สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 มิ.ย. -21 มิ.ย. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=สำนักงานเศรษฐกิจการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/2968/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 21,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 มิ.ย. – 21 มิ.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเ็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคสมัครคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักทรัพยากรบุคคล

อัตราเงินเดือน :21000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคล

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์แรงงาน ทางเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทางการจัดการหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางนโยบายสาธารณะและการวางแผน ทางบริหารภาครัฐ
และภาคเอกชน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(1) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในระยะสั้น – ยาว (แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ) รวมทั้งจัดหาและจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากรของ สศค. ตามแผน
(2) จัดทำคำขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล (ก.พ.)
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ข้าราชการ (หรือบุคคลภายนอก) ไปศึกษา/ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
ด้วยทุนรัฐบาล (ก.พ.) รัฐบาลต่างประเทศ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลก ADB และอื่น ๆ
ตั้งแต่การคัดเลือก การอนุมัติ การทำสัญญา การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการรวบรวมรายงานผลการศึกษา/การฝึกอบรม
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการไปศึกษาภายในประเทศของข้าราชการทั้งกรณีรับทุนและใช้ทุนส่วนตัว ตั้งแต่การคัดเลือก การอนุมัติ การทำสัญญา และการรวบรวมรายงานผลการศึกษา
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับการไปฝึกอบรม/สัมมนาทั้งในและต่างประเทศของผู้บริหารและระดับเชี่ยวชาญ
ขึ้นไป ตั้งแต่การคัดเลือก การอนุมัติ การทำสัญญา (ถ้ามี) และการรวบรวมรายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนา
(6) ดำเนินการเกี่ยวกับการชดใช้ทุนกรณีผิดสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ทั้งในและต่างประเทศ
(7) จัดการฝึกอบรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ตั้งแต่การเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการฝึกอบรม การจัดหาวิทยากร/สถานที่ฝึกอบรม การอนุมัติโครงการ การประสานผู้เข้ารับการฝึกอบรม และการประเมินผลโครงการ
(8) ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งข้าราชการไปฝึกอบรม/สัมมนา กับหน่วยงานภายนอกในประเทศ
ตั้งแต่การคัดเลือก การอนุมัติ การทำสัญญา (ถ้ามี) และการรวบรวมรายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนา
(9) จัดทำรายงานแผน/ผลการดำเนินงาน และคำรับรองการปฏิบัติราชการ การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งระบบ PMQA ของสำนัก
(10) ดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
(11) ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ และอบรมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(12) จัดทำแผนการปฏิบัติราชการ 4 ปี
(13) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562 – 21 มิถุนายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments