สอบท้องถิ่นประกาศวันสอบท้องถิ่นสถานที่สอบท้องถิ่นอย่างเป็นทางการ


ฝากประชาสัมพันธ์

title=สอบท้องถิ่นประกาศวันสอบท้องถิ่นสถานที่สอบท้องถิ่นอย่างเป็นทางการสอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น

ลิงค์: https://ehenx.com/2999/ หรือ
เรื่อง: ประกาศวันสอบท้องถิ่นสถานที่สอบท้องถิ่นอย่างเป็นทางการ


สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

อาศัยอำนาจตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 ข้อ 15 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 ข้อ 15 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 ข้อ 15 และประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนังกานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 6 คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จึงมีมติประกาศนกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ดังต่อไปนี้

ก. กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ

1. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 ตามเวลา ดังนี้

  • เวลา 09.00 – 11.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
  • เวลา 13.00-15.30 น. สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

โดยผู้ที่สมัคสอบในกลุ่มภาค/เขตใด จะต้องเข้าสอบ ณ สถานที่สอบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (กรณีเป็นสถานที่สอบที่ตั้งอยู่นอกเขตอำเภอเมือง ผู้เข้าสอบควรไปดูสถานที่สอบก่อนวันสอบ 1 วัน)

2. ให้ผู้สมัครสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบ 30 นาที และจะเรียกผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบประมาณ 15 นาที เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ และให้ผู้เข้าสอบนำดินสอดำ เบอร์ 2 บีขึ้นไปและยางลบเท่านั้น เข้าห้องสอบ

3. ให้ผู้สมัคสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำหน่ง (ภาค ข) ก่อน ถ้าผู้ใดสอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) สำหรับวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จะประกาศ ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2562

ข. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

1. การสอบแข่งขัน จะใช้วิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรวิธีการสอบแข่งขัน ตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนังกานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคำสั่งระเบียบล และวิธีการสอบโดยเคร่งครัด

2. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

2.1 การแต่งกายในวันสอบแข่งขัน ผู้เข้าสอบทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ต้องใส่เสื้อยืดไม่มีปก ไม่มีกระดุม ไม่มีกระเป๋า สวมกางเกงวอร์มขายาว (ชนิดผ้ายืดเท่านัั้น) ไม่อนุญาตให้สวมนาฬิกา หรือเครื่องประดับใดๆ และห้ามสวมรองเท้าและถุงเท้าเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

2.2 ผู้เข้าสอบทั้งสุภาพสตรีและบุรุษที่ผมยาวปิดใบหูจะต้องรวบผมให้เรียบร้อย

2.3 เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบเลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่ และห้องสอบ

2.4 ต้อนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่พิมพ์จาอินเทอร์เน็ต ซ฿่งมีรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว) โดยต้องลงลายมือชื่อในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบเรียบร้อยแล้ว และบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ หรือหากหมดอายุจะต้องไม่เกิน 60 วันนับถึงวันสอบ ซึ่งปรากฎรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักที่ชัดเจน มาแสดงต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อเข้าสอบ หากไม่นำมาแสดงกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

สำหรับผู้ที่มีการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล หลังจากสมัครสอบแข่งขันแล้ว ต้องนำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว หรือ ชื่อสกุล มาแสดงต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อเข้าสอบด้วย

2.5 ในวันสอบห้ามบุคคลอื่น นอกจากผู้เข้าสอบและเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับงานสอบเข้าภายในบริเวณสถานที่สอบ (มหาวิทยาลัย/โรงเรียน) โดยผู้เข้าสอบจะต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ที่มีรูปถ่ายหน้าตรง (ตามข้อ 2.4) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนเข้าบริเวณสถานที่สอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2.6 ห้ามผู้เข้าสอบ นำรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นใดเข้าภายในบริเวณสถานที่สอบ (มหาวิทยาลัย/โรงเรียน) อย่างเด็ดขาด

2.7 ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว

2.8 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบไปแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ (โดยคณะกรรมการประจำสนามสอบเป็นผู้ประกาศแจ้งเวลา)

2.9 ห้ามผู้เข้าสอบนำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ โทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว และเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใด (นอกจาดินสอดำ และยางลบที่ใช้สำหรับทำข้อสอบ) เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืนกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะสั่งให้ผู้นั้นยุติการสอบ และต้องนั่งอยู่ ณ ที่นั่งสอบจนหมดเวลาสอบ และถูกปรับให้ตกในการสอบครั้งนี้

2.10 ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามคำแนะนำเพื่อสมัครสอบและตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนดผู้ที่เข้าสอบผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกแลไม่มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งที่สมัครสอบ

2.11 ผู้สเข้าสอบต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบตามกำหนดไว้สำหรับผู้เข้าสอบนั้น ผู้ใดนั่สอบผิดที่หรือผิดห้องสอบจะได่ได้รับการตรวจให้คะแนน

2.12 ผู้เข้าสอบต้องจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ดินสอดำ เบอร์ 2 บีขึ้นไป และยางลบไปเอง

2.13 การระบายวงกลมในกระดาษคำตอบต้องระบายให้ดำเข้มเต็มวงกลม จะระบายไม่เต็มวงกลมหรือใช้เครื่องหมายอื่นไม่ได้ และจะต้องใช้ดินสอดำ เบอร์ 2 บีขึ้นไป จะใช้ดินสอที่จางกว่าที่กำหนด หรือใช้ดินสอสีอื่นหรือปากกาไม่ได้

ทั้งนี้เครื่องตรวจกระดาษคำตอบจะตรวจตามข้อมูลที่ผู้เข้าสอบระบายเท่านั้น หากขีดเขียน หรือระบายอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด หรือหากเกิดความผิดพลาดใๆ ในการระบายกระดาษคำตอบอันเกิดจากการกระทำของผู้เข้าสอบเอง คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น กับผลการตรวจกระดาษคำตอบของผู้นั้นที่ได้รับจากเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ

2.14 ผู้เข้สอบต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบที่สั่งตามประกาศโดยเคร่งครัด

2.15 ระหว่างเวลาสอบ ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ในทุกกรณี

2.16 เข้าสอบจะต้องตรวจสอบชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวสอบ และลงลายมือชื่อในกระดาษคำตอบในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น หากไม่ตรวจสอบให้ถูกต้องหรือฝ่าฝืนจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

2.17 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก หากฝ่าฝืนกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ อาจสั่งให้ยุติการสอบ และปรับให้ตกในการสอบครั้งนี้ แต่ผู้เข้สอบต้องนั่งอยู่ ณ ที่นั่งสอบจนหมดเวลาสอบ

2.18 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ และนำอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยวทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ

2.19 ถ้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลาสอบ หรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไป ต้องนั่งอยู่ ณ ที่นั่งสอบจนหมดเวาสอบ จึงจะออกจากห้องสอบได้ และไม่ทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ หากฝ่าฝืนจะถูกปรับให้ตกในการสอบครั้งนี้

2.20 หากคัดลอกข้อสอบ ฉีกแบบทดสอบ หรือนำข้อสอบ หรือกระดาษคำตอบที่ใช้ในการสอบออกจากห้องสอบไม่ว่ากรณีใดๆ หากฝ่าฝืนจะถูกปรับให้ตกในการสอบครั้งนี้และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

2.21 เมื่อหมดเวลา และกรรมการหรือเจ้าหน้าทีคุมสอบสั่งให้หยุดทำคำตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว หากฝ่าฝืนอาจถูกปรับให้ตกในการสอบครั้งนี้

2.22 ห้ามพระภิกษุหรือสามเณร เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนังกานส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2503 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียแบะวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือมีพฟติการณ์ส่อไปในทางทุจริต หรือพยายามกระทำการทุจริตในการสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะรายงานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เพื่อพิจารณาปรับให้ตกในการสอบครั้งนี้ โดยการรายงานของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะแจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบ และเมื่อผู้นั้นถูกปรับตกในการสอบครั้งนี้แล้วจะถูกตัดสิทธิในการสอบเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดไป และจะดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ผู้ทุจริต หากผู้ทุจริตเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จะแจ้งต้นสังกัดเพื่อดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงด้วย

ปรกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

นายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร
ประธานกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

,