กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ก.ค. -2 ส.ค. 2562

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ก.ค. -2 ส.ค. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม

ลิงค์: https://ehenx.com/3185/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ก.ค. – 2 ส.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมหม่อนไหม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมหม่อนไหม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเืพ่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักวิชาการเกษตร

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเกษตร

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาเศรษฐศาสตร์ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเกษตร

1. ช่วยนักวิชาการเกษตร ศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การอารักขาวิทยาการหลังเก็บเกี่ยว การแปรรูป นวัตกรรม และมาตรฐานเกี่ยวกับหม่อนไหม ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมและผลพลอยได้ 
2. ช่วยนักวิชาการเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการผลิตหม่อนไหม การมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าหม่อนไหม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม และผลพลอยได้ รวมทั้งพัฒนาอาชีพและสนับสนุนการตลาดหม่อนไหม 
3. ช่วยนักวิชาการเกษตร อนุรักษ์และคุ้มครองพันธุกรรมหม่อนไหม นวัตกรรม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ด้านหม่อนไหม ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม และผลพลอยได้ 
4. ปฏิบัติราชการในการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหม่อนและไหมตามความต้องการตลาด ซึ่งปัจจุบันตลาดมีความต้องการสินค้าจากหม่อนและไหมที่มีการผลิตที่มีนวัตกรรมและมีเทคโนโลยีในขบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1. ช่วยศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปผลรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานในด้านต่าง ๆ เช่น งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
2. ช่วยปฏิบัติงานด้านสารบรรณ 
3. ช่วยจัดเตรียมการประชุม จัดทำรายงานการประชุม เตรียมเอกสารประกอบการประชุม 
4. ช่วยติดตาม รวบรวม ประสานงาน กับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกประกอบการจัดทำรายงานตามภารกิจ 
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

1. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดำเนินการไปอย่างถูกต้อง และได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง 
2. ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานงบประมาณ การเงิน พัสดุ ทรัพย์สิน และการบริหารงานด้านอื่น ๆ เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 
3. จัดทำกระดาษทำการและรายงานผลการตรวจสอบเพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาหรืออธิบดีรับทราบผลการดำเนินงาน 
4. ร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
5. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

วิชาที่สอบ

นักวิชาการเกษตร

1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติทางราชการ 2. ความรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของกรมหม่อนไหม 3. ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
2. ความรู้ทางการเกษตรทั่วไป 2. ความรู้ด้านหม่อนไหม 


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติทางราชการ 2. ความรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของกรมหม่อนไหม 3. ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 3. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริการจัดการ 5. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์ 
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติทางราชการ 2. ความรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของกรมหม่อนไหม 3. ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
2. มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 2. มาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 3. แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบภายใน เช่น การวางแผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบประเภทต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำรายงานการตรวจสอบ เป็นต้น 4. หลักเกณฑ์ระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 5. หลักการและนโยบายบัญชี การบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. – 2 ส.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมหม่อนไหม

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments