สพฐ. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 ก.ค. -31 ก.ค. 2562 รวม 19 อัตรา,

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สพฐ.

สพฐ.

ลิงค์: https://ehenx.com/3102/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา,พนักงานธุรการ,พนักงานบันทึกข้อมูล,ช่างครุภัณฑ์
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 19
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ก.ค. – 31 ก.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สพฐ. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นบาน รปะสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักวิชาการศึกษา

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :9 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


พนักงานธุรการ

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :5 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส. 


พนักงานบันทึกข้อมูล

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


ช่างครุภัณฑ์

 อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา
 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 2. มีควารู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ

พนักงานธุรการ
 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
 2. มีควารู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบันทึกข้อมูล
 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
 2. มีควารู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ

ช่างครุภัณฑ์
 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง
 2. มีควารู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการศึกษา

 1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
 2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนางานด้านวิชาการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้น เพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตำรา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
 4. จัดทำแผนงานโครงการ โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนัสนุนการจัดการศึกษา
 6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เืพ่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน
 7. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา
 8. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานบันทึกข้อมูล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์ม การทำสเนาหนังสือเอกสารต่างๆ เป็นต้น
 2. บันทึกข้อมูลต่างๆ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจทานความถูกต้องของหนังสือหรือข้อมูล
 3. ปฏิบัติงานด้านธุรการ และงานสารบรรณ
 4. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารและการประมวลข้อมูล
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานธุรการ

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับ-ส่ง ลงทะเบียน
 2. ร่างหนังสือสโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน จัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม จัดเตรียมการประชุม
 3. พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน และข้อมูลต่างๆ
 4. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือราชการ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพือ่สะดวกต่อการค้นหา
 5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่งๆ
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

ช่างครุภัณฑ์

 1. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านช่างเบื้องต้น เช่น ช่างไฟฟ้า ประปา และครุภัณฑ์ต่างๆ
 2. สามารถตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบดัดแปลง ติดตั้ง และบำรุงรักษาตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน
 3. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการศึกษา

 1. พระราชกฤษฎีกาว่าวด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. กฎกรทะรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึุกษาธิการ พ.ศ.2546
 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และประกาศนคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
 5. ข่าวสารบ้านเมืองและเหตุการณ์ทั่วไป
 6. ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนางานด้านการศึกษา

พนักงานบันทึกข้อมูล

 1. พระราชกฤษฎีกาว่าวด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. กฎกรทะรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึุกษาธิการ พ.ศ.2546
 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และประกาศนคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
 5. ข่าวสารบ้านเมืองและเหตุการณ์ทั่วไป
 6. ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์สนักงาน

พนักงานธุรการ

 1. พระราชกฤษฎีกาว่าวด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. กฎกรทะรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึุกษาธิการ พ.ศ.2546
 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และประกาศนคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
 5. ข่าวสารบ้านเมืองและเหตุการณ์ทั่วไป
 6. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการงานสำนักงาน

ช่างครุภัณฑ์

 1. พระราชกฤษฎีกาว่าวด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. กฎกรทะรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึุกษาธิการ พ.ศ.2546
 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และประกาศนคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
 5. ข่าวสารบ้านเมืองและเหตุการณ์ทั่วไป
 6. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานด้านสร้าง รปะกอบ ทดสอบเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สพฐ. :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 สำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สพฐ. 2 ช้น 6 ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สพฐ.

แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments