กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -23 ก.ค. 2562 รวม 11 อัตรา,

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -23 ก.ค. 2562 รวม 11 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

ลิงค์: https://ehenx.com/3100/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานด้านภาษาต่างประเทศ,พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน,พนักงานตรวจสอบภายใน,พนักงานการเงินและบัญชี,
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ฉะเชิงเทรา,นครสวรรค์,ราชบุรี,สกลนคร,สมุทรสงคราม,อุดรธานี,อุบลราชธานี (กระทรวงศึกษาธิการ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ก.ค. – 23 ก.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
พนักงานด้านภาษาต่างประเทศ

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 อัตรา

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี (เฉพาะผู้พิการ)


พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 อัตรา

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


พนักงานตรวจสอบภายใน

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 อัตรา

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


พนักงานการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :8 อัตรา

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานด้านภาษาต่างประเทศ

คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางภาษาอังกฤษ 


พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
2. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
4. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
6. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
7. สาขาวิชาสังคมวิทยา 
8. สาขาวิชานิติศาสตร์ 
9. สาขาวิชาจิตวิทยา 
10. สาขาวิชาอักษรศาสตร์ 


พนักงานตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 
1. สาขาวิชาการบัญชี 
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 


พนักงานการเงินและบัญชี

คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 
1. สาขาวิชาการบัญชี 
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานด้านภาษาต่างประเทศ

๑. ดำเนินการร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ 
๒. ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานในด้านต่างๆ เป็นภาษาต่างประเทศ 
๓. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึก สรุปรายงานการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา 
4. จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เพื่อให้การประชุมเจรจาบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 
5. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การพัฒนาเอกชนและอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับงานความร่วมมือ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่น 
6. ปฏิบัติงานหรือร่วมปฏิบัติงานของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย 


พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

1. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงานและโครงการทางด้านการศึกษา 
2. ดำเนินการศึกษา รวบรวมเกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการหรือทิศทางการพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ 
3. ร่วมวิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางด้านการศึกษา 
และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
4. ร่วมสำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และประเด็นปัญหาด้านการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร์ 
5. ร่วมรวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำงบประมาณเพื่อสนับสนุนนโยบาย แผนงาน โครงการด้านการศึกษาของหน่วยงาน 
6. ร่วมวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์ 
และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
7. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย การจัดทำดัชนี พัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการจัดทำนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
8. ปฏิบัติงานหรือร่วมปฏิบัติงานของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย 


พนักงานตรวจสอบภายใน

1. ดำเนินการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐาน การทำสัญญา และเอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน 
การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดำเนินการไปอย่างถูกต้องและได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง 
2. ดำเนินการจัดทำรายงานตรวจสอบรายเดือน เพื่อเสนอข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดทราบผลการดำเนินงาน 
3. ร่วมดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารด้านอื่นๆ ของหน่วยงาน 
เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 
4. ร่วมอำนวยการประชุมคณะทำงานด้านการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5. ปฏิบัติงานหรือร่วมปฏิบัติงานของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย 


พนักงานการเงินและบัญชี

๑. ดำเนินการจัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นหลักฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของหน่วยงาน 
2. ดำเนินการรวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของหน่วยงาน เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับ 
ความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 
3. ดำเนินการดูแลการรับ – จ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ – จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ – จ่ายเงินขององค์กร
มีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบของราชการ 
4. ร่วมศึกษา รวบรวม สรุป และรายงานผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน 
และบัญชี 
5. ปฏิบัติงานหรือร่วมปฏิบัติงานของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


วิชาที่สอบ

พนักงานด้านภาษาต่างประเทศ

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 4. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 10. ความรู้ความสามารถและทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล 11. การบริหารจัดการข้อมูล 12. ความรู้ และทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 13. ความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำนักงาน 

1. แปลความหมาย สรุปความจากข้อความ หรือบทความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยคำนึงถึงการใช้ภาษาอังกฤษ ตามหลักไวยากรณ์ 2. การร่างโต้ตอบหนังสือภาษาอังกฤษ 3. การร่างคำกล่าวภาษาอังกฤษ 


พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 4. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖และที่แก้ไขเพิ่มเติม 9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 10. ความรู้ความสามารถและทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล 11. การบริหารจัดการข้อมูล 12. ความรู้ และทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 13. ความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำนักงาน 
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน

1. ความรู้ความเข้าใจด้านการกำหนดยุทธศาสตร์ 2. ความรู้ความเข้าใจในการกำหนดตัวชี้วัด 3. ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ 4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย 5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผน การตั้งงบประมาณประจำปี การจัดทำแผนงานโครงการ การบริหารแผนงานโครงการ การวิเคราะห์และการติดตามประเมินผลโครงการ และการปฏิบัติงาน 6. ความรู้ความเข้าใจด้านการวิเคราะห์เชิงวิชาการ 7. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน


พนักงานตรวจสอบภายใน

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 4. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖และที่แก้ไขเพิ่มเติม 9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 10. ความรู้ความสามารถและทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล 11. การบริหารจัดการข้อมูล 12. ความรู้ และทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 13. ความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำนักงาน 

1. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 4. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 6. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 8. ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS : Government Fiscal Management Information System) 9. ความรู้ในการตรวจสอบภายในด้านต่างๆ ได้แก่ 9.1 การตรวจสอบทางการเงิน 9.2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 9.3 การตรวจสอบการปฏิบัติงาน 9.4 การตรวจสอบผลการดำเนินงาน 9.5 การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 9.6 การตรวจสอบการบริหาร 10. ความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลังภาครัฐ ได้แก่ งบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ 11. ระเบียบกระทรวงการคลังเรื่องต่างๆ ได้แก่ ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร 


พนักงานการเงินและบัญชี

 

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 4. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖และที่แก้ไขเพิ่มเติม 9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 10. ความรู้ความสามารถและทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล 11. การบริหารจัดการข้อมูล 12. ความรู้ และทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 13. ความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำนักงาน 

1. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 6. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 7. ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS : Government Fiscal Management Information System)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.mce.go.th หัวข้อ “ประกาศ” และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครไปยัง กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร10300 ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 – 23 กรกฎาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

โดยเขียนที่มุมซองให้ชัดเจนว่า “สมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงศึกษาธิการ

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments