กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 มิ.ย. -25 มิ.ย. 2562

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 มิ.ย. -25 มิ.ย. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

title=กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

ลิงค์: https://ehenx.com/2976/ หรือ
ตำแหน่ง: สอบเลื่อนบุคลากรทางการศึกษาอื่นม.38ค.(2)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา,สงขลา (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 มิ.ย. – 25 มิ.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ด้วย อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแนห่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไปดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 2 ตำแหน่ง จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ในประกาศนี้

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดสงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอนาทวี อำเภอจะนะ อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย)

2. ตำแหน่งที่จะคัดเลือก จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

  1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ศป 18 กลุ่มนโยบายและแผน (หัวหน้ากลุ่ม) สังกัดศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
  2. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ศป 95 กลุ่มติดตามและประเมินผล (หัวหน้ากลุ่ม) สังกัดศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครสอบ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

สอบเลื่อน บุคลากรทางการศึกษาอื่น ม.38 ค.(2)
  1. ปัจจุบันเป็นข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตำหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ยกเว้นสำนักงาน กศน. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน)
  2. จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย (25 มิถุนายน 2562) ซึ่งหากตรวจสอบภายหลังพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือจะมีคุณสมบัติครบถ้วนเกินระยะเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิในการพิจารณาเข้ารับการคัดเลือก
  3. มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งหรือสายงานอื่นที่มีลักษณะงานเกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล ตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง
  4. การนับระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง จะต้องมีคำสั่งรักษาราชการแทน/รักษาการในตำแหน่ง หรือคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็ฯลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีการปฏิบัติงานจริงด้วย
    การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นที่อยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน ให้นับรวมระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกันได้ แต่ถ้าเป็นตำแหน่งในสายงานที่ไม่อยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน หรือเป็ฯพนักงานหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่น คณะกรรมการที่ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง จเป็นผู้พิจารณาว่า งานที่เคยปฏิบัติ มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกับตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งหรือไม่ โดยให้พิจารณาจากข้อเท็จจริง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ
  5. การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ให้นับระยะเวลาที่ข้าราชการได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นทวีคูณได้ทุกตำแหน่งและทุกสายงาน

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารตามที่กำหนด ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก อำเภอดุสิต กรุงเทพฯ จังหวัด10300 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 – 25 มิถุนายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงศึกษาธิการ

แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments