สอบท้องถิ่น อบจ.พระนครศรี อยุธยา เปิดรับสมัครสอบ 10 ก.ย. -16 ก.ย. 2562 รวม 21 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น อบจ.พระนครศรี อยุธยา

ลิงค์: https://ehenx.com/3467/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-15,000
อัตราว่าง: 21
ปฏิบัติงานที่: พระนครศรีอยุธยา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ก.ย. – 16 ก.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สอบท้องถิ่น อบจ.พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยครู

 1. กลุ่มวิชาภาษาไทย
 2. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
 3. กลุ่มวิชาพลศึกษา
 4. กลุ่มวิชาประถมศึกษา
 5. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
 6. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
 7. กลุ่มวิชาปฐมวัย
 8. กลุ่มวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 9. กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 10. กลุ่มวิชาดนตรีไทย
 11. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 12. กลุ่มวิชาดนตรีสากล

อัตราว่าง : 19 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,400 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,400 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยครู

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเอก/ทาง
  1. กลุ่มวิชาภาษาไทย
   1. ภาษาไทย
   2. การสอนภาษาไทย
   3. วิธีสอนภาษาไทย
   4. ภาษาและวัฒนธรรมไทย
   5. ภาษาและวรรณคดีไทย
   6. วรรณคดีไทย
   7. ภาษาไทยศึกษา
   8. ไทยศึกษา
   9. การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
   10. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
   11. ภาษาไทยและการสือ่สาร
  2. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
   1. ภาษาอังกฤษ
   2. การสอนภาษาอังกฤษ
   3. วรรณคดีอังกฤษ
   4. ภาษาอังกฤษและการสือ่สาร
   5. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
   6. ภาษาอังกฤษเพื่อการสือสารสากล
   7. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
   8. ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
   9. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   10. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
   11. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
   12. อังกฤษธุรกิจ
   13. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
   14. การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ)
   15. วิธีสอนภาษาอังกฤษ
   16. ภาษาอังกฤษชั้นสูง
   17. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
   18. การสอนภาษาต่างประเทศ
   19. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
  3. กลุ่มวิชาพลศึกษา
   1. พลศึกษา
   2. วิทยาศษสตร์การกีฬา
   3. การึกและการจัดการกีฬา
   4. วิทยาศษสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา)
   5. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
   6. พลานามัย
   7. การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
   8. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
  4. กลุ่มวิชาประถมศึกษา
   1. การประถมศึกษา
   2. ประถมศึกษา
   3. โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
   4. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอนวิชาเอกประถมศึกษา
  5. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
   1. สังคมศึกษา
   2. การสอนสังคมศึกษา
   3. สังคมวิทยา
   4. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
   5. สังคมศาสตร์
   6. สังคมศาสตร์การพัฒนา
   7. วัฒนธรรมศึกษา
   8. การพัฒนาชุมชน
   9. พัฒนาสังคม
   10. สังคมสงเคราะห์
   11. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
   12. รัฐประศาสนศาสตร์
   13. นิติศาสตร์
   14. รัฐศาสตร์
   15. พัฒนามนุษย์และสังคม
   16. การสอนภูมิศาสตร์
   17. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
   18. การบริหารรัฐกิจ
   19. การเมืองการปกครอง
   20. การบริหารและการปกครองท้องถิ่น
   21. ภูมิศาสตร์
   22. ประวัติศาสตร์
   23. ศาสนา
   24. ปรัชญาและศาสนา
   25. ศาสนาและปรัชญา
   26. จริยศึกษา
   27. บาลีพุทธศาสตร์
   28. พุทธจิตวิทยา
   29. พุทธศาสนา
   30. พระพุทธศาสนา
   31. การสอนพระพุทธศาสนา
   32. การสอนพุทธศาสนา
   33. ศาสนาศึกษา
   34. ศาสนศึกษา
   35. การสอนสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
   36. การสอนสังคมระดับมัธยมศึกษา
   37. ปรัชญา
   38. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพูด
   39. การปกครอง
   40. โบราณคดี
   41. ไทยคดีศึกษา
  6. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
   1. ประวัติศาสตร์ศิลปะ
  7. กลุ่มวิชาปฐมวัย
   1. อนุบาล
   2. อนุบาลศึกษา
   3. การอนุบาลศึกษา
   4. ปฐมวัยศึกษา
   5. การปฐมวัยศึกษา
   6. การปฐมวัย
   7. การศึกษาปฐมวัย
  8. กลุ่มวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   1. เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์
   2. วิสซกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคมนาคม
   3. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสือสาร
   4. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีวิศซกรรมอิเล็กทรอนิสก์
   5. วิศซกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   6. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
   7. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   8. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์แลระบบคอมพิวเตอร์
   9. เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   10. เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
   11. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล
  9. กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   1. วิศวกรรมอุตสาหการ
   2. เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
   3. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต
   4. วิศวกรรมเครื่องกลแขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   5. เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
   6. วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
   7. วิศวกรรมอุตสาหการ(วิศวกรรมโรงงานอุตสาหการ)
   8. วิศวกรรมอุตสาหการ(วิศวกรรมเคมีอุตสาหการ)
   9. วิศวกรรมอุตสาหการออกแบบการผลิต
   10. วิศวกรรมอุตสาหการเชื่อมประกอบ
  10. กลุ่มวิชาดนตรีไทย
   1. ดนตรีไทย
   2. ดุริยางค์ไทย
   3. คีตศิลป์ไทย
   4. ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
   5. ศิลปะรกรมศาสตร์ศึกษษ-ดนตรีไทย
  11. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
   1. วิทยาศาสตร์
   2. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   3. การสอนวิทยาศาสตร์
   4. วิทยาศาสตร์ศึกษา
   5. การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ
   6. การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
   7. วิทยาศาสตร์กายภาพ
   8. วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
   9. วิทยาศาสตร์สิ่งแดวล้อม
   10. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
   11. วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม
   12. นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
   13. วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ
   14. การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
   15. การศึกษาวิทยาศาสตร์
  12. กลุ่มวิชาดนตรีสากล
   1. ดุริยางค์สากล
   2. ดนตรีสากล
   3. ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
   4. ดุริยางค์ศาสตร์ (ดนตรีสากล)
   5. ดุริยางค์ศาสตร์ (ดนตรีแจ๊ส)
   6. ดุริยางค์ศาสตร์ (ไทย-สากล)
   7. ดุริยางคศิลป์
   8. ดนตรีสากลศึกษา
   9. การสอบดุริยางค์ศิลป์
   10. คีตศิลป์สากล
   11. ดุริยศิลป์
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทาง คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนศึกษา ช่างไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิศกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่ยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ป็นอย่างดี

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ.พระนครศรี อยุธยา  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. – 16 ก.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 10 ก.ย. 2562

สอบวันที่: 10 ก.ย. 2562

ประกาศผลสอบ: 10 ก.ย. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น อบจ.พระนครศรี อยุธยา

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments