร สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ที่ ก.พ. ให้การรับรอง
 2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับประมวล สังเคราะห์ข้อมูล และการประมวล วิเคราะห์นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในทุกระดับและทุกด้าน ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมืองรวมถึงการพัฒนาระบบ และการจัดทำรายงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พิจารณาและเสนอแนะการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และกระบวนการขั้นตอน และวิธีการภายใต้ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน ตลอดจนแผนงานและโครงการของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ประสาน สนับสนุน ติดตาม และเร่งรัดการปฏิบัติงาน ตลอดจนเชื่อมโยงส่วนงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและกิจกรรมที่กำหนด

พิจารณาและเสนอแนะการพัฒนา และการแก้ไขปัญหากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ผู้ตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ บริหารการเงินและการบัญชี การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลข พิจารณาและเสนอแนะวิธีการ หรือมาตรการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงาน ตลชอดจนวิธีการป้องกันการรั่วไหลหรือทุจริตเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของสำนักงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานการเงินและการบัญชี

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การจัดการทางการเงินและบัญชี วางระบบ ทะเบียนและการเก็บรักษาหลักฐาน และเอกสารที่เกีย่วกับการเงินและบัญชี ตรวจสอบใบสำคัญ คัดแยกประเภทใบสำคัญ การออกใบเสร็จ ใบเบิก และใบนำส่งเงินการนำเงินฝากและเบิกเงินธนาคาร ตรวจนับ และรับจ่ายเงินสดและสิ่งแทนตัวเงิน การศึกษา วิเคราะห์ ติดตามผลการใช้จ่ายเงิน วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และการจัดสรรและโอนเงินงบประมาณสำหรับหน่วยางน พัฒนาระบบการตรวจสอบ/รายงาน ตลอดจนความถูกต้องของการจัดทำและลงบัญชีประเภทต่างๆ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานบริหารจัดการความรู้

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การจัดหา และพัฒนาองค์ความรู้ การสร้างองค์ความรู้ การรวบรวมองค์ความรู้ การสะสมและสังเคราะห์ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการเผยแพร่องค์ความรู้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตลอดจนเครือข่ายและหน่วยงานภาคี การวางแผนและเสนอแนะ การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงการสังเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมืองที่มีผลต่อการจัดการความรู้

ดำเนินการด้านการประเมิน เสนอแนะการกำหนดตัวชี้วัดมาตรฐาน ตามตัวชี้วัดของพัฒนาการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตลอดจนการประสานและดำเนินงานด้านการวิจัย

ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ การประมวลผล สังคเราะห์ นโยบายยุทธศาสตร์และเป้าหมาย รวมถึงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมืองที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อจัดทำกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการ การพัฒนากองทุนหมู่บ้าน ด้วยการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการประสานกลไกการส่งเสริมการเรียนรู้แก่กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง และเครือข่าย

วางแผน และปฏิบัติงาน นิเทศ และหน่วยเคลื่อนที่ หรือคลินิกกองทุน เพื่อการเสนอแนะ และการแก้ไขปัญหากองทุนหมู่บ้าน รวมถึงการพัฒนาระบบ และการจัดทำรายงานทุกระดับ

ปฏิบัติงานกิจกรรมพิเศษ เพื่อการรณรงค์นำร่อง หรือศูนย์การเรียนรู้ ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษเฉพาะ ทั้งกองทุนตามหลักศาสนาอิสลาม (ซารีอะฮ์) กองทุนชุมชนเมืองในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร ชาวเขา ชาวเกาะ ชมชนทหาร และอื่นๆ


นิติกร

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับทั้งการยกร่าง หรือแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

พิจารณาและเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำนิติกรรมและสัญญา รวมถึงความเห็นประกอบการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมาย หรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

พิจารณาและเสนอแนะการตรวจสอบพิจารณา งานวินัย การร้องทุกข์ หรือร่างหนังสือโต้ตอบข้อหารือ อุทธรณ์ ฎีกา การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย และการดำเนินงาน ทางด้านคดี ช่วยเหลือให้คำปรึกษาข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแก่กองทุนหมู่บ้านและเครือข่าย

การจัดทำทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและทะเบียนนิติบุคคลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ปฏบิัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผล สังเคราะห์ นโยบายยุทธศาสตร์และเป้าหมาย รวมถึงการศึกษา การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมือง เพื่อจัดทำกลยุทธ์ การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมือง เพื่อจัดทำกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการพัฒนากลไกประชารัฐ ด้วยการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการประสานกลไก การส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดจนการประสานกลไกการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ภาคีและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

วางแผนและปฏิบัติงานนิเทศและหน่วยงานเคลื่อนที่เพื่อากรเสนอแนะรวมถึงการพัฒนาระบบและการจัดทำรายงานทุกระดับ

ปฏิบัติงานกิจกรรมพิเศษเพื่อรณรงค์นำร่องการเรียนรู้ และปฏิบัติงานพิเศษเฉพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพและการมีส่นร่วม ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่าย เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้และบูรณาการการดำเนินงาน

ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ปฏิบัติงานเกีย่วกับ การวางแผน และการพัฒนางานการใช้ระบบสารสนเทศ และการพัฒนาด้านครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ รวมถึงการบำรุงรักษา และพัฒนาระบบความเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศ

วางแผน และดำเนินการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศการบริหารงานภายในสำนักงาน การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อากรบริหาร และการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ

วางแผน และพัฒนาระบบจัดเก็บ และรวบรวมฐานข้อมูลการชื่อมโยงระบบข้อมูลและการสำรองข้อมูล รวมถึงการพัฒนาใช้ระบบการประมวลผล ข้อมูล และสถิติ 

ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานบริหารทั่วไป

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การจัดการทรัพย์สิน พัสดุ และครุภัณฑ์ของสำนักงานการจัดการด้านธุรการ การจัดระบบงานสารบรรณ การบริหารจัดการอาคารสำนักงานและยานพาหนะ รวมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายสำนัก และส่นงานอื่นๆ ให้เกิดความสะดวก และคล่องตัว พิจารณา แนะนำ และดำเนินการในการจัดระบบสวัสดิการแก่นพักงานการประกันภัยทรัพย์สิน และการบริการทั่วไป ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงาน กทบ.(สทบ.)  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 27 ก.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กทบ.(สทบ.)

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments